Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Markedsforanstaltninger kort fortalt

Regler og foranstaltninger, der regulerer og understøtter markedsføring af landbrugsprodukter.

Oversigt

Markedsforanstaltningerne skal stabilisere landbrugsmarkederne, forhindre, at markedskriser eskalerer, øge efterspørgslen og gøre EU's landbrugssektorer bedre til at tilpasse sig markedsændringerne. Foranstaltningerne er en del af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, der fastlægger rammerne for, hvordan EU's landbrug fungerer på det indre marked. Markedsinterventionsforanstaltningerne finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget.

Offentlig intervention

Offentlig intervention er, når produkter købes og oplagres af EU-landenes myndigheder eller organer, hvorefter de igen sælges på markedet på et senere tidspunkt. Den har til formål at forhindre, at priserne falder til uholdbart lave niveauer.

Der er i øjeblikket mulighed for offentlig intervention i en række sektorer, hvor der er tendens til udsving i prisen. For at bekæmpe denne ustabilitet har EU indført en mekanisme, der kan afbøde konsekvenserne for landbrugere i år med særligt lave priser. De sektorer, der kan få gavn af offentlig intervention, er:

Der er strenge normer for kvaliteten af de varer, der kan opbevares.

Offentlig intervention kan foregå via en fast prismekanisme eller gennem udbud. Den faste prismekanisme betyder, at EU beslutter en fast pris, som en bestemt mængde af en hvilken som helst varetype vil blive købt til. Den fungerer som en mindstepris, der forhindrer, at markedsprisen falder ned under et holdbart niveau. Udbud fungerer sådan, at de erhvervsdrivende tilbyder at købe en varetype til en bestemt pris, hvorefter EU-landenes offentlige myndigheder – når buddene er afgivet – betaler denne markedspris for at opkøbe de mængder af varen, som udbydes til en lavere pris. Disse opkøbte varer sælges derefter via en udbudsmekanisme på et senere tidspunkt, hvor markedsforholdene er blevet bedre.

Privat oplagring af produkter

I perioder med lavere markedspriser kan EU også yde støtte til private operatører ved at betale for oplagring af deres produkter i en bestemt periode. Dette reducerer midlertidigt virkningen af et kortvarigt overudbud. I øjeblikket kan der ydes støtte til privat oplagring i følgende sektorer:

Ekstraordinære foranstaltninger

Der anvendes ekstraordinære foranstaltninger, når der er opstået en krise eller trussel om en krise, og der er behov for en specifik reaktion for at forhindre et pludseligt fald i priserne og/eller afbøde konsekvenserne af et sådant prisfald. På den måde kan Kommissionen hurtigt træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis der opstår

  • en periode med alvorlig uligevægt på markederne
  • tab af forbrugertillid som følge af risiko for folke-, dyre- eller plantesundheden
  • et specifikt problem.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for offentlig intervention på landbrugsmarkederne er forordning (EU) nr. 1308/2013.

Markedsgennemsigtighed og markedsovervågning

Formålet med markedsgennemsigtighed og -overvågning er

  • at stille tilgængelig information til rådighed for alle deltagere i fødevareforsyningskæden og særligt dem med begrænsede ressourcer såsom landbrugere og forskere. Informationen sætter dem i stand til at træffe informerede forretningsbeslutninger, og dermed sikres det, at landbrugsmarkederne fungerer korrekt.
  • at holde øje med udviklingen på landbrugsmarkederne og opdage mulige trusler om forstyrrelser, så Kommissionen straks kan træffe hensigtsmæssige markedsforanstaltninger på EU-plan, når der er behov for det.

For at sørge for, at landbrugsmarkederne fungerer korrekt, og for at overvåge udviklingen indsamler Kommissionen oplysninger dels fra EU-landene, dels fra en række interessenter. Disse oplysninger, som danner grundlag for EU's markedsforanstaltninger, sigter mod at skabe større gennemsigtighed på markedet. De udarbejdes og stilles til rådighed gennem markedsobservatorier og dataportalen for landbrugsfødevarer.

Retsgrundlag

Følgende lovgivning regulerer anvendelsen af markedsforanstaltninger til støtte for landbrugssektoren:

Arrangementer

  • Udstillinger
  • fredag 26. juli 2024, 09:00 - mandag 29. juli 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Eksternt arrangement