Skip to main content
Agriculture and rural development

Markkinatoimenpiteet

Maataloustuotteiden markkinointia säätelevät ja tukevat toimenpiteet

Yleistä

Markkinatoimenpiteillä pyritään vakauttamaan maatalousmarkkinoita ja ehkäisemään markkinakriisien laajeneminen. Lisäksi niiden tarkoituksena on lisätä kysyntää ja auttaa EU:n maatalousaloja mukautumaan paremmin markkinoiden muutoksiin. Markkinatoimenpiteet ovat osa yhteistä markkinajärjestelyä koskevaa asetusta, jossa määritetään puitteet EU:n maatalouden toiminnalle sisämarkkinoilla. Markkinoiden interventiotoimenpiteet rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta.

Julkiset interventiot

Julkisissa interventioissa EU:n jäsenmaiden hallitukset tai niiden alaiset viranomaiset ostavat ja varastoivat maataloustuotteita, jotka myydään takaisin markkinoille myöhemmin. Tavoitteena on estää hintojen lasku kestämättömän alhaiselle tasolle.

Julkiset interventio-ostot ovat nykyisin mahdollisia useilla aloilla, jotka ovat alttiita hintojen vaihtelulle. Tämän epävakauden torjumiseksi EU on ottanut käyttöön järjestelmän, jolla lievennetään hintatasoltaan erityisen alhaisten vuosien vaikutuksia viljelijöiden toimeentuloon. Julkisia interventioita voidaan tehdä seuraavilla aloilla:

Varastoitavien maataloustuotteiden on täytettävä tiukat laatuvaatimukset.

Julkiset interventiot voidaan toteuttaa kiinteän hintamekanismin pohjalta tai tarjouskilpailujen kautta. Kiinteä hintamekanismi tarkoittaa, että EU määrittää kiinteän hinnan, jolla tietty määrä jotakin tuotelajia ostetaan. Tällainen "pohjahinta" auttaa ehkäisemään sen, että markkinahinta laskee alle kestävän tason. Tarjouskilpailumekanismissa toimijat tarjoavat tiettyä hintaa ja tiettyjä määriä. EU vahvistaa saatujen tarjousten perusteella enimmäisostohinnan, ja viranomaiset ostavat tuotteet toimijoiden tarjoamalla hinnalla, jos se alittaa vahvistetun enimmäishinnan. Tuotteet myydään tarjouskilpailumekanismin kautta myöhemmin, kun markkinatilanne on parantunut.

Yksityisen sektorin toteuttama tuotteiden varastointi

Markkinahintojen ollessa alhaisemmat EU voi myös tukea yksityisen sektorin toimijoita maksamalla kustannuksia, joita niille aiheutuu tuotteiden varastoinnista tietyksi määräajaksi. Tämä vähentää väliaikaisesti maataloustuotteiden lyhytaikaisen ylitarjonnan vaikutuksia. Tällä hetkellä yksityisen sektorin varastointikustannuksiin voidaan myöntää tukea seuraavilla aloilla:

Poikkeukselliset toimenpiteet

Poikkeuksellisiin toimenpiteisiin turvaudutaan kriisitilanteissa tai kriisin uhatessa, kun tarvitaan erityistoimia, joilla voidaan estää hintojen äkillinen lasku ja/tai lieventää sen seurauksia. Niiden avulla Euroopan komissio voi nopeasti toteuttaa oikeasuhteisia toimia

  • markkinoiden vakavan epätasapainotilan aikana
  • kansanterveyden tai eläinten tai kasvien terveyden riskeistä johtuvaan kuluttajien luottamuksen menettämiseen liittyvässä tilanteessa
  • erityisessä ongelmatilanteessa.

Oikeusperusta

Maatalousmarkkinoiden poikkeuksellisten toimenpiteiden oikeusperusta on EU:n asetus 1308/2013.

Alakohtaiset tukiohjelmat

Alakohtaisten tukiohjelmien tarkoituksena on ratkaista tiettyjen EU:n maatalousmarkkinoiden erityiskysymyksiä ja -haasteita. Tukiohjelmilla pyritään parantamaan EU:n maatalousalojen kykyä mukautua markkinoiden tilanteeseen ja lisäämään niiden kilpailukykyä ja kestävyyttä. Erityisesti hedelmä- ja vihannesala nojautuu tuottajaorganisaatioille kohdennettuun tukeen. Muihin aloihin sisältyy erityisiä kriisinehkäisy- ja riskinhallintatoimia, jotka voivat täyttää markkinainterventioiden roolin. Alakohtaiset tukiohjelmat koskevat tällä hetkellä seuraavia aloja:

Markkinoiden seuranta

Euroopan komissio kerää EU-maista ja sidosryhmiltä tietoja, joiden avulla voidaan seurata maatalousmarkkinoiden kehitystä ja varmistaa, että ne toimivat oikein. Tiedot täydentävät EU:n markkinatoimenpiteitä, ja niiden tavoitteena on lisätä markkinoiden avoimuutta. Tietojen keräämisestä ja asettamisesta saataville vastaavat EU:n markkinoiden seurantakeskukset ja maatalouselintarviketietoportaali.

Oikeusperusta

Seuraavissa asetuksissa säädetään maatalousalaa tukevien markkinatoimenpiteiden soveltamisesta: