Skip to main content
Agriculture and rural development

Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS)

Ciele integrovaného administratívneho a kontrolného systému

Za správu a kontrolu platieb pre miestnych poľnohospodárov sú podľa tzv. zásady zdieľaného riadenia zodpovedné krajiny Európskej únie (EÚ). Základným stavebným prvkom riadenia systému platieb je integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS).

IACS

  • zabezpečuje správne vykonávanie transakcií financovaných v rámci pomocných programov zameraných na pôdu a zvieratá
  • predchádza, odhaľuje a rieši nezrovnalosti
  • vymáha neoprávnene vyplatené sumy
  • pomáha poľnohospodárom správne vypĺňať a podávať žiadosti

Krajiny EÚ pri vytváraní systému IACS používajú vhodné technológie s cieľom znížiť administratívnu záťaž a zabezpečiť efektívne a účinné kontroly.

Kontrola peňazí daňových poplatníkov

Podpora príjmu pre poľnohospodárov je financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF). Keďže predstavuje veľkú časť rozpočtu EÚ, daňoví poplatníci si musia byť istí, že krajiny EÚ pridelia podporu príjmu tým poľnohospodárom, ktorí na ňu majú skutočný nárok, a budú vymáhať akékoľvek neoprávnene vyplatené sumy.

Prvky systému IACS

IACS tvoria viaceré vzájomne prepojené digitálne databázy, konkrétne

  • systém na identifikáciu všetkých poľnohospodárskych pozemkov v krajinách EÚ, tzv. LPIS (systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov)
  • systém umožňujúci poľnohospodárom graficky vyznačiť tie poľnohospodárske oblasti, pre ktoré podali žiadosť o podporu (geopriestorová žiadosť o podporu)
  • počítačová databáza zvierat v krajinách EÚ, kde fungujú pomocné programy zamerané na zvieratá
  • integrovaný kontrolný systém, ktorý zabezpečuje systematické kontroly žiadostí o podporu na základe počítačových krížových kontrol a fyzických kontrol priamo na farmách (kontroly na mieste)

Proces IACS

IACS zabezpečuje štandardizovaný spôsob riadenia a kontroly podpory príjmu vo všetkých krajinách EÚ. Zvyčajne zahŕňa ročný proces, ktorý sa začína tým, že poľnohospodári podávajú internetovú žiadosť o podporu príjmu. Štátna správa poľnohospodárov v tomto procese podporuje a musí im poskytnúť vopred stanovené informácie, ktoré môžu potvrdiť, opraviť alebo doplniť.

Štátne správy jednotlivých krajín si potom overia, či poľnohospodári spĺňajú podmienky na podporu príjmu, a to prostredníctvom administratívnych kontrol všetkých žiadostí a kontrol na mieste u vybranej vzorky poľnohospodárov.

Následne poľnohospodárom vyplatia finančné prostriedky, pričom sa berú do úvahy všetky zistenia vyplývajúce z administratívnych kontrol aj kontrol na mieste. Štátna správa napokon aktualizuje vopred pripravené žiadosti o podporu na nasledujúci rok a doplní údaje získané v tohtoročnom procese.

Krajiny EÚ prevádzkujú systém IACS prostredníctvom akreditovaných platobných agentúr. Tento systém sa uplatňuje vo všetkých režimoch podpory príjmu (či už je podpora povinná alebo nie), ako aj v rámci určitých opatrení na podporu rozvoja vidieka, ktoré sa poskytujú na základe veľkosti pozemka v hektároch alebo podľa počtu zvierat, ktoré poľnohospodár chová. Krajiny EÚ používajú systém IACS aj na to, aby zabezpečili, že poľnohospodári splnia niektoré z požiadaviek a noriem vyžadovaných systémom krížového plnenia.

Súvisiace informácie

Krížové plnenie

Pravidlá

Pravidlá vytvorenia a údržby IACS sú stanovené v