Skip to main content
Agriculture and rural development

Dati par ilgtspējību un bioloģisko lauksaimniecību

Bioloģiskā ražošana

Pārskats

Informācijas kopsavilkums par tādiem jautājumiem kā ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm apsaimniekotās zemes platība, bioloģiskajai lauksaimniecībai atvēlētā platība, kas saņem KLP atbalstu, un bioloģisko lauksaimnieku turēto dzīvnieku īpatsvars.

Lauksaimniecības tirgi bioloģiskajā sektorā

Analīze un kopsavilkumi par bioloģisko lauksaimniecību, bioloģisko produktu importu, fakti un skaitļi par bioloģisko ražošanu, izaugsmi un ES bioloģiskās lauksaimniecības finansiālo sniegumu.

Vides aizsardzība un ilgtspējība