Skip to main content
Agriculture and rural development

Jak fungují tržní opatření

Pravidla a opatření, kterými se reguluje a podporuje uvádění zemědělských produktů na trh.

Přehled

Cílem tržních opatření je stabilizovat zemědělské trhy, zabránit vyostření krizových situací, zvýšit poptávku a pomoci jednotlivým zemědělským odvětvím v EU se lépe přizpůsobit vývoji na trhu. Opatření jsou obsažena v nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, které stanoví rámec fungování evropského zemědělství na jednotném trhu. Tržní intervenční opatření jsou financována prostřednictvím Evropského zemědělského záručního fondu.

Veřejná intervence

O veřejné intervenci mluvíme v případě, kdy orgány zemí EU nakoupí určité produkty, uskladní je a vrátí na trh k prodeji až po určité době. Účelem je zabránit poklesu cen na neudržitelně nízkou úroveň.

Veřejnou intervenci lze v současnosti použít v řadě odvětví, která jsou náchylná k výkyvům cen. Unie tuto nestabilitu řeší pomocí mechanismu, který zmírňuje dopady mimořádně nízkých cen na zemědělce. Odvětví, která mohou používat veřejné intervence:

Na kvalitu zboží, které může být uskladněno, se vztahují přísné normy.

Veřejná intervence může fungovat prostřednictvím mechanismu pevně stanovené ceny nebo prostřednictvím nabídkového řízení. V prvním případě EU stanoví pevnou cenu, za níž se nakoupí určité množství daného typu výrobku. Tato cena je cenou minimální a pomáhá zabránit tomu, aby tržní cena klesla pod udržitelnou úroveň. V případě nabídkového řízení nabízí určitou cenu hospodářské subjekty. Množství produktů, jejichž cena je nižší než cena, kterou stanovila EU po předložení nabídek, se nakupuje za cenu navrženou hospodářskými subjekty. Tato množství jsou poté prodávána prostřednictvím nabídkového řízení až po určité době, kdy panují lepší podmínky na trhu.

Skladování produktů soukromým sektorem

V době nižších tržních cen může EU rovněž poskytovat podporu soukromým hospodářským subjektům tak, že jim uhradí náklady na skladování jejich produktů po stanovenou dobu. To dočasně snižuje dopad krátkodobého převisu nabídky. Podporu na soukromé skladování lze v současné době poskytovat v těchto odvětvích:

Výjimečná opatření

Výjimečná opatření se používají v době krize nebo hrozby krize, kdy je nutné přijmout konkrétní opatření, aby se zabránilo náhlému poklesu cen nebo se zmírnily jeho důsledky. Tato opatření Evropské komisi umožňují rychle a přiměřeně zareagovat na

  • období závažných výkyvů na trzích
  • ztrátu důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin
  • specifické problémy.

Právní základ

Právním základem pro používání výjimečných opatření na zemědělských trzích je nařízení (EU) č. 1308/2013.

Režimy podpory pro jednotlivá odvětví

Režimy podpory pro jednotlivá odvětví se zaměřují na řešení konkrétních problémů některých zemědělských trhů Unie. Jejich cílem je zlepšit schopnost zemědělských odvětví EU přizpůsobit se podmínkám na trhu a zvýšit jejich konkurenceschopnost a udržitelnost. Odvětví ovoce a zeleniny se vyznačuje značnou závislostí na organizacích producentů. V dalších odvětvích jsou přijímána zvláštní opatření k předcházení krizím a řízení rizik, která mohou plnit funkci tržních intervencí. Tyto režimy se v současné době vztahují na tato odvětví:

Sledování trhu

Kvůli zajištění správného fungování zemědělských trhů a dohledu nad jejich vývojem shromažďuje Evropská komise informace od zemí EU a od zúčastněných stran. Tyto informace doplňují tržní opatření Unie a mají za cíl zajistit větší transparentnost trhu. Jejich sestavováním a zveřejňováním jsou pověřeny střediska pro sledování trhu a portál zemědělsko-potravinářských údajů.

Právní základ

Uplatňování tržních opatření na podporu zemědělského odvětví upravují tyto právní předpisy: