Skip to main content
Agriculture and rural development

Geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS)

Doelstellingen van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem

De landen van de Europese Unie (EU) zijn samen verantwoordelijk voor het beheer en de controle van betalingen aan boeren in hun land volgens het principe van “gedeeld beheer”. De belangrijkste bouwsteen van het beheersysteem van de betalingen is het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS).

Het GBCS

  • zorgt ervoor dat betalingen op basis van areaal- en diergebonden steunregelingen correct worden uitgevoerd
  • voorkomt, ontdekt en traceert onregelmatigheden
  • vordert onterecht betaalde bedragen terug
  • helpt boeren correcte aanvragen op te stellen

De EU-landen gebruiken bij het opzetten van hun GBCS de vereiste technologie om de administratieve kosten te beperken en een efficiënte en doeltreffende controle mogelijk te maken.

Waken over het geld van de belastingbetaler

De inkomenssteun voor boeren komt uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF). Omdat hier een fors deel van de EU-begroting wordt gespendeerd, moet de belastingbetaler erop kunnen rekenen dat het geld van de EU naar boeren gaat die er recht op hebben en dat eventueel ten onrechte betaalde bedragen weer worden teruggevorderd.

Elementen van het GBCS

Het GBCS bestaat uit een aantal digitale en onderling verbonden databanken, in het bijzonder:

  • een systeem voor de identificatie van alle landbouwpercelen in de EU-landen (het systeem voor de identificatie van de landbouwpercelen of LPIS)
  • een systeem waarmee landbouwers grafisch kunnen aangeven voor welke gebieden ze steun aanvragen (geospatiale steunaanvraag)
  • een database voor dieren in EU-landen waar diergebonden steunregelingen gelden
  • een geïntegreerd controlesysteem dat ervoor zorgt dat steunaanvragen systematisch worden gecontroleerd op basis van automatische kruiscontroles en controles op het bedrijf zelf

De GBCS-procedure

Het GBCS zorgt ervoor dat de inkomenssteun in alle EU-landen op gestandaardiseerde wijze wordt beheerd en gecontroleerd. De GBCS-procedure begint elk jaar met de indiening van de online-aanvragen van inkomenssteun door de boeren. Om de boeren hierbij te helpen, geven de nationale overheden al vooraf bepaalde informatie die ze alleen maar hoeven te bevestigen, te corrigeren of aan te vullen.

De nationale overheidsdiensten controleren daarna via administratieve controles van alle aanvragen en steekproeven op de landbouwbedrijven of de boeren aan de eisen voor inkomenssteun voldoen.

Daarna volgen de betalingen aan de boeren, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van deze controles en steekproeven. Ten slotte werkt de nationale overheid de vooraf ingevulde steunaanvragen voor het volgende jaar bij op basis van de informatie die bij de procedure van het lopende jaar is verzameld.

De EU-landen werken bij de uitbetaling met erkende betaalorganen. Dit systeem wordt niet alleen voor alle (al dan niet verplichte) inkomenssteunregelingen gebruikt, maar ook voor bepaalde steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling die worden toegekend op basis van het landbouwareaal of het aantal dieren van de boer. De EU-landen gebruiken het GBCS om ervoor te zorgen dat de boeren zich houden aan een aantal eisen en normen van het randvoorwaardensysteem.

Zie ook:

Randvoorwaardensysteem

Wetgeving

Het GBCS is ingevoerd en wordt gerund op basis van de