Skip to main content
Agriculture and rural development

Pojasnjeni tržni ukrepi

Pravila in ukrepi za urejanje in podporo trženja kmetijskih proizvodov

Pregled

Cilj tržnih ukrepov je stabilizirati kmetijske trge, preprečiti stopnjevanje tržnih kriz, okrepiti povpraševanje in pomagati kmetijskim sektorjem EU, da se bolje prilagodijo spremembam na trgu. So del uredbe o skupni ureditvi trgov, ki določa okvir delovanja kmetijstva EU na enotnem trgu. Intervencijski ukrepi na trgu se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada.

Javna intervencija

Javna intervencija pomeni, da države članice EU ali njihove agencije kupijo proizvode in jih skladiščijo, pozneje pa spet prodajo na trgu. Cilj je preprečiti, da bi cene padle na netrajnostno nizke ravni.

Javna intervencija je trenutno na voljo v številnih sektorjih, ki so nagnjeni k nihanjem cen. Za odpravo te nestabilnosti je EU sprejela mehanizem za blažitev vpliva, ki jih imajo na kmete leta s posebno nizkimi ravnmi cen. Sektorji, upravičeni do javne intervencije:

Proizvodi, ki jih je mogoče skladiščiti, morajo izpolnjevati stroge kakovostne standarde.

Javna intervencija se lahko izvaja z mehanizmom fiksnih cen ali prek javnih razpisov. Mehanizem fiksnih cen pomeni, da EU določi fiksno ceno, po kateri bo kupljena določena količina katere koli vrste izdelka. To je najnižja cena, ki pomaga preprečiti, da bi se tržna cena znižala pod trajnostno raven. Mehanizem ponudbe pomeni, da izvajalci ponudijo določeno ceno. Količine, ki so nižje od cene, ki jo je EU določila po tem, ko so bile oddane ponudbe, so odkupljene po ceni, ki so jo ponudili izvajalci. Te količine se nato prek mehanizma javnega razpisa prodajo kasneje, tj. ko se izboljšajo tržni pogoji.

Skladiščenje proizvodov v zasebnem sektorju

V obdobju nižjih tržnih cen lahko EU zagotovi podporo tudi izvajalcem iz zasebnega sektorja, tako da plača stroške skladiščenja njihovih proizvodov za določeno obdobje. Tako se začasno zmanjša vpliv kratkoročne presežne ponudbe. Trenutno se lahko dodeli pomoč zasebnemu sektorju za skladiščenje v naslednjih sektorjih:

Izredni ukrepi

Izredni ukrepi se uporabijo, kadar se pojavi kriza ali nevarnost krize in je potreben poseben odziv, da se prepreči nenadno znižanje cen in/ali ublažijo posledice takega znižanja. Evropska komisija lahko tako hitro in sorazmerno ukrepa v primeru:

  • hudega neravnovesja na trgih
  • izgube zaupanja potrošnikov zaradi tveganj za zdravje ljudi, živali ali rastlin
  • specifičnih težav

Pravna podlaga

Pravna podlaga za uporabo izrednih ukrepov na kmetijskih trgih je Uredba (EU) št. 1308/2013.

Sheme pomoči za posamezne sektorje

Sheme pomoči za posamezne sektorje obravnavajo specifična vprašanja na nekaterih kmetijskih trgih EU. Njihov cilj je izboljšati zmogljivost prilagajanja kmetijskih sektorjev EU tržnim pogojem ter povečati njihovo konkurenčnost in trajnost. Sektor sadja in zelenjave je še posebej odvisen od organizacij proizvajalcev. Drugi sektorji vključujejo posebne ukrepe za preprečevanje kriz in obvladovanje tveganj, ki imajo lahko vlogo tržnih intervencij. Trenutno se te sheme uporabljajo za:

Nadzor trgov

Evropska komisija zbira informacije od držav EU in deležnikov, da bi zagotovila pravilno delovanje kmetijskih trgov in spremljala njihov razvoj. Te informacije, ki dopolnjujejo tržne ukrepe EU, so namenjene večji preglednosti trga in so na voljo v opazovalnicah trga EU in na portalu kmetijskih podatkov.

Pravna podlaga

Uporabo tržnih ukrepov v podporo kmetijskemu sektorju urejajo naslednje pravne določbe: