Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Aitas un kazas gaļa

Detalizēta informācija par importu, tirdzniecību, tirgus pasākumiem, juridisko pamatu, tirgus pārraudzību un komitejām, kuras strādā ar aitas un kazas gaļas jautājumiem.

Pārskats

Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 70 miljoni aitu un kazu (85 % aitu un 15 % kazu). Šie dzīvnieki bieži vien tiek audzēti ekonomiski neaizsargātās teritorijās, piemēram, kalnu reģionos. Īrijā audzē smagus jērus (kuru svars pārsniedz 13 kg), bet dienvidu reģionos, piemēram, Grieķijā un Itālijā, – vieglus jērus. Savukārt Spānijā un Francijā audzē abu šo veidu jērus. Galvenās kazu audzētājvalstis ir Grieķija, Spānija, Francija un Rumānija. ES savus lauksaimniekus atbalsta ar ienākumu atbalsta maksājumiem.

20 % no kopējā patērētā jēra, aitas un kazas gaļas apjoma ES veido imports. ES lielākais piegādātājs ir Jaunzēlande, kas nodrošina aptuveni 80 % importa, un tai seko Austrālija un Mercosur valstis. Aptuveni 10 % no kopējās produkcijas ES eksportē. Dzīvas aitas tiek pārdotas galvenokārt Tuvajiem Austrumiem un Ziemeļāfrikai, bet aitas gaļa – lielākoties Tālajiem Austrumiem.

Tirgus pasākumi attiecībā uz aitas gaļu un kazas gaļu

Aitas un kazas gaļa ietilpst tirgus kopīgās organizācijas darbības jomā. Tāpēc ES var pieņemt lēmumu par privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršanu. Tai ir arī pilnvaras izmantot ārkārtas tirgus atbalsta pasākumus, ja īpašu apstākļu dēļ, piemēram, dzīvnieku slimību vai patērētāju uzticības zaudēšanas gadījumā, ir vajadzīgs atbalsts no publiskā sektora līdzekļiem. 

Saistīta informācija

Tirgus pasākumu skaidrojums

2020. GADA 6. MAIJS
COVID-19: emergency private storage measures

Juridiskais pamats

Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido tirgu kopīgu organizāciju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1988, ar ko paredz noteikumus par to, kā importa tarifu kvotas pārvalda pēc rindas kārtības principa.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1182, ar ko aitu liemeņu klasifikācijai paredz brīvprātīgu shēmu.

Tirgus pārraudzība

ES saglabā sistēmu ziņošanai par smago un vieglo jēru cenām, audzēšanu un tirdzniecību. Brīvprātīga aitu liemeņu klasifikācijas shēma ir paredzēta arī Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/1182.

Eiropas Komisija sagatavo informatīvu iknedēļas paneli par aitu un kazu tirgiem un sagatavo īstermiņa un vidēja termiņa ziņojumus, kuros izklāstītas šīs nozares vispārējās perspektīvas, tendences, dinamika un gaidāmie procesi.

Saistīta informācija

Nedēļas cenas

Tirgus situācija

2024. GADA 18. JŪLIJS
Dashboard: Sheep meat

Tirdzniecība ar ārpussavienības valstīm

Aitas un kazas gaļas importam piemēro standarta ievedmuitas nodokļus, bet šo gaļu var importēt arī saskaņā ar tarifa kvotu sistēmu. Tarifa kvotas tiek piešķirtas konkrētai valstij vai atvērtas visiem (“Erga omnes”). Kvotu daudzumi ir noteikti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/1988, un informācija par dažādu kvotu izmantojumu ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

Saistīta informācija

Tarifa kvotu datubāze

Valstu kvotas

Komitejas

Dažādas komitejas, kuru sastāvā ir valdību pārstāvji un kuras vada Eiropas Komisijas pārstāvis, regulāri tiekas, lai nodrošinātu, ka Komisija īstenošanas aktus pieņem ES valstu kontrolē.

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja regulāri tiekas, lai apspriestu tādas jomas kā tirgus cenu, produkcijas un tirdzniecības dinamika ES un ārpussavienības valstīs.

Pilsoniskā dialoga grupa un darba grupa dzīvnieku izcelsmes produktu jautājumos turpina palīdzēt Komisijai uzturēt regulāru dialogu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar aitas un kazas gaļu.