Skip to main content
Agriculture and rural development

Kas ir tirgus pasākumi

Noteikumi un pasākumi, kuru mērķis ir regulēt un atbalstīt lauksaimniecības produktu tirdzniecību.

Pārskats

Tirgus pasākumu mērķis ir stabilizēt lauksaimniecības tirgus, novērst tirgus krīžu eskalāciju, stimulēt pieprasījumu un palīdzēt ES lauksaimniecības nozarēm labāk pielāgoties tirgus pārmaiņām. Šie pasākumi ir daļa no Regulas, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju. Regula nosaka lauksaimniecības nozares darbību vienotajā tirgū. Tirgus intervences pasākumus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda.

Valsts intervence

Par valsts intervenci runa ir tad, ja ES valstu valdības vai aģentūras iepērk konkrētus produktus un tos uzglabā līdz brīdim, kad tie atkal tiek laisti tirgū. Mērķis ir nepieļaut cenu pārmērīgu krišanos.

Pašlaik valsts intervenci īsteno vairākās nozarēs, kurām ir tendence uz cenu svārstībām. Lai cīnītos pret šo nestabilitāti, ES ir ieviesusi mehānismu, kura mērķis ir mazināt sekas, ko lauksaimnieki pieredz gados, kad cenas ir īpaši zemas. Valsts intervenci var izmantot šādās nozarēs:

To preču kvalitātei, kuras var tikt uzglabātas, ir noteikti stingri standarti.

Valsts intervence tiek īstenota, izmantojot fiksētas cenas mehānismu vai publisko iepirkumu. Pirmajā gadījumā ES nosaka fiksētu cenu, par kuru tiek iepirkts noteikts daudzums noteikta veida produkta. Šī cena kalpo par minimālo cenu, kas palīdz novērst to, ka tirgus cenas krītas zem ilgtspējīga līmeņa. Publiskā iepirkuma gadījumā iepirkuma cenas piedāvātāji ir operatori. Piedāvātos produktu daudzumus, kuru cena ir mazāka par cenu, ko ES nosaka pēc piedāvājumu iesniegšanas, iepērk par operatora cenu. Šos daudzumus, izsludinot uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, pārdod vēlāk, kad tirgus apstākļi ir uzlabojušies.

Kad produktus uzglabā privāti uzņēmumi

Zemu tirgus cenu periodos ES var palīdzēt arī privātā sektora operatoriem segt viņu produktu uzglabāšanas izmaksas noteiktā laikposmā. Tas ļauj uz laiku mazināt ietekmi, ko rada īslaicīgs, pārmērīgs piedāvājums. Patlaban privātajam sektoram var tikt piešķirta palīdzība produktu uzglabāšanai šādās nozarēs:

Ārkārtas pasākumi

Ārkārtas pasākumus veic, kad rodas krīze vai krīzes risks un ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, lai nepieļautu pēkšņu cenu kritumu un/vai mazinātu tā sekas. Eiropas Komisija drīkst ātri veikt samērīgus pasākumus šādos gadījumos:

  • ārkārtējas nelīdzsvarotības periods tirgos;
  • patērētāju uzticības zudums, ko izraisījuši riski sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselībai;
  • specifiska problēma.

Juridiskais pamats

Ārkārtas pasākumus lauksaimniecības tirgos izmanto, pamatojoties uz ES Regulu Nr. 1308/2013.

Shēmas atsevišķu nozaru atbalstam

Shēmas atsevišķu nozaru atbalstam izmanto, lai atrisinātu konkrētas problēmas atsevišķos ES lauksaimniecības tirgos. To mērķis ir uzlabot ES lauksaimniecības nozaru spēju pielāgoties tirgus apstākļiem un palielināt to konkurētspēju un ilgtspēju. Augļu un dārzeņu nozare ir īpaši atkarīga no ražotāju organizācijām. Citas nozares paredz specifiskus krīžu novēršanas un riska pārvaldības pasākumus, kas var pildīt tirgus intervences lomu. Pašlaik šīs shēmas aptver šādas nozares:

Tirgus uzraudzība

Lai nodrošinātu pareizu lauksaimniecības tirgu darbību un uzraudzītu to attīstību, Eiropas Komisija vāc datus no ES valstīm un ieinteresētajām personām. Šī informācija, kas papildina ES tirgus pasākumus, gādā par caurskatāmību tirgos. To apkopo tirgus novērošanas centri, un tā tiek publicēta lauksaimniecības pārtikas datu portālā.

Juridiskais pamats

Lauksaimniecības nozares atbalstīšanai paredzēto tirgus pasākumu piemērošanas regulējums: