Skip to main content
Agriculture and rural development

Poľnohospodársky poradenský systém

Ciele poľnohospodárskeho poradenského systému

Vo všetkých krajinách Európskej únie funguje poľnohospodársky poradenský systém (farm advisory system – FAS). FAS poľnohospodárom pomáha lepšie pochopiť a dodržiavať pravidlá EÚ o životnom prostredí, verejnom zdraví, dobrých životných podmienkach a zdraví zvierat či dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave.

Aké informácie poskytuje FAS?

Poľnohospodársky poradenský systém poskytuje informácie o:

  • povinnostiach, ktoré poľnohospodárskym podnikom vyplývajú z povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia a noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy („krížové plnenie“),
  • poľnohospodárskych postupoch prospešných pre klímu, životné prostredie a údržbu poľnohospodárskej plochy („ekologizácia“),
  • opatreniach, ktoré sú ustanovené v programoch rozvoja vidieka na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov, zvyšovanie konkurencieschopnosti, odvetvovú integráciu, inováciu a trhovú orientáciu, ako aj podporu podnikania,
  • požiadavkách na ochranu vody a jej efektívne a udržateľné využívanie,
  • používaní prípravkov na ochranu rastlín,
  • integrovanej ochrane pred škodcami.

Poľnohospodársky poradenský systém môže poskytnúť informácie aj o:

  • podpore konverzie poľnohospodárskych podnikov a diverzifikácie ich hospodárskej činnosti,
  • riadení rizík a primeraných preventívnych opatreniach na riešenie prírodných katastrof, katastrofických udalostí a ochorení zvierat a rastlín,
  • minimálnych požiadavkách na agroenvironmentálno-klimatické platby, ktoré presahujú povinné normy, a o minimálnych požiadavkách na hnojivá a prípravky na ochranu rastlín, aj pokiaľ ide o ekologické poľnohospodárstvo,
  • zmiernení zmeny klímy a prispôsobení sa, biodiverzite a ochrane vody.

Krajiny EÚ zabezpečujú jasné oddelenie poradenstva pre poľnohospodárov od kontrol správneho prideľovania podpory príjmu.

Nová SPP: 2023 – 27

V júni 2021 sa po rozsiahlych rokovaniach medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou podarilo dosiahnuť dohodu o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Nová SPP sa začne uplatňovať 1. januára 2023.

V rámci novej SPP sa vykonajú zmeny existujúcich systémov podmienenosti a ekologizácie, ktoré budú odrážať vyššie ekologické ambície a prispejú k cieľom Európskej zelenej dohody. Ich súčasťou bude zavedenie ekologických režimov, ktoré poskytnú silnejšie stimuly pre poľnohospodárske postupy šetrné ku klíme a životnému prostrediu. Do roku 2023 sa budú uplatňovať súčasné opatrenia v súlade s ustanoveniami prechodného nariadenia o SPP.

Súvisiace informácie

Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS)

Právny základ

Na vykonávanie poľnohospodárskeho poradenského systému sa vzťahujú: