Skip to main content
Agriculture and rural development

Údaje a analýza

Aktuálne informácie o poľnohospodárskych trhoch, prideľovaní finančných prostriedkov a ekonomike poľnohospodárskych podnikov a vidieckych oblastí.

Trhy

Monitorovanie cenovej situácie a trhového výhľadu v prípade poľnohospodárskych komodít a potravín.

Financovanie

Informácie o rozpočte SPP a výdavkoch z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).
Portál pre agropotravinové údaje

Podrobné informácie o poľnohospodárskych trhoch, ekonomike a obchode na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, ako aj údaje týkajúce sa SPP.

Európske strediská pre monitorovanie trhov

Prognózy vývoja trhu

Súvisiace odkazy

Analýza obchodu a medzinárodnej politiky

Informácie o štatistikách, analýzy obchodu a politík, správy o monitorovaní agropotravinárskych výrobkov a štúdie, ktoré majú pomôcť zabezpečiť plnenie cieľov SPP.

Poľnohospodárske trhy a ceny

Monitorovanie cien, výhľady, stručné informácie a správy o vývoji na trhu s poľnohospodárskymi komoditami a potravinami v EÚ.