Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Liellopu gaļa

Informācija par tirgus pasākumu nozīmi, tirgus uzraudzību un liellopu gaļas nozares juridisko pamatu.

Pārskats

Eiropas Savienība, kuras kopējais liellopu ganāmpulks ir aptuveni 78 miljoni liellopu, ir viena no lielākajām liellopu un teļa gaļas ražotājām pasaulē. ES saviem lauksaimniekiem palīdz ar ienākumu atbalsta maksājumiem. Papildus tiem ES izmanto vairākus tirgus pasākumus, lai vajadzības gadījumā liellopu un teļa gaļas tirgus stabilizētu.

Tirgus pasākumi liellopu gaļas nozarē

Lai uzturētu liellopu gaļas cenas, ja reprezentatīvā laikposmā vidējā tirgus cena kādā ES valstī vai ES valsts reģionā nokrītas zem 2224 eiro par tonnu, Eiropas Komisija var izmantot valsts intervenci. Turklāt, ja samazinās vidējās cenas, būtiski mainās ražošanas izmaksas vai ir kāds cits faktors, kas izraisa būtiskas izmaiņas peļņa maržā un kaitē nozarei, Komisija var lemt par privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršanu.

ES ir arī tiesības izmantot ārkārtas tirgus atbalsta pasākumus, ja īpašu apstākļu dēļ, piemēram, dzīvnieku slimību vai patērētāju uzticības zaudēšanas gadījumā, ir vajadzīgs publiskais atbalsts.

Vēl viens ES atbalsta veids gaļas liellopu audzētājiem ir īpašie izņēmumi, ko piemēro liellopu gaļas ražotāju organizācijām. Liellopu un teļa gaļas nozares ražotāju organizācijas, ievērojot konkrētus nosacījumus, drīkst vienoties par piedāvājuma apjomu.

Saistītā informācija

Kas ir tirgus pasākums

Ražotāju un starpnozaru organizācijas

Tirdzniecība ar ārpussavienības valstīm

Liellopu un teļa gaļas importu uz ES organizē saskaņā ar importa tarifa kvotu sistēmu. Kvotas var būt atvērtas visiem (tarifu režīms erga omnes) vai piešķirtas konkrētai valstij. Šo kvotu pārvaldību var veikt rindas kārtībā vai regulēt ar licenču sistēmu.

Liellopu gaļai piemērojami ES tirdzniecības standarti, kurus piemēro ārpussavienības valstis

Ārpussavienības valstīm, kas vēlas laist ES tirgū par 12 mēnešiem jaunāku liellopu gaļu, ir jāievēro ES teļa gaļas tirdzniecības standarti, kas izklāstīti Komisijas Regulā (EK) 566/2008.

Ārpussavienības valstij, kas vēlas izmantot šos noteikumus, ir jānozīmē kompetentā iestāde (vai iestādes) vai, ja tādas nav, neatkarīga trešās puses struktūra, kas apstiprina un kontrolē attiecīgo dzīvnieku pienācīgas identifikācijas un reģistrācijas sistēmu. Šai sistēmai ir jāsniedz uzticama informācija par dzīvnieku precīzu vecumu un jāgādā, lai tiktu pareizi piemēroti ES tirdzniecības standarti. Turklāt ārpussavienības valstij ir jāsagatavo to operatoru saraksts, kurus tā pārbauda, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti ES tirdzniecības standarti.

Saskaņā ar Regulu Apvienotā Karaliste* ir paziņojusi Komisijai savas kompetentās iestādes un ir nodrošinājusi to operatoru sarakstu, kurus šī valsts pārbauda.

*neskarot Komisijas Regulas (EK) 566/2008 piemērošanu Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu un 2. pielikuma 31. punktu (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.).

Juridiskais pamats

Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju

Deleģētā regula (ES) 2017/1182 par Savienības skalām liellopu liemeņu klasificēšanai

Īstenošanas regula (ES) 2017/1184, ar ko paredz noteikumus par liellopu liemeņu tirgus cenu paziņošanu

Tirgus uzraudzība

ES veic liellopu un teļa gaļas tirgus uzraudzību, lai konstatētu tirgus nestabilitāti, sniegtu lauksaimniekiem un pārstrādātājiem precīzu informāciju par tirgus situāciju un palīdzētu pieņemt politiskus lēmumus.

ES mērogā darbojas liemeņu klasificēšanas sistēma, kas līdztekus ziņošanai par cenām un citai statistikas informācijai ir ES cenu uzraudzības sistēmas pamatā. To izmanto par pamatu arī liemeņu klasificēšanai kautuvēs un lai aprēķinātu taisnīgu atlīdzību lauksaimniekiem.

Saistītā informācija

Prognozes

Tirgus novērošanas centrs

Komitejas

Lai nodrošinātu, ka ES valstu kontrolē tiek īstenota Komisijas atbildība par īstenošanas aktu pieņemšanu, regulāri tiekas dažādas komitejas, kuru sastāvā ir valdību pārstāvji un kuras vada Eiropas Komisijas pārstāvis.

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja regulāri tiekas, lai apspriestu tādus jautājumus kā tirgus cenu, produkcijas un tirdzniecības dinamika ES un ārpussavienības valstīs.

Pilsoniskā dialoga grupa un darba grupa dzīvnieku izcelsmes produktu jautājumos palīdz Eiropas Komisijai uzturēt pastāvīgu dialogu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar liellopu un teļa gaļas nozari.

Documents

 

2020. GADA 6. MAIJS
COVID-19: emergency private storage measures

 

2020. GADA 10. DECEMBRIS
UK: list of operators

 

2022. GADA 29. MARTS
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards