Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Om marknadsåtgärder

Regler och andra åtgärder för att reglera och stödja marknadsföringen av jordbruksprodukter.

Översikt

Marknadsåtgärder ska stabilisera jordbruksmarknaderna, förhindra att marknadskriser förvärras, öka efterfrågan och hjälpa EU:s jordbrukssektorer att bättre anpassa sig till förändringar på marknaden. Åtgärderna ingår i förordningen om en samlad marknadsordning, som sätter ramarna för EU:s jordbruk på den inre marknaden. Marknadsinterventionsåtgärder finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket.

Offentlig intervention

Offentlig intervention är när produkter köps och lagras av EU-ländernas myndigheter och sedan säljs på marknaden igen vid en senare tidpunkt. Syftet är att förhindra att priserna sjunker till ohållbart låga nivåer.

Offentlig intervention används inom flera sektorer som kan drabbas av prissvängningar. Syftet är att motverka instabilitet och stötta bönderna när det råder särskilt låga prisnivåer. Följande produkter får köpas upp och lagras av länderna:

Det finns strikta normer för kvaliteten på de varor som kan lagras.

Vid uppköpen används antingen fasta priser eller anbud. I det första fallet fastställer EU ett fast pris till vilket en viss mängd av en viss typ av produkt kommer att köpas. Det är ett minimipris som ska förhindra att marknadspriset sjunker under en hållbar nivå. Vid anbud erbjuder aktörerna ett visst pris och vissa kvantiteter. Därefter fastställer EU ett högsta uppköpspris och myndigheterna köper upp produkterna till det pris som aktörerna erbjuder om det ligger under det fastställda maxpriset. Produkterna säljs sedan genom ett anbudsförfarande vid en senare tidpunkt när marknadsvillkoren har förbättrats.

Privat lagring av produkter

Under perioder med lägre marknadspriser kan EU också ge stöd till aktörer i den privata sektorn för att betala kostnaderna för lagring av deras produkter under en viss tid. Detta minskar tillfälligt utbudsöverskottet på kort sikt. Stöd kan beviljas till privat lagring av följande produkter:

Undantagsåtgärder

Undantagsåtgärder används vid kriser eller hot om kris då man måste ingripa för att förhindra plötsliga prisfall eller mildra konsekvenserna. Kommissionen kan snabbt vidta åtgärder för att hantera

  • allvarliga störningar på marknaden,
  • förlorat konsumentförtroende på grund av risker för människor, djur och växter,
  • specifika problem.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för användning av undantagsåtgärder på jordbruksmarknaderna är EU-förordning 1308/2013.

Marknadsinsyn och övervakning

Syftet med marknadsinsyn och övervakning är att

  • tillhandahålla tillgänglig information till alla aktörer i livsmedelskedjan, särskilt de som har begränsade resurser, såsom jordbrukare och forskare, så att de kan fatta välgrundade affärsbeslut och därigenom säkerställa att jordbruksmarknaderna fungerar korrekt,
  • övervaka utvecklingen av jordbruksmarknaderna och i god tid identifiera eventuella hot om störningar, så att kommissionen utan dröjsmål kan vidta lämpliga marknadsåtgärder på EU-nivå när de behövs.

För att se till att jordbruksmarknaderna fungerar korrekt och för att följa utvecklingen samlar kommissionen in uppgifter från EU-länderna och berörda parter. Syftet är att komplettera EU:s marknadsåtgärder och öka marknadsinsynen. Uppgifterna sammanställs och publiceras via marknadsobservatorierna och portalen för jordbruksdata.

Rättslig grund

Följande lagstiftning styr användningen av marknadsåtgärder för jordbrukssektorn:

Evenemang

  • Konferenser och toppmöten

EU Agri-Food Days

  • tisdag 5 december 2023, kl. 09.30 - fredag 8 december 2023, kl. 15.30 (CET)
  • Direktsänds