Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Apie rinkos priemones

Prekybos žemės ūkio produktais reguliavimo ir rėmimo taisyklės ir priemonės.

Apžvalga

Rinkos priemonėmis siekiama stabilizuoti žemės ūkio rinkas, išvengti rinkos krizių aštrėjimo, didinti paklausą ir padėti ES žemės ūkio sektoriams geriau prisitaikyti prie rinkos pokyčių. Jų imamasi pagal Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą, kuriuo nustatoma ES žemės ūkio veikimo bendrojoje rinkoje sistema. Rinkos intervencinės priemonės finansuojamos Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšomis.

Valstybės intervencija

Valstybės intervencija – tai atvejai, kai ES šalių vyriausybės arba jų agentūros perka ir sandėliuoja produktus, kad juos vėl parduotų rinkoje vėliau. Taip siekiama išvengti, kad kainos kristų iki nepriimtinai mažų.

Valstybės intervencija šiuo metu taikoma daugelyje sektorių, kuriuose galimas kainų svyravimas. Kad padarytų padėtį stabilesnę, ES priėmė mechanizmą, kuriuo siekiama švelninti metų, kai kainos itin mažos, poveikį ūkininkams. Sektoriai, kuriuose galima valstybės intervencija:

Nustatyti griežti prekių, kurios gali būti sandėliuojamos, kokybės standartai.

Valstybės intervencija gali būti vykdoma taikant fiksuotos kainos mechanizmą arba skelbiant konkursus. Taikydama fiksuotos kainos mechanizmą ES nustato fiksuotą kainą, už kurią bus perkamas tam tikras kurios nors rūšies produkto kiekis. Taip nustatoma minimali kaina ir padedama išvengti, kad rinkos kainos kristų iki nepriimtinai mažų. Kai naudojamasi konkurso mechanizmu, tam tikrą kainą siūlo veiklos vykdytojai. Produkto kiekiai už mažesnę kainą negu ta, kurią ES nustato pateikus pasiūlymus, yra perkami už veiklos vykdytojų siūlomą kainą. Tie kiekiai parduodami naudojantis konkurso mechanizmu vėliau, kai pagerėja rinkos sąlygos.

Privačiojo sektoriaus vykdomas produktų sandėliavimas

Tuo metu, kai rinkos kainos mažesnės, ES gali teikti paramą privačiojo sektoriaus veiklos vykdytojams – padengti jų produktų sandėliavimo tam tikrą laiką išlaidas. Taip laikinai sumažinamas pernelyg didelės pasiūlos poveikis. Šiuo metu privačiajam sektoriui gali būti padedama sandėliuoti šiuos produktus:

Išskirtinės priemonės

Išskirtinių priemonių imamasi tuomet, kai kyla arba gresia krizė ir reikia specialių priemonių, kad būtų išvengta staigaus kainų sumažėjimo ir (arba) kad būtų sušvelnintas tokio sumažėjimo poveikis. Išskirtinės priemonės suteikia Europos Komisijai galimybę greitai imtis proporcingų veiksmų šiais atvejais:

  • didelio rinkų pusiausvyros sutrikimo laikotarpiu,
  • praradus vartotojų pasitikėjimą dėl visuomenės, gyvūnų arba augalų sveikatos pavojų,
  • kilus specifinei problemai.

Teisinis pagrindas

Išskirtinių priemonių naudojimo žemės ūkio rinkose teisinis pagrindas yra Reglamentas (ES) 1308/2013.

Rinkos skaidrumas ir stebėsena

Užtikrinant rinkos skaidrumą ir stebėseną siekiama:

  • teikti prieinamą informaciją visiems maisto tiekimo grandinės dalyviams, ypač tiems, kurių ištekliai riboti, pavyzdžiui, ūkininkams ir mokslininkams. Jiems sudaromos sąlygos priimti informacija pagrįstus verslo sprendimus ir taip užtikrinama, kad žemės ūkio rinkos veiktų tinkamai;
  • stebėti žemės ūkio rinkų plėtrą ir laiku nustatyti galimas sutrikdymo grėsmes, kad Komisija prireikus galėtų nedelsdama imtis atitinkamų ES rinkos priemonių.

Siekdama užtikrinti tinkamą žemės ūkio rinkų veikimą ir stebėti jų raidą, Komisija renka informaciją iš ES šalių ir suinteresuotųjų subjektų. Renkant šią informaciją, kuria papildomos ES rinkos priemonės, siekiama suteikti rinkai daugiau skaidrumo. Ji kaupiama ir su ja galima susipažinti rinkos stebėjimo centruose ir žemės ūkio maisto produktų duomenų portale.

Teisinis pagrindas

Žemės ūkio sektoriui remti skirtų rinkos priemonių taikymas reglamentuojamas šiomis teisės nuostatomis:

Renginiai

  • Konferencijos ir aukščiausiojo lygio susitikimai

EU Agri-Food Days

  • 2023 m. gruodžio 5 d., antradienis, 09:30 val. - 2023 m. gruodžio 8 d., penktadienis, 15:30 val. (CET)
  • Yra tiesioginė transliacija