Skip to main content
Agriculture and rural development

Nová spoločná poľnohospodárska politika: 2023 – 2027

Nová spoločná poľnohospodárska politika bude kľúčom k zabezpečeniu budúcnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ako aj k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody.

Nový spôsob fungovania

Nová SPP je modernizovaná politika so silným dôrazom na výsledky a výkonnosť.

Desať špecifických cieľov SPP

Politika sa zameriava na desať špecifických cieľov spojených so spoločnými cieľmi EÚ v oblasti sociálnej, environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach.

Národné strategické plány

Každá krajina EÚ vypracuje svoj národný strategický plán SPP, v ktorom skombinuje financovanie podpory príjmu, rozvoja vidieka a trhových opatrení. Krajiny EÚ si pri navrhovaní svojich strategických plánov zvolia, ako budú prispievať k plneniu desiatich špecifických cieľov prostredníctvom súboru rozsiahlych politických opatrení, ktoré poskytla Komisia a ktoré si môžu prispôsobiť vnútroštátnym potrebám a spôsobilostiam.

Zameranie na výkonnosť a výsledky

V právnych predpisoch týkajúcich sa SPP sa stanovuje spoločný súbor ukazovateľov ako súčasť nového rámca výkonnosti, monitorovania a hodnotenia. Ukazovatele sa budú monitorovať prostredníctvom výročných správ o výkonnosti a polročného preskúmania výkonnosti strategických plánov SPP s cieľom posúdiť pokrok krajín EÚ pri dosahovaní ich cieľových hodnôt a cieľov SPP.

Kľúčové oblasti reformy

Nová SPP obsahuje niekoľko politických reforiem na podporu prechodu na udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v EÚ.

Zelenšia SPP

Nová SPP podporuje poľnohospodárstvo tým, že výraznejšie prispieva k cieľom Európskej zelenej dohody:

 • vyššie zelené ambície: plány SPP budú v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a klímy. Každá krajina EÚ bude musieť vo svojom strategickom pláne SPP preukázať vyššie ambície v oblasti životného prostredia a klímy v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím (žiadne „zvrátenie pozitívneho vývoja“) a bude musieť plán aktualizovať, keď sa zmenia právne predpisy v oblasti klímy a životného prostredia;
 • prispievanie k cieľom Európskej zelenej dohody: národné strategické plány SPP budú prispievať k cieľom Európskej zelenej dohody (v odporúčaniach SPP sa stanovuje, ako by tento príspevok mal vyzerať);
 • posilnená podmienenosť: vyplácanie platieb príjemcom v rámci SPP sa bude viazať na prísnejší súbor povinných požiadaviek. Napríklad každý poľnohospodársky podnik bude musieť vyčleniť aspoň 3 % ornej pôdy na biodiverzitu a neproduktívne prvky, pričom existuje možnosť zvýšiť tento podiel na 7% vďaka podpore z ekoschém. Chránené budú aj mokrade a rašeliniská.
 • ekoschémy: najmenej 25 % rozpočtu na priame platby sa vyčlení na ekoschémy, čím sa poskytnú silnejšie stimuly pre poľnohospodárske postupy a prístupy šetrné ku klíme a životnému prostrediu (ako ekologické poľnohospodárstvo, agroekológia, uhlíkové poľnohospodárstvo atď.), ako aj zlepšenie životných podmienok zvierat;
 • rozvoj vidieka: najmenej 35 % finančných prostriedkov sa vyčlení na opatrenia na podporu klímy, biodiverzity, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat;
 • operačné programy: v rámci operačných programov v sektore ovocia a zeleniny sa vyčlení aspoň 15 % ich výdavkov na životné prostredie (v porovnaní s 10 % v súčasnom programovom období);
 • klíma a biodiverzita: 40 % výdavkov rozpočtu na SPP bude musieť súvisieť s klímou a dôrazne podporovať všeobecný záväzok vyčleniť do konca obdobia viacročného finančného rámca (VFR) EÚ 10 % rozpočtu EÚ na ciele v oblasti biodiverzity.

Spravodlivejšia SPP

Nová SPP bude poskytovať podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú:

 • prerozdelenie podpory príjmu: krajiny EÚ budú musieť vyčleniť aspoň 10 % svojich priamych platieb na nástroj redistributívnej podpory príjmu s cieľom lepšie riešiť potreby príjmov menších a stredných poľnohospodárskych podnikov;
 • aktívni poľnohospodári: nové právne predpisy obsahujú povinné, ale flexibilné vymedzenie pojmu aktívneho poľnohospodára, ktoré si majú stanoviť krajiny EÚ samy, vrátane úrovne vykonávaných činností. Určitú podporu EÚ môžu získať len aktívni poľnohospodári;
 • sociálna podmienenosť: platby v rámci SPP budú viazané na dodržiavanie určitých pracovných noriem EÚ a príjemcovia budú motivovaní k tomu, aby zlepšovali pracovné podmienky v poľnohospodárskych podnikoch;
 • konvergencia platieb: v novej SPP sa budú úrovne podpory príjmov viac zbližovať tak v rámci jednotlivých krajín EÚ, ako aj medzi jednotlivými krajinami EÚ;
 • podpora mladých poľnohospodárov: krajiny EÚ budú musieť vyčleniť aspoň 3 % svojho rozpočtu na priame platby mladým poľnohospodárom vo forme podpory príjmov alebo investícií, resp. vo forme pomoci na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov;
 • zlepšenie rodovej vyváženosti: rodová rovnosť a zvyšovanie účasti žien v poľnohospodárstve sú po prvýkrát súčasťou cieľov strategických plánov SPP. Krajiny EÚ musia tieto otázky posúdiť a riešiť identifikované výzvy.

Zlepšovanie konkurencieschopnosti

Nová SPP posilní postavenie poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci a posilní konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora:

 • lepšia vyjednávacia sila: nové pravidlá posilnia spoluprácu výrobcov, čo bude motivovať poľnohospodárov k spolupráci a umožnia im vytvoriť vyrovnávaciu silu na trhu;
 • trhová orientácia: nová SPP si zachováva všeobecné zameranie na trh vyplývajúce z predchádzajúcich reforiem, čo povzbudí poľnohospodárske podniky EÚ k tomu, aby zosúladili ponuku s dopytom v Európe a mimo nej;
 • rezerva na krízové situácie: reformovaná SPP zahŕňa novú finančnú rezervu vo výške najmenej 450 miliónov EUR ročne na zvládanie budúcich kríz;
 • podpora pre sektor vinohradníctva a vinárstva: dohodli sa osobitné pravidlá na zlepšenie podpory pre sektor vinohradníctva a vinárstva.

Silný rozpočet

SPP bude naďalej ťažiť z veľkého dlhodobého rozpočtu.

Financovanie SPP

Na SPP sa na obdobie 2021 – 2027 vyčlenili finančné prostriedky vo výške 387 miliárd EUR. Budú pochádzať z dvoch rôznych fondov: z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), ktorý disponuje prostriedkami vo výške 291,1 miliardy EUR (v bežných cenách), a z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktorý bude disponuje prostriedkami vo výške 95,5 miliardy EUR.

NextGenerationEU

Rozpočet pre EPFRV zahŕňa 8 miliárd EUR z nástroja NextGenerationEU, ktoré sú určené na pomoc vidieckym oblastiam pri vykonávaní štrukturálnych zmien potrebných na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody a digitálnej transformácie.

Presuny medzi pridelenými prostriedkami

V záujme lepšieho prispôsobenia príslušných opatrení prioritám svojich poľnohospodárskych odvetví sú krajiny EÚ oprávnené presunúť až 25 % svojich alokácií v rámci SPP medzi pilierom podpory príjmov a pilierom rozvoja vidieka. Krajiny EÚ môžu uplatňovať dodatočnú flexibilitu na určité účely, ako je podpora cieľov v oblasti životného prostredia a klímy, podpora mladých poľnohospodárov, ako aj v prípade krajín, ktorým sa vyplácajú podpriemerné priame platby.

Poznatky, výskum a inovácie

Na zabezpečenie inteligentného a udržateľného poľnohospodárskeho odvetvia bude mať zásadný význam pokrok v oblasti výskumu a vo výmene poznatkov a inovácií.

Komisia navrhla v rámci svojho záväzku podporovať výskum a inovácie v poľnohospodárstve vyčleniť 10 miliárd EUR z programu Horizont Európa na projekty týkajúce sa potravinárstva, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a biohospodárstva.

Tieto vyššie investície budú prínosom pre zreformovanú SPP a vďaka nim bude možné do nej začleniť účinnejšie poľnohospodárske vedomostné a inovačné systémy (AKIS), ktoré podporia rozvoj inovačných projektov, šírenie ich výsledkov a ich čo najširšie využívanie. Poľnohospodárske poradenské služby budú kľúčovým nástrojom pri výmene nových poznatkov a nápadov.

Harmonogram reformy SPP

 1. 2027

  Komisia vykoná druhé preskúmanie výkonnosti každého strategického plánu SPP.

 2. 2026

  V roku 2026 sa v priebežnom hodnotení posúdi výkonnosť novej SPP.

 3. 2025

  Komisia vykoná prvé preskúmanie výkonnosti každého strategického plánu SPP a v prípade potreby požiada krajiny EÚ, aby vykonali konkrétne následné opatrenia. 

 4. 2024

  Od roku 2024 bude každá krajina EÚ predkladať výročnú správu o výkonnosti a organizovať výročné hodnotiace stretnutie s Komisiou.

 5. december 2023

  Koncom roka 2023 Európska komisia predloží správu, v ktorej posúdi spoločné úsilie všetkých strategických plánov SPP, pričom sa osobitne zameria na kolektívne snaženie dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody.

 6. január 2023

  Začiatok realizácie strategických plánov SPP

 7. december 2021

  Dňa 2. decembra 2021 bola formálne prijatá dohoda o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Do 31. decembra 2021 musí každá krajina EÚ predložiť svoj strategický plán SPP. Komisia bude mať šesť mesiacov na posúdenie a schválenie plánov.

 8. jún 2021

  Po sérii trialógov sa 25. júna 2021 dosiahla predbežná politická dohoda o reforme SPP.

 9. november 2020

  Európsky parlament a Rada EÚ sa v októbri 2020 dohodli na svojich rokovacích pozíciách, vďaka čomu sa 10. novembra mohol uskutočniť prvý trialóg medzi príslušnými tromi inštitúciami.

 10. jún 2018

  Európska komisia 1. júna 2018 predložila legislatívne návrhy na reformu SPP.

Právny základ

Reforma sa týka troch nariadení, ktoré sa budú vo všeobecnosti uplatňovať od 1. januára 2023:

V rokoch 2021 a 2022 sa uplatňuje prechodné nariadenie, ktoré prekleňuje medzeru medzi súčasnými a novými právnymi predpismi.

Dokumenty

10 FEBRUÁR 2022
Factsheet: Green Deal targets for 2030 and agricultural production studies
English
(1.36 MB - PDF)
Stiahnuť
24 FEBRUÁR 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
English
(1.95 MB - PDF)
Stiahnuť
14 JANUÁR 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(2.41 MB - PDF)
Stiahnuť
7 MÁJ 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal
English
(3.02 MB - PDF)
Stiahnuť
16 APRÍL 2019
Building stronger agricultural knowledge and innovation systems
English
(770.57 KB - PDF)
Stiahnuť
26 SEPTEMBER 2019
Report: preparing for future AKIS in Europe
English
(13.42 MB - PDF)
Stiahnuť
24 JANUÁR 2019
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP
slovenčina
(3.69 MB - PDF)
Stiahnuť