Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК)

Цели на интегрираната система за администриране и контрол

Страните от Европейския съюз (ЕС) отговарят за управлението и контрола на плащанията за земеделските стопани на своя територия съгласно принципа на споделено управление. Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) е в основата на управлението на плащанията.

ИСАК

  • гарантира, че трансакциите, финансирани по схемите за помощ за площ и за животни, се извършват правилно;
  • помага за предотвратяване, откриване и проследяване на нередности;
  • помага за възстановяване на неправомерно изплатени суми;
  • помага на земеделските стопани да подават правилни заявления.

Държавите от ЕС използват подходящи технологии за внедряването на своите ИСАК с цел намаляване на административната тежест и осигуряване на ефикасен и ефективен контрол.

Контрол на парите на данъкоплатците

Средствата за подпомагане на доходите на земеделските стопани идват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). За общата селскостопанска политика се използва голяма част от бюджета на ЕС и данъкоплатците трябва да бъдат сигурни, че страните от ЕС отпускат средства на стопаните, които имат реална нужда от тях, и възстановяват всички недължими суми.

Елементи на ИСАК

ИСАК е съставена от няколко взаимосвързани цифрови бази данни, и по-специално:

  • системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), позволяваща идентификацията на всички земеделски земи в държавите от ЕС;
  • система, позволяваща на земеделските стопани да обозначават графично земеделските площи, за които кандидатстват за помощи (геопространственото заявление за помощ);
  • компютризирана база данни за животните в държавите от ЕС, в които се прилагат схеми за помощ за животни;
  • интегрирана система за контрол, гарантираща систематични проверки на заявленията за помощ въз основа на компютризирани кръстосани проверки и физически проверки по места в стопанствата.

Процедурата на ИСАК

ИСАК гарантира, че подпомагането на доходите се управлява и контролира по стандартизиран начин във всички страни от ЕС. Обикновено ИСАК функционира на годишен принцип, като процедурата започва с подаване на онлайн заявление за подпомагане на доходите от земеделските стопани. За да помогнат на стопаните в този процес, националните администрации трябва да им предоставят предварително подготвена информация, която кандидатите могат да потвърдят, коригират или допълнят.

След това националните администрации проверяват дали стопаните отговарят на условията за подпомагане на доходите чрез административни проверки на всички заявления и проверки в стопанствата на извадка от заявителите.

След това земеделските стопани получават плащания съгласно констатациите при административните проверки и проверките в стопанствата. Накрая националната администрация актуализира предварително изготвените заявления за следващата година с информацията, събрана по време на процедурата за текущата година.

Страните от ЕС управляват ИСАК чрез акредитирани агенции по плащанията. Системата се прилага за всички схеми за подпомагане на доходите (задължителни или не), както и за някои мерки за подпомагане на развитието на селските райони, при които помощта се отпуска въз основа на броя хектари или животни, за които се грижи земеделският стопанин. Страните от ЕС също така използват ИСАК, за да гарантират, че стопаните спазват някои от изискванията и стандартите, свързани с кръстосаното съответствие.

Информация по темата

Кръстосано съответствие

Правила

Правилата за установяване и поддържане на ИСАК са посочени в