Skip to main content
Agriculture and rural development

KLP un sociālā ilgtspēja

KLP un sociālā ilgtspēja ES

Lauksaimniecība uztur ne tikai lauksaimniekus un viņu ģimenes visā ES, bet arī gādā par sabiedrību kopumā, sniedzot dažādus pamatpakalpojumus. Jo īpaši, lauksaimniecība sniedz ieguldījumu sabiedrībā:

  • nodrošinot pārtikas produktus un citus būtiskus materiālus iedzīvotājiem,
  • darbojoties kā lauku kopienu ekonomikas pamats.

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP), veicinot lauksaimniecības ekonomisko ilgtspēju, nodrošina, ka lauksaimnieki var turpināt sniegt šos pakalpojumus ilgtermiņā. Savukārt KLP ekonomikas pasākumi satur noteikumus, kas veicina sociālo iekļautību, tādus kā atbalsts mazajiem lauksaimniekiem un pārdalošie maksājumi.

KLP vides pasākumi arī ir izstrādāti tā, lai tie būtu sociāli ilgtspējīgi. Atbalstot saistības pārvaldības jomā un ieguldījumus par labu videi, KLP ļauj visiem lauksaimniekiem aizsargāt dabas resursus un bioloģisko daudzveidību, kas ir būtisks pakalpojums sabiedrībai, kas citādi tirgū netiktu atlīdzināts.

Turklāt, liekot lietā politiku un darbības, kas īpaši vērstas uz nodrošinātību ar pārtiku un atbalsta lauku kopienas, KLP nodrošina, ka lauksaimniecība var veicināt ilgtspēju visos sabiedrības līmeņos.

Nekaitīgas un ilgtspējīgas pārtikas ražošana

Nodrošinātība ar pārtiku ir ES uzmanības centrā. Tas ir viens vēsturiskajiem mērķiem, kuru izvirzīja KLP, kas ir pirmā un svarīgākā politika: garantēt nodrošinātību ar pārtiku pēc Otrā pasaules kara.

Stratēģija “No lauka līdz galdam” atspoguļo ES agrīnos mērķus, nosakot virzību uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu ES. Šī sistēma atbildīs arvien pieaugošā iedzīvotāju skaita vajadzībām un vienlaikus nodrošinās, ka pārtika tiek ražota, ievērojot augstus veselības, vides un ētikas standartus.

Lai lauksaimniecība varētu apmierināt sabiedrības vajadzības, KLP atbalsta efektīvu pārtikas ražošanu, kas pēc iespējas pozitīvi ietekmē lauksaimniekus, patērētājus un vidi. Tālab

  • jāpārveido ražošanas metodes un pārvaldības sistēmas, lai samazinātu pesticīdu un mēslošanas līdzekļu izmantojumu un pēc iespējas labāk izmantotu tehnoloģiskos, digitālos un dabā rodamos risinājumus,
  • jāpiedāvā visdažādākie atbalsta pasākumi, kas stiprina lauku saimniecību ienākumus un palielina konkurētspēju,
  • jāfinansē informācijas un veicināšanas pasākumi, lai atgādinātu patērētājiem, ka ES lauksaimniecība ir drošs un ilgtspējīgs pārtikas avots.

Noturīgu lauku kopienu veicināšana

Lauksaimniecība ir lauku kopienu pamats visā ES. Šīs kopienas saskaras ar vairākām problēmām, tādām kā sabiedrības novecošana un nepietiekami attīstīta infrastruktūra, kā arī pakalpojumu un darba iespēju trūkums.

KLP palīdz veicina lauku kopienu noturību dažādos veidos:

  • lauku attīstības politika ir vērsta uz sociālo iekļaušanu, darbvietu radīšanu un ekonomikas dažādošanu, kā arī lauku infrastruktūras attīstīšanu, tādu kā platjoslas pārklājuma paplašināšana;
  • lauku attīstības programmas atbalsta programmu LEADER;
  • metodes paredz lauku kopienu apvienošanos, lai izstrādātu un pārvaldītu vietējās attīstības stratēģijas, kas ļautu pārvarēt to problēmas;
  • papildu atbalsts lauksaimniekiem reģionos, kuros ir dabas vai cita veida specifiski ierobežojumi, palīdz mazināt zemju pamešanas negatīvās sociālekonomiskās sekas, savukārt īpaši maksājumi jaunajiem lauksaimniekiem veicina paaudžu maiņu un lauku apdzīvotību
  • Komisija izmanto vienoto uzraudzības un novērtēšanas sistēmu (CMEF), lai apkopotu visaptverošus sociālekonomiskos rādītājus par lauku apvidiem un liktu priekšā ar datiem pamatotus risinājumus, kas ļauj pārvarēt tādas lielas sociālas problēmas kā iedzīvotāju skaita samazināšanās, nabadzība un bezdarbs.

KLP arī atzīst un lūko stiprināt saikni starp lauku kopienām un lauku vidi. Pasākumi, kas aizsargā ainavas, savvaļas faunu un dabas resursus, kā tīrs gaiss un upes, nāk par labu ne tikai lauksaimniecībai un videi: tie veicina arī dzīves kvalitāti lauku apvidos, kā arī atpūtas pasākumu un tūrisma attīstību, kas sniedz papildu atbalstu lauku kopienām.

Zināšanu un inovācijas nozīme

Zināšanas, pētniecība un inovācija var dinamizēt lauku apvidus un līdz ar to piedāvāt dinamisku nākotni lauku kopienām:

Pasākumi