Skip to main content
Agriculture and rural development

Saimniecību konsultatīvā sistēma

Saimniecību konsultatīvās sistēmas mērķi

Katrā Eiropas Savienības valstī darbojas saimniecību konsultatīvā sistēma (SKS). Tā lauksaimniekiem palīdz labāk saprast un ievērot ES vides, sabiedrības un dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un laba lauksaimniecības un vides stāvokļa noteikumus.

Kādu informāciju sniedz šī sistēma

SKS sniedz informāciju par šādiem jautājumiem:

 • saimniecības līmeņa pienākumi, kuri izriet no tiesību aktos noteiktajām pārvaldības prasībām un standartiem attiecībā uz labu lauksaimniecības un vides stāvokli (“savstarpējā atbilstība”);
 • klimatam un videi labvēlīga lauksaimniecības prakse un lauksaimniecības platības apsaimniekošana (“zaļināšana”);
 • lauku attīstības programmās paredzēti pasākumi saimniecību modernizācijai, konkurētspējas veidošanai, nozaru integrācijai, inovācijai un tirgus orientācijai, kā arī uzņēmējdarbības gara veicināšanai;
 • prasības attiecībā uz ūdens efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī ūdens aizsardzības prasības;
 • augu aizsardzības līdzekļu lietošana;
 • integrētā augu aizsardzība.

SKS var sniegt informāciju arī par šādiem jautājumiem:

 • saimniecību pārveidošanas un saimnieciskās darbības dažādošanas sekmēšana;
 • riska pārvaldība un piemēroti preventīvie pasākumi attiecībā uz dabas katastrofām, katastrofāliem notikumiem un dzīvnieku un augu slimībām;
 • minimālās prasības, kas jāizpilda papildus obligātajiem standartiem un minimālajām prasībām attiecībā uz mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļiem, lai varētu saņemt agrovides un klimata maksājumus, arī attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību;
 • informācija par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos, biodaudzveidību un ūdens aizsardzību.

ES valstīm jānodrošina, lai padomi lauksaimniekiem būtu skaidri nošķirti no noskaidrošanas, vai ienākumu atbalsts ir pareizi sadalīts.

Jaunā KLP: 2023.–2027. gads

2021. gada jūnijā intensīvās sarunās starp Eiropas Parlamentu, ES Padomi un Eiropas Komisiju tika panākta vienošanās reformēt kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Jaunā KLP sāksies 2023. gada 1. janvārī.

Saskaņā ar jauno KLP tiks izmainītas pašreizējās nosacījumu un zaļināšanas sistēmas, lai tās atspoguļoto vērienīgākus zaļos mērķus un palīdzētu sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus. Piemēram, tiks ieviestas ekoshēmas, kas spēcīgāk stimulēs klimatam un videi draudzīgu lauksaimniecības praksi. Līdz 2023. gadam ir spēkā līdzšinējie pasākumi (saskaņā ar KLP pārejas regulas noteikumiem).

Saistītā informācija

Integrētā administrācijas un kontroles sistēma (IAKS)

Juridiskais pamats

SKS īstenošanas pamats ir:

 • noteikumi par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību (Regula 1306/2013).