Skip to main content
Agriculture and rural development

Pārskats

Eiropas Savienība ir pasaules līdere cukurbiešu cukura ražošanā un saražo apmēram 50 % no kopējā šā veida cukura apjoma. Tomēr no cukurbietēm iegūst tikai 20 % pasaulē saražotā cukura, pārējos 80 % iegūst no cukurniedrēm.

Vairumu ES cukurbiešu izaudzē Eiropas ziemeļdaļā, kur klimats tam ir piemērots vairāk. Viskonkurētspējīgākie ražošanas apgabali atrodas Francijas ziemeļos, Vācijā, Nīderlandē, Beļģijā un Polijā. Eiropas Savienībā ir arī labi attīstīta cukura rafinēšanas nozare, kas apstrādā importētu cukurniedru jēlcukuru.

ES cukura nozares politika

Cukura nozare ir daļa no tirgu kopīgās organizācijas (TKO), kuru ES valstis ir izveidojušas sava starpā un kurai ir vairākas funkcijas, piemēram, nodrošināt drošības tīklu lauksaimniecības tirgiem, ar ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju starpniecību veicināt sadarbību, noteikt kvalitātes prasību minimumu.

Biešu audzētāji var saņemt ienākumu atbalstu tiešo maksājumu veidā, kas lielā mērā ir atsaistīti. Konkrētām grūtībās nonākušām nozarēm, arī cukurbiešu un cukurniedru cukura ražošanai, ES valstis var piešķirt arī brīvprātīgu saistīto atbalstu. Brīvprātīgu saistīto atbalstu cukurbiešu ražotājiem ir nolēmušas piešķirt vienpadsmit ES valstis.

ES cukura nozares politika ir vērsta uz divām jomām, proti, uz tirgus pasākumiem un uz tirdzniecības pasākumiem.

Tirgus pasākumi Eiropas Savienībā

Cukura nozari ES var atbalstīt ar īpašiem tirgus pasākumiem, piemēram, ar privātās uzglabāšanas atbalstu, ar pasākumiem tirgus traucējumu novēršanai un ar pasākumiem konkrētu problēmu risināšanai.

Privātās uzglabāšanas atbalstu piešķir, ņemot vērā vidējās reģistrētās Savienības tirgus cenas, salīdzināmās robežvērtības un ražošanas izmaksas. Tādas sevišķi sarežģītas tirgus situācijas vai tādu ekonomisku norišu gadījumā, kam ir būtiski negatīva ietekme uz nozarē esošajām rezervēm, Eiropas Komisija šo atbalstu var piešķirt, lai konkrētā laikposmā tirgū nenonāktu noteikts cukura daudzums. TKO noteikumos ir paredzēti papildu atbalsta pasākumi tādu nopietnu tirgus traucējumu gadījumā, kurus, citstarp, izraisa straujš cenu pieaugums vai kritums.

Tirdzniecība ar ārpussavienības valstīm

Eiropas Savienībai ir ekskluzīvas tiesības lemt par tirdzniecības politiku, tāpēc tikai ES – nevis ES valstis atsevišķi – var pieņemt tiesību aktus par tirdzniecības jautājumiem un noslēgt starptautiskus tirdzniecības nolīgumus. Starptautisko tirdzniecību reglamentē arī Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumi.

Būdama nozīmīga cukurniedru importētāja, Eiropas Savienība jaunattīstības valstīm piešķir beznodokļu piekļuvi ES tirgum saskaņā ar nolīgumu “Viss, izņemot ieročus” un ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm.

Saistīta informācija

Tirdzniecības politika

Pasaules Tirdzniecības organizācija

Nolīgums “Viss, izņemot ieročus”

Ekonomisko partnerattiecību nolīgumi

Juridiskais pamats

Juridisko pamatu cukura nozarē nodrošina tiesību akti par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju, tiesību akti par kvotām, importu un eksportu un citi spēkā esošie cukura nozari reglamentējošie tiesību akti.

Pamatregula

Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju

Galvenie īstenošanas tiesību akti par cukura nozari

Informācijas un dokumentu paziņošana Komisijai

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1183

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1185

Imports

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/760 – noteikumi par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences

Eksports

Komisijas Regula (EK) Nr. 951/2006 – sīki izstrādāti noteikumi saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē

Cukura kvalitāte

Padomes Direktīva 2001/111/EK, kas attiecas uz dažu veidu cukuru, kurš paredzēts lietošanai pārtikā

Saistīta informācija

Spēkā esošo cukura nozares tiesību aktu saraksts

Tirgus uzraudzība

ES Cukura tirgus novērošanas centrs sniedz dažādus datus un informāciju par cukura nozari, tai skaitā bilances, informāciju par tirgus situāciju, īstermiņa un vidēja termiņa perspektīvas un cukura tirgus novērošanas centra sanāksmju ziņojumus.

Komitejas

Lai nodrošinātu, ka Komisijas atbildība par īstenošanas aktu pieņemšanu tiek īstenota ES valstu kontrolē, ir izveidotas un regulāri tiekas dažādas komitejas, kuru sastāvā ir valdību pārstāvji un kuras vada Eiropas Komisijas pārstāvis.

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja regulāri tiekas, lai apspriestu tādus jautājumus kā tirgus cenu, produkcijas un tirdzniecības dinamika ES un ārpussavienības valstīs.

Augsta līmeņa grupa

2018. gada 19. novembrī par lauksaimniecību un lauku attīstību atbildīgais Komisijas loceklis paziņoja par to, ka Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sanāksmē tika izveidota Augsta līmeņa ekspertu grupa (ALG) cukura jautājumos.

Augsta līmeņa grupas mandātam bija divi mērķi:

  1. apspriest pašreizējo tirgus situāciju, kā arī ES valstu un ieinteresēto personu bažas par ES cukura tirgu;
  2. izpētīt un izvērtēt iespējamos risinājumus un politikas pasākumus, aplūkojot to lietderīgumu un piemērotību konstatēto problēmu risināšanai.

Augsta līmeņa ekspertu grupu, kuras sastāvā bija visu ES valstu pārstāvji, vadīja Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors. No 2019. gada janvāra līdz jūnijam ALG rīkoja trīs sanāksmes.

Sanāksmes

29 JANVĀRIS 2019
High level group meeting on sugar – January 2019
English
(2.08 MB - ZIP)
Lejupielādēt
19 MARTS 2019
High level group meeting on sugar – March 2019
English
(7.72 MB - ZIP)
Lejupielādēt
12 JŪNIJS 2019
High level group meeting on sugar – June 2019
English
(1.42 MB - ZIP)
Lejupielādēt

Galīgais ziņojums

Ziņojumā ir apkopots ALG paveiktais darbs, uzsvērtas svarīgākās konstatētās problēmas, apkopotas ES valstu galvenās nostājas, izvērtēti iespējamie risinājumi un ieteikta virkne pasākumu, no kuriem īstermiņā un vidējā termiņā nozare varētu gūt labumu. Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē galīgais ziņojums tika apspriests 2019. gada 15. jūlijā.

5 JŪLIJS 2019
High level group on sugar – final report
English
(1.45 MB - PDF)
Lejupielādēt

Dokumenti

29 JANVĀRIS 2019
Factsheet: The end of EU sugar production quotas
English
(1.01 MB - PDF)
Lejupielādēt