Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS)

Ciele integrovaného administratívneho a kontrolného systému

Integrovaným administratívnym a kontrolným systémom (IACS) sa:

 • spravujú a monitorujú všetky intervencie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na plochu a zvieratá (ako sú intervencie vo forme priamych platieb a intervencie na plochu a na zviera v záujme rozvoja vidieka) a zároveň pomáha krajinám EÚ kontrolovať všetky intervencie a
 • zabezpečuje dostupnosť komplexných a porovnateľných údajov v celej EÚ.

Monitorovanie politík v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy pomáha sledovať vplyv SPP, jej environmentálnu výkonnosť a pokrok pri dosahovaní cieľov EÚ. Na tento účel sa využívajú údaje z celej škály zdrojov. Ide o meteorologické údaje a predpovede, existujúce mapy a štatistiky, informácie o polohe a diaľkovo snímané údaje.

Tento informačný systém podporuje aj úplné a bezplatné využívanie otvorených údajov a informácií, ktoré zaznamenávajú družice Sentinel systému Copernicus a jeho služby. Krajiny EÚ musia pri zavádzaní svojho systému IACS používať vhodné technológie, aby znížili administratívnu záťaž a zabezpečili efektívne a účinné kontroly.

Systém IACS je dôležitý a hodnotný systém na monitorovanie výkonnosti SPP na roky 2023 – 2027. V rámci neho sa zhromažďujú údaje z krajín EÚ, ktoré slúžia ako podklad pre výročnú správu o výkonnosti, ktorú požaduje Európska komisia. Tento systém zabezpečuje, aby údaje uvedené vo výročných správach o výkonnosti boli spoľahlivé a overiteľné. Údaje z integrovaného systému sú k dispozícii:

Kontrola peňazí daňových poplatníkov

Systém IACS pomáha predchádzať nedodržiavaniu predpisov tým, že pomáha prijímateľom podávať správne vyplnené žiadosti o podporu. Zároveň umožňuje krajinám EÚ:

 • účinne chrániť finančné záujmy EÚ a

 • vykonávať svoje strategické plány SPP.

Systém sa vzťahuje na intervencie SPP na plochu a zvieratá financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). 

Hlavné zložky systému IACS podliehajú ročnému hodnoteniu kvality, ktoré vykonávajú krajiny EÚ v rámci svojich strategických plánov SPP a ktorého výsledky sa predkladajú Komisii. Cieľom hodnotenia kvality je zistiť, či integrované systémy krajín EÚ plnia svoj účel. 

Prvky systému IACS

IACS pozostáva z viacerých digitálnych a vzájomne prepojených prvkov a databáz. Ide najmä o tieto prvky:

 • systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS), ktorý slúži na správnu identifikáciu všetkých poľnohospodárskych pozemkov v krajinách EÚ,

 • systém podávania geopriestorových žiadostí, ktorý prijímateľom umožňuje vizuálne označiť oblasti, na ktoré žiadajú podporu, a prípadne integruje aj systém podávania žiadostí na zvieratá. Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť, že zavedú automatický systém podávania žiadostí pomocou systému podávania geopriestorových žiadostí a systému podávania žiadostí na zvieratá,

 • systém monitorovania plôch, ktorý slúži na pozorovanie, sledovanie a hodnotenie poľnohospodárskych činností. Tento systém prispieva vďaka automatizovanému procesu a minimalizácii chýb k zníženiu administratívnej záťaže platobných agentúr a zabezpečuje správnosť žiadostí, keďže prijímatelia môžu na základe včasného varovania svoje žiadosti upraviť,

 • systém identifikácie prijímateľov a prípadne systém identifikácie a registrácie platobných nárokov,

 • systém kontroly a sankcií, ktorý pomáha krajinám EÚ overovať zákonnosť a správnosť platieb,

 • systém identifikácie a registrácie zvierat v krajinách EÚ, v ktorých sa uplatňujú intervencie na zvieratá.

Proces IACS

Systém IACS zabezpečuje, aby sa intervencie na plochu a zvieratá v rámci SPP riadili, kontrolovali a monitorovali konzistentným spôsobom vo všetkých krajinách EÚ. Zvyčajne zahŕňa ročný proces, ktorý sa začína tým, že poľnohospodári podávajú internetovú žiadosť o platby v rámci SPP. Správne orgány členských štátov v tomto procese pomáhajú poľnohospodárom tým, že im poskytujú formuláre s vopred vyplnenými informáciami, ktoré majú poľnohospodári potvrdiť, opraviť alebo doplniť.

Vnútroštátne správne orgány potom kontrolujú, či poľnohospodári spĺňajú podmienky na získanie platieb v rámci SPP. Na ten účel vykonávajú administratívne kontroly žiadostí o podporu, monitorujú činnosti prostredníctvom systému monitorovania plôch a v prípade činností, ktoré sa nemonitorujú, vykonávajú kontroly na mieste u vybraných poľnohospodárov.

Pri vyplácaní platieb poľnohospodárom sa zohľadňujú všetky zistenia vyplývajúce z administratívnych kontrol, zo systému monitorovania plôch a z kontrol na mieste. Správne orgány členských štátov napokon na základe informácií zhromaždených v priebehu daného roka aktualizujú vopred vyplnené žiadosti o podporu na nasledujúci rok.

Krajiny EÚ okrem toho využívajú systém IACS na zabezpečenie toho, aby poľnohospodári dodržiavali požiadavky a normy posilnenej kondicionality SPP, ktorá zahŕňa povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia a dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav.

Pravidlá

Zriadenie a prevádzka systému IACS sa riadi týmito pravidlami:

 • nariadenie (EÚ) 2021/2116 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky,

 • delegované nariadenie (EÚ) 2022/1172 o integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a o uplatňovaní a výpočte správnych sankcií v súvislosti s kondicionalitou,

 • vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/1173, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) 2021/2116 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. 

Podujatia

Aktuálne informácie