Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Spoločná poľnohospodárska politika: 2023 – 2027

Spoločná poľnohospodárska politika je kľúčom k zabezpečeniu budúcnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ako aj k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody.

Nový spôsob fungovania

SPP na roky 2023 – 2027 je modernizovaná politika so silným dôrazom na výsledky a výkonnosť.

Dohoda o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) bola formálne prijatá 2. decembra 2021. Nové právne predpisy, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2023, pripravujú pôdu pre spravodlivejšiu a zelenšiu SPP, ktorá bude viac zameraná na výkonnosť.

Cieľom tejto novej SPP je zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre európskych poľnohospodárov, poskytovať cielenejšiu podporu menším poľnohospodárskym podnikom a umožniť krajinám EÚ väčšiu flexibilitu pri prispôsobovaní opatrení miestnym podmienkam.

Poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti sú ústredným prvkom Európskej zelenej dohody a SPP na roky 2023 – 2027 bude kľúčovým nástrojom na dosiahnutie cieľov stratégie Z farmy na stôl a stratégie v oblasti biodiverzity.

 

Desať špecifických cieľov SPP

Politika sa zameriava na desať špecifických cieľov spojených so spoločnými cieľmi EÚ v oblasti sociálnej, environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach.

Národné strategické plány

Každá krajina EÚ vypracovala svoj národný strategický plán SPP, v ktorom skombinovala financovanie podpory príjmu, rozvoja vidieka a trhových opatrení. Krajiny EÚ si pri navrhovaní svojich strategických plánov zvolili, ako budú prispievať k plneniu desiatich špecifických cieľov. Mohli si vybrať zo súboru rozsiahlych politických opatrení, ktoré poskytla Komisia a ktoré si mohli prispôsobiť vnútroštátnym potrebám a potenciálu.

Zameranie na výkonnosť a výsledky

V právnych predpisoch týkajúcich sa SPP sa stanovuje spoločný súbor ukazovateľov ako súčasť nového rámca výkonnosti, monitorovania a hodnotenia. Ukazovatele sa budú monitorovať prostredníctvom výročných správ o výkonnosti a polročného preskúmania výkonnosti strategických plánov SPP, ktoré umožnia posúdiť pokrok krajín EÚ pri dosahovaní ich cieľových hodnôt a cieľov SPP.

Kľúčové oblasti reformy

SPP na roky 2023 – 2027 obsahuje niekoľko politických reforiem na podporu prechodu na udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v EÚ.

Zelenšia SPP

SPP na roky 2023 – 2027 podnecuje poľnohospodárstvo k tomu, aby výraznejšie prispievalo k cieľom Európskej zelenej dohody:

 • vyššie ambície v oblasti ochrany životného prostredia: plány SPP sú v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a klímy. Každá krajina EÚ musí vo svojom strategickom pláne SPP preukázať vyššie ambície v oblasti životného prostredia a klímy v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím (nemôže nastať „zvrátenie pozitívneho vývoja“) a svoj plán musí aktualizovať vždy, keď sa zmenia právne predpisy v oblasti klímy a životného prostredia,
 • prínos k cieľom Zelenej dohody: národné strategické plány SPP musia prispievať k cieľom Európskej zelenej dohody (v odporúčaniach SPP sa stanovuje, ako by mal tento príspevok vyzerať),
 • posilnená podmienenosť: vyplácanie platieb príjemcom v rámci SPP sa viaže na prísnejší súbor povinných požiadaviek. Napríklad každý poľnohospodársky podnik musí vyčleniť aspoň 3 % ornej pôdy na biodiverzitu a neproduktívne prvky, pričom existuje možnosť zvýšiť tento podiel na 7 % vďaka podpore z ekoschém. Chránia sa aj mokrade a rašeliniská,
 • ekoschémy: najmenej 25 % rozpočtu na priame platby je vyčlenených na ekoschémy. Poskytnú sa tak silnejšie stimuly pre poľnohospodárske postupy a prístupy šetrné ku klíme a životnému prostrediu (ako napr. ekologické poľnohospodárstvo, agroekológia, uhlíkové poľnohospodárstvo atď.), ako aj pre zlepšenie životných podmienok zvierat,
 • rozvoj vidieka: najmenej 35 % finančných prostriedkov je vyčlenených na opatrenia na podporu klímy, biodiverzity, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat,
 • operačné programy: v rámci operačných programov v sektore ovocia a zeleniny je aspoň 15 % výdavkov vyčlenených na životné prostredie,
 • klíma a biodiverzita: 40 % výdavkov rozpočtu na SPP musí súvisieť s klímou a dôrazne podporovať všeobecný záväzok vyčleniť do konca obdobia viacročného finančného rámca (VFR) EÚ 10 % rozpočtu EÚ na ciele v oblasti biodiverzity.

Spravodlivejšia SPP

SPP na roky 2023 – 2027 poskytuje podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú:

 • prerozdelenie podpory príjmu: krajiny EÚ musia vyčleniť aspoň 10 % svojich priamych platieb na nástroj redistributívnej podpory príjmu s cieľom lepšie riešiť potreby menších a stredných poľnohospodárskych podnikov v oblasti príjmu,
 • aktívni poľnohospodári: nové právne predpisy obsahujú povinné, ale flexibilné vymedzenie pojmu aktívneho poľnohospodára. Toto vymedzenie si majú stanoviť krajiny EÚ samy, vrátane úrovne vykonávaných činností. Určité formy podpory EÚ môžu získať len aktívni poľnohospodári,
 • sociálna podmienenosť: platby v rámci SPP sa viažu na dodržiavanie určitých pracovných noriem EÚ a príjemcovia sú motivovaní k tomu, aby zlepšovali pracovné podmienky v poľnohospodárskych podnikoch,
 • konvergencia platieb: v SPP na roky 2023 – 2027 sa úrovne podpory príjmov viac zbližujú tak v rámci jednotlivých krajín EÚ, ako aj medzi jednotlivými krajinami EÚ,
 • podpora mladým poľnohospodárom: krajiny EÚ musia vyčleniť aspoň 3 % svojho rozpočtu na priame platby mladým poľnohospodárom vo forme podpory príjmov alebo investícií, resp. vo forme pomoci na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov,
 • zlepšenie rodovej vyváženosti: po prvýkrát budú súčasťou cieľov strategických plánov SPP aj rovnosť a zvyšovanie zastúpenia žien v poľnohospodárstve. Krajiny EÚ musia tieto otázky posúdiť a riešiť identifikované výzvy.

Zlepšovanie konkurencieschopnosti

SPP na roky 2023 – 2027 posilní postavenie poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci a posilní konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora:

 • lepšia vyjednávacia pozícia: nové pravidlá posilnia spoluprácu výrobcov, čo bude motivovať poľnohospodárov k spolupráci a umožní im vytvoriť na trhu protiváhu,
 • zameranie na trh: nová SPP na roky 2023 – 2027 si zachováva všeobecné zameranie na trh podobne ako predchádzajúce reformy, čo povzbudí poľnohospodárske podniky EÚ k tomu, aby zosúladili ponuku s dopytom v Európe a mimo nej,
 • rezerva na krízové situácie: reformovaná SPP zahŕňa novú finančnú rezervu vo výške najmenej 450 miliónov EUR ročne na zvládanie budúcich kríz,
 • podpora pre sektor vinohradníctva a vinárstva: dohodli sa osobitné pravidlá na zlepšenie podpory pre sektor vinohradníctva a vinárstva.

Silný rozpočet

SPP bude naďalej ťažiť z veľkého dlhodobého rozpočtu.

Financovanie SPP

Na SPP na roky 2021 – 2027 sa vyčlenili finančné prostriedky vo výške 387 miliárd EUR. Tie pochádzajú z dvoch rôznych fondov: Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), ktorý disponuje prostriedkami vo výške 291,1 miliardy EUR (v bežných cenách), a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktorý bude disponovať prostriedkami vo výške 95,5 miliardy EUR.

NextGenerationEU

Rozpočet pre EPFRV zahŕňa 8 miliárd EUR z nástroja NextGenerationEU, ktoré sú určené na pomoc vidieckym oblastiam pri vykonávaní štrukturálnych zmien potrebných na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody a digitálnej transformácie.

Presuny medzi pridelenými prostriedkami

Krajiny EÚ môžu v záujme lepšieho prispôsobenia opatrení prioritám svojich poľnohospodárskych odvetví presunúť až 25 % svojich alokácií v rámci SPP medzi pilierom podpory príjmov a pilierom rozvoja vidieka. Krajiny EÚ môžu uplatňovať dodatočnú flexibilitu na určité účely, ako je podpora cieľov v oblasti životného prostredia a klímy, podpora mladých poľnohospodárov, ako aj v prípade krajín, ktorým sa vyplácajú podpriemerné priame platby.

Poznatky, výskum a inovácie

Pokrok vo výskume a vo výmene poznatkov a inovácií je nevyhnutný na zabezpečenie inteligentného a udržateľného poľnohospodárskeho odvetvia.

Komisia v rámci svojho záväzku podporovať výskum a inovácie v poľnohospodárstve navrhla vyčleniť 10 miliárd EUR z programu Horizont Európa na projekty týkajúce sa potravinárstva, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a biohospodárstva.

Tieto vyššie investície sú prínosom pre zreformovanú SPP a vďaka nim je možné do nej začleniť účinnejšie poľnohospodárske vedomostné a inovačné systémy (AKIS), ktoré podporia rozvoj inovačných projektov, šírenie a čo najširšie využívanie ich výsledkov. Poľnohospodárske poradenské služby sú kľúčovým nástrojom pri výmene nových poznatkov a nápadov.

Harmonogram reformy SPP

 1. 2027

  Komisia vykoná druhé preskúmanie výkonnosti každého strategického plánu SPP.

 2. 2026

  V roku 2026 sa v priebežnom hodnotení posúdi výkonnosť novej SPP na roky 2023 – 2027.

 3. 2025

  Komisia vykoná prvé preskúmanie výkonnosti každého strategického plánu SPP a v prípade potreby požiada krajiny EÚ, aby vykonali konkrétne následné opatrenia. 

 4. 2024

  Od roku 2024 bude každá krajina EÚ predkladať výročnú správu o výkonnosti a organizovať výročné hodnotiace stretnutie s Komisiou.

 5. December 2023

  Koncom roka 2023 Európska komisia predloží správu, v ktorej posúdi spoločné úsilie všetkých strategických plánov SPP, pričom sa osobitne zameria na kolektívne snahy o napĺňanie cieľov Európskej zelenej dohody.

 6. Január 2023

  Začínajú sa realizovať strategické plány SPP.

 7. December 2021

  Dňa 2. decembra 2021 bola formálne prijatá dohoda o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Do 31. decembra 2021 bola každá krajina EÚ povinná predložiť svoj strategický plán SPP. Komisia bude mala šesť mesiacov na posúdenie a schválenie plánov.

 8. Jún 2021

  Po sérii trialógov sa 25. júna 2021 dosiahla predbežná politická dohoda o reforme SPP.

 9. November 2020

  Európsky parlament a Rada EÚ sa v októbri 2020 dohodli na svojich rokovacích pozíciách, vďaka čomu sa 10. novembra mohol uskutočniť prvý trialóg medzi príslušnými tromi inštitúciami.

 10. Jún 2018

  Európska komisia 1. júna 2018 predložila legislatívne návrhy na reformu SPP.

Právny základ

Reforma sa týka troch nariadení, ktoré sa vo všeobecnosti začali uplatňovať od 1. januára 2023:

V rokoch 2021 a 2022 sa uplatňovalo prechodné nariadenie, ktoré preklenulo medzeru medzi súčasnými a novými právnymi predpismi.

Dokumenty

14. DECEMBRA 2022
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
10. FEBRUÁRA 2022
Factsheet: Green Deal targets for 2030 and agricultural production studies
24. FEBRUÁRA 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
7. MÁJA 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal
16. APRÍLA 2019
Building stronger agricultural knowledge and innovation systems
26. SEPTEMBRA 2019
Report: preparing for future AKIS in Europe
24. JANUÁRA 2019
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP

Podujatia

 • Výstavy
 • piatok 26. júla 2024, 09:00 - pondelok 29. júla 2024, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Externé podujatie

Aktuálne informácie