Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Markkinatoimenpiteet

Maatalousmarkkinoita säätelevät ja tukevat toimenpiteet

Yleistä

Markkinatoimenpiteillä pyritään vakauttamaan maatalousmarkkinoita ja ehkäisemään markkinakriisien laajeneminen. Lisäksi niiden tarkoituksena on lisätä kysyntää ja auttaa EU:n maatalousaloja mukautumaan paremmin markkinoiden muutoksiin. Markkinatoimenpiteet ovat osa yhteistä markkinajärjestelyä koskevaa asetusta, jossa määritetään puitteet EU:n maatalouden toiminnalle sisämarkkinoilla. Markkinoiden interventiotoimenpiteet rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta.

Julkiset interventiot

Julkisissa interventioissa EU:n jäsenmaiden hallitukset tai niiden alaiset viranomaiset ostavat ja varastoivat maataloustuotteita, jotka myydään takaisin markkinoille myöhemmin. Tavoitteena on estää hintojen lasku kestämättömän alhaiselle tasolle.

Julkiset interventio-ostot ovat nykyisin mahdollisia useilla aloilla, jotka ovat alttiita hintojen vaihtelulle. Tämän epävakauden torjumiseksi EU on ottanut käyttöön järjestelmän, jolla lievennetään hintatasoltaan erityisen alhaisten vuosien vaikutuksia viljelijöiden toimeentuloon. Julkisia interventioita voidaan tehdä seuraavilla aloilla:

Varastoitavien maataloustuotteiden on täytettävä tiukat laatuvaatimukset.

Julkiset interventiot voidaan toteuttaa kiinteän hintamekanismin pohjalta tai tarjouskilpailujen kautta. Kiinteä hintamekanismi tarkoittaa, että EU määrittää kiinteän hinnan, jolla tietty määrä jotakin tuotelajia ostetaan. Tällainen "pohjahinta" auttaa ehkäisemään sen, että markkinahinta laskee alle kestävän tason. Tarjouskilpailumekanismissa toimijat tarjoavat tiettyä hintaa ja tiettyjä määriä. EU vahvistaa saatujen tarjousten perusteella enimmäisostohinnan, ja viranomaiset ostavat tuotteet toimijoiden tarjoamalla hinnalla, jos se alittaa vahvistetun enimmäishinnan. Tuotteet myydään tarjouskilpailumekanismin kautta myöhemmin, kun markkinatilanne on parantunut.

Yksityisen sektorin toteuttama tuotteiden varastointi

Markkinahintojen ollessa alhaisemmat EU voi myös tukea yksityisen sektorin toimijoita maksamalla kustannuksia, joita niille aiheutuu tuotteiden varastoinnista tietyksi määräajaksi. Tämä vähentää väliaikaisesti maataloustuotteiden lyhytaikaisen ylitarjonnan vaikutuksia. Tällä hetkellä yksityisen sektorin varastointikustannuksiin voidaan myöntää tukea seuraavilla aloilla:

Poikkeukselliset toimenpiteet

Poikkeuksellisiin toimenpiteisiin turvaudutaan kriisitilanteissa tai kriisin uhatessa, kun tarvitaan erityistoimia, joilla voidaan estää hintojen äkillinen lasku ja/tai lieventää sen seurauksia. Niiden avulla Euroopan komissio voi nopeasti toteuttaa oikeasuhteisia toimia

  • markkinoiden vakavan epätasapainotilan aikana
  • kansanterveyden tai eläinten tai kasvien terveyden riskeistä johtuvaan kuluttajien luottamuksen menettämiseen liittyvässä tilanteessa
  • erityisessä ongelmatilanteessa.

Oikeusperusta

Maatalousmarkkinoiden poikkeuksellisten toimenpiteiden oikeusperusta on asetus (EU) 1308/2013.

Markkinoiden avoimuus ja seuranta

Markkinoiden avoimuutta ja seurantaa koskevat tavoitteet:

  • helposti saatavilla olevan tiedon tarjoaminen kaikille elintarvikeketjun toimijoille, erityisesti niille, joiden resurssit ovat rajalliset, esim. viljelijät ja tutkijat. Näin he voivat tehdä tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä ja varmistaa maatalousmarkkinoiden moitteettoman toiminnan.
  • maatalousmarkkinoiden kehityksen seuranta ja mahdollisten häiriöuhkien oikea-aikainen tunnistaminen, jotta Euroopan komissio voi toteuttaa tarvittavat EU:n markkinatoimenpiteet viipymättä.

Euroopan komissio kerää EU-maista ja sidosryhmiltä tietoja, joiden avulla voidaan seurata maatalousmarkkinoiden kehitystä ja varmistaa, että ne toimivat oikein. Tiedot täydentävät EU:n markkinatoimenpiteitä, ja niiden tavoitteena on lisätä markkinoiden avoimuutta. Tietojen keräämisestä ja asettamisesta saataville vastaavat EU:n markkinoiden seurantakeskukset ja maatalouselintarviketietoportaali.

Oikeusperusta

Seuraavissa asetuksissa säädetään maatalousalaa tukevien markkinatoimenpiteiden soveltamisesta:

Tapahtumat

  • Konferenssit ja huippukokoukset

EU Agri-Food Days

  • tiistai 5. joulukuuta 2023 klo 09:30 - perjantai 8. joulukuuta 2023 klo 15:30 (CET)
  • Katsottavissa suoratoistona