Skip to main content
Agriculture and rural development

Apie rinkos priemones

Prekybos žemės ūkio produktais reguliavimo ir rėmimo taisyklės ir priemonės.

Apžvalga

Rinkos priemonėmis siekiama stabilizuoti žemės ūkio rinkas, išvengti rinkos krizių aštrėjimo, didinti paklausą ir padėti ES žemės ūkio sektoriams geriau prisitaikyti prie rinkos pokyčių. Jų imamasi pagal Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą, kuriuo nustatoma ES žemės ūkio veikimo bendrojoje rinkoje sistema. Rinkos intervencinės priemonės finansuojamos Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšomis.

Valstybės intervencija

Valstybės intervencija – tai atvejai, kai ES šalių vyriausybės arba jų agentūros perka ir sandėliuoja produktus, kad juos vėl parduotų rinkoje vėliau. Taip siekiama išvengti, kad kainos kristų iki nepriimtinai mažų.

Valstybės intervencija šiuo metu taikoma daugelyje sektorių, kuriuose galimas kainų svyravimas. Kad padarytų padėtį stabilesnę, ES priėmė mechanizmą, kuriuo siekiama švelninti metų, kai kainos itin mažos, poveikį ūkininkams. Sektoriai, kuriuose galima valstybės intervencija:

Nustatyti griežti prekių, kurios gali būti sandėliuojamos, kokybės standartai.

Valstybės intervencija gali būti vykdoma taikant fiksuotos kainos mechanizmą arba skelbiant konkursus. Taikydama fiksuotos kainos mechanizmą ES nustato fiksuotą kainą, už kurią bus perkamas tam tikras kurios nors rūšies produkto kiekis. Taip nustatoma minimali kaina ir padedama išvengti, kad rinkos kainos kristų iki nepriimtinai mažų. Kai naudojamasi konkurso mechanizmu, tam tikrą kainą siūlo veiklos vykdytojai. Produkto kiekiai už mažesnę kainą negu ta, kurią ES nustato pateikus pasiūlymus, yra perkami už veiklos vykdytojų siūlomą kainą. Tie kiekiai parduodami naudojantis konkurso mechanizmu vėliau, kai pagerėja rinkos sąlygos.

Privačiojo sektoriaus vykdomas produktų sandėliavimas

Tuo metu, kai rinkos kainos mažesnės, ES gali teikti paramą privačiojo sektoriaus veiklos vykdytojams – padengti jų produktų sandėliavimo tam tikrą laiką išlaidas. Taip laikinai sumažinamas pernelyg didelės pasiūlos poveikis. Šiuo metu privačiajam sektoriui gali būti padedama sandėliuoti šiuos produktus:

Išskirtinės priemonės

Išskirtinių priemonių imamasi tuomet, kai kyla arba gresia krizė ir reikia specialių priemonių, kad būtų išvengta staigaus kainų sumažėjimo ir (arba) kad būtų sušvelnintas tokio sumažėjimo poveikis. Išskirtinės priemonės suteikia Europos Komisijai galimybę greitai imtis proporcingų veiksmų šiais atvejais:

  • didelio rinkų pusiausvyros sutrikimo laikotarpiu,
  • praradus vartotojų pasitikėjimą dėl visuomenės, gyvūnų arba augalų sveikatos pavojų,
  • kilus specifinei problemai.

Teisinis pagrindas

Išskirtinių priemonių naudojimo žemės ūkio rinkose teisinis pagrindas yra ES reglamentas 1308/2013.

Konkretiems sektoriams skirtos pagalbos sistemos

Konkretiems sektoriams skirtomis pagalbos sistemomis siekiama spręsti konkrečius tam tikrų ES žemės ūkio rinkų klausimus. Jomis siekiama pagerinti ES žemės ūkio sektorių pajėgumą prisitaikyti prie rinkos sąlygų, padidinti konkurencingumą ir tvarumą. Vaisių ir daržovių sektorius itin priklausomas nuo gamintojų organizacijų. Kituose sektoriuose taikomos konkrečios krizių prevencijos ir rizikos valdymo priemonės, kurios gali atlikti rinkos intervencijos priemonių vaidmenį. Šiuo metu pagalbos schemos taikomos šiuose sektoriuose:

Rinkos stebėjimas

Siekdama užtikrinti tinkamą žemės ūkio rinkų veikimą ir stebėti jų raidą, Europos Komisija renka informaciją iš ES šalių ir suinteresuotųjų subjektų. Renkant šią informaciją, kuria papildomos ES rinkos priemonės, siekiama suteikti rinkai daugiau skaidrumo. Ji kaupiama ir su ja galima susipažinti rinkos stebėjimo centruose ir žemės ūkio maisto produktų duomenų portale.

Teisinis pagrindas

Žemės ūkio sektoriui remti skirtų rinkos priemonių taikymas reglamentuojamas šiomis teisės nuostatomis: