Skip to main content
Agriculture and rural development
Lauksaimniecība un lauku attīstība

Atbalsts ES lauksaimniekiem, nodrošinātībai ar pārtiku, videi un lauku apvidiem

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)

KLP ir partnerība starp lauksaimniecību un sabiedrību un starp Eiropu un tās lauksaimniekiem.

KLP atbalsta ES lauksaimniekus, aizsargā nodrošinātību ar pārtiku, cīnās pret klimata pārmaiņām un palīdz lauku apvidiem zelt.

Saskaroties ar lauksaimniecībā nodarbināto cilvēku novecošanu, ES pastiprina centienus, lai mudinātu jauniešus sākt nodarboties ar lauksaimniecību.

KLP ar lauku attīstību veicinoša finansējuma un pasākumu palīdzību sekmē dzīvīgumu un ekonomisko dzīvotspēju laukos.

The EU is combining social, environmental and economic approaches to create a more sustainable system of agriculture.
Information on organic farming, geographical indications and quality schemes, animal and plant products, and more.
The EU works with partners around the world to facilitate agricultural trade and protect global food security.
Agropārtikas datu portāls

Izsmeļoša informācija par lauksaimniecības tirgiem, ekonomiku un tirdzniecību valstu un ES līmenī, kā arī dati par KLP.

Galvenie skaitļi

Tika izveidoti tirgu novērošanas centri, lai labāk varētu reaģēt uz tirgu nestabilitāti un nolasīt tirgus signālus.

Īstermiņa un vidēja termiņa tirgus perspektīvas attiecībā uz lauksaimniecības precēm un pārtiku.

Lauksaimniecības produktu un patēriņa pārtikas cenu datu kopsavilkumi gan ES, gan pasaules līmenī.

Dati par dažādu lauksaimniecības preču un produktu ražošanu un ražu ES.

Informācija par ES lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības attiecībām ar partneriem visā pasaulē.

Aplūkotie temati

Short-term outlook

The short-term outlook report presents the latest trends and prospects for different agri-food sectors.

The Food for Europe podcast

Latest episode: geographical indications (GIs) add value for everyone in the food chain. Learn more about GIs and ongoing proposals to improve how the system works.
Finansējums un publiskais iepirkums

ES projektu un iniciatīvu finansēšanas iespējas un konkursa procedūras.

Uzzināt vairāk

Apspriešanās

Apspriešanās par ES iniciatīvām lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.  

Izsakiet viedokli!

Pasākumi