Skip to main content
Agriculture and rural development

Ilgtspējīga lauksaimniecība KLP

Lauksaimniecība ieņem unikālu vietu Eiropas Savienības sabiedrības, vides un ekonomikas centrā.

Šajā kontekstā kopējā lauksaimniecības politika (KLP) kombinē sociālās, ekonomiskās un vides pieejas ceļā uz ilgtspējīgu lauksaimniecības sistēmu ES.

Sociāli ilgtspējīga KLP

KLP atbalsta lauku kopienas, arī tādas kā lauksaimniecība un mežsaimniecība, tām pildot to svarīgo lomu sabiedrības labklājības labā.

Vidiskā ilgtspēja

KLP mērķis ir risināt klimata pārmaiņu problēmu, aizsargāt dabas resursus un uzlabot bioloģisko daudzveidību ES.

Ekonomiskā ilgtspēja

Lauksaimniecība un mežsaimniecība var nodrošināt ilgtspējīgus ekonomiskus ieguvumus lauksaimniekiem, mežu apsaimniekotājiem un ES kopumā.

Pētniecība un inovācija

Uzziniet par ES pētniecības projektiem un darbībām, kuru uzdevums ir veicināt inovāciju lauksaimniecībā un laukos, un par iespējām saņemt finansējumu.

Mežsaimniecība

ES atbalsts mežsaimniecībai ar lauku attīstības fondu starpniecību, ES Meža stratēģija 2030. gadam un inovācija mežsaimniecībā.

Eiropas zaļais kurss

Izskatāmie temati

Noderīgas saites

Stratēģiskie plāni saskaņā ar KLP

Plāni ļaus ES valstīm apmierināt savas īpašās lauksaimniecības vajadzības un sasniegt rezultātus attiecībā uz ES mērķiem saskaņā ar jauno KLP.

Zaļināšana

Atbalsts lauksaimniecības praksei, kas veicina ES vides un klimata mērķu sasniegšanu.

Pasākumi