Skip to main content
Agriculture and rural development

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän tavoitteet

Kansalliset viranomaiset vastaavat viljelijöiden tukien hallinnoinnista ja valvonnasta jäsenmaissa. Tämä periaate tunnetaan nimellä yhteistyössä toteutettava hallinnointi. Tukijärjestelmän hallinnoinnin tukemiseksi on perustettu yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä.

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

  • varmistaa, että pinta-ala- ja eläinperusteisten tukijärjestelmien mukaiset tukimaksut suoritetaan asianmukaisesti
  • ehkäisee ja tutkii sääntöjenvastaisuuksia ja toteuttaa niihin liittyviä jatkotoimia
  • perii takaisin aiheettomasti maksettuja määriä
  • auttaa viljelijöitä tukihakemusten tekemisessä

EU-maat käyttävät soveltuvia teknologioita järjestelmää perustaessaan. Tavoitteena on vähentää hallinnollista rasitusta ja varmistaa, että valvontatoimia toteutetaan tehokkaasti.

Veronmaksajien varojen suojaaminen

Viljelijöiden tulotuki maksetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta). Tulotukeen käytetään suuri osa EU:n talousarviosta. Tämän vuoksi veronmaksajilla täytyy olla varmuus siitä, että EU-maat maksavat tukia tukikelpoisille viljelijöille ja että kaikki perusteettomasti maksetut määrät peritään takaisin.

Järjestelmän rakenne

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä koostuu useista toisiinsa yhteydessä olevista tietokannoista. Näitä ovat erityisesti

  • EU-maiden maatalousmaan viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä
  • järjestelmä, jonka avulla viljelijät voivat ilmoittaa tukihakemustensa kattamien viljelylohkojen sijainnin paikkatietoanalyysin perusteella
  • eläinten sähköinen tietokanta sellaisissa EU-maissa, joissa sovelletaan eläinperusteisia tukijärjestelmiä
  • yhdennetty valvontajärjestelmä, jolla varmistetaan tukihakemusten järjestelmälliset tarkastukset. Tämä järjestelmä perustuu tietokonepohjaisiin ristiintarkastuksiin ja maatiloilla tehtäviin tarkastuskäynteihin.

Järjestelmän toiminta

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä takaa, että tulotukea hallinnoidaan ja valvotaan yhdenmukaisella tavalla kaikissa EU-maissa. Kysymyksessä on vuotuinen prosessi, joka alkaa siitä, kun viljelijät toimittavat sähköiset tulotukihakemuksensa. Kansallisten viranomaisten on tuettava viljelijöitä hakemusten tekemisessä ja toimitettava heille ennalta vahvistetut tiedot, jotka viljelijät voivat joko vahvistaa hakemuksessaan tai korjata ja täydentää niitä lisätiedoin.

Kansalliset viranomaiset tarkistavat tämän jälkeen, täyttävätkö tukea hakeneet viljelijät tulotuen vaatimukset. Tähän käytetään tukihakemusten hallinnollisia tarkastuksia ja otantaan perustuvia tarkastuksia paikalla.

Tämän jälkeen tukimaksut suoritetaan viljelijöille, jos he tarkastusten perusteella täyttävät tuen maksamisen edellytykset. Lopuksi kansalliset viranomaiset päivittävät ennalta täytettyjen tukihakemusten tiedot seuraavaa vuotta varten kuluneen hakuprosessin aikana kerätyillä tiedoilla.

Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän käytöstä vastaavat EU-maiden hyväksymät maksajavirastot. Järjestelmä kattaa kaikki tulotukijärjestelmät (riippumatta siitä, ovatko ne pakollisia vai eivät) sekä tiettyjä maaseudun kehittämistoimenpiteitä, joissa tukea myönnetään viljelijöille viljelyhehtaarien tai eläinten määrän perusteella. EU-maat käyttävät hallinto- ja valvontajärjestelmää myös varmistaakseen, että viljelijät noudattavat tiettyjä täydentävien ehtojen vaatimuksia ja normeja.

Lisätietoa

Täydentävät ehdot

Säännöt

Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän perustamista ja ylläpitämistä koskevat säännöt on määritelty