Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Finančné prostriedky spoločnej poľnohospodárskej politiky

Spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) je podporovaná z dvoch fondov, ktoré sa čerpajú z dlhodobého rozpočtu EÚ, konkrétne z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“).

SPP v rozpočte EÚ

Viacročný finančný rámec EÚ (ďalej len „VFR“) na roky 2021 – 2027 prijatý 17. decembra 2020 predstavuje sumu 1,21 bilióna EUR (v bežných cenách) a ďalších 808 miliárd EUR z nástroja obnovy Next Generation EU. Celkové finančné prostriedky pridelené na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) predstavujú 386,6 miliardy EUR a sú rozdelené do dvoch fondov (často označovaných ako tzv. dva piliere SPP):

Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)

Na EPZF (prvý pilier SPP) je pridelených 291,1 miliardy EUR. Suma do výšky 270 miliárd EUR sa poskytne na režimy podpory príjmu a zvyšná časť je určená na podporu poľnohospodárskych trhov.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Celkové prostriedky pridelené na EPFRV (druhý pilier SPP) predstavujú 95,5 miliardy EUR. Zahŕňa to 8,1 miliardy EUR z nástroja obnovy Next Generation EU na pomoc pri riešení výziev, ktoré priniesla pandémia COVID-19. Približne 30 % finančných prostriedkov na obnovu sa sprístupnilo v roku 2021 a zvyšných 70 % sa uvoľnilo v roku 2022.

Počas prvých dvoch rokov VFR na roky 2021 – 2027 sa alokácie v rámci SPP realizovali podľa prechodného nariadenia prijatého 23. decembra 2020, ktorým sa zabezpečil hladký prechod na strategické plány SPP, ktoré sa začali vykonávať 1. januára 2023.

Strategické plány SPP umožňujú väčšiu flexibilitu medzi týmito dvoma fondmi a zahŕňajú ambície Európskej zelenej dohody, najmä stratégiu Z farmy na stôl. Z celkových výdavkov v rámci SPP má byť celkovo 40 % určených na opatrenia v oblasti klímy.

V rámci strategických plánov SPP zostávajú ciele financovania SPP rovnaké, vymedzilo sa však viac špecifických cieľov, ktoré zohľadňujú aktuálne otázky týkajúce sa poľnohospodárskeho sektora a rozvoja vidieka Európskej únie. Strategické plány SPP sú založené na týchto deviatich špecifických cieľoch:

 • špecifický cieľ č. 1: podporovať prijateľné poľnohospodárske príjmy a odolnosť na celom území Únie v záujme zlepšenia potravinovej bezpečnosti,
 • špecifický cieľ č. 2: posilniť trhovú orientáciu a zvýšiť konkurencieschopnosť,
 • špecifický cieľ č. 3: zlepšiť postavenie poľnohospodárov v hodnotovom reťazci,
 • špecifický cieľ č. 4: prispieť k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu, ako aj k využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov,
 • špecifický cieľ č. 5: podporovať udržateľný rozvoj a efektívne riadenie prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch.
 • špecifický cieľ č. 6: prispieť k ochrane biodiverzity, zlepšiť ekosystémové služby a zachovať biotopy a krajinné oblasti,
 • špecifický cieľ č. 7: pritiahnuť mladých poľnohospodárov a uľahčiť podnikateľskú činnosť vo vidieckych oblastiach,
 • špecifický cieľ č. 8: podporovať zamestnanosť, rast, sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach vrátane biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva,
 • špecifický cieľ č. 9: zlepšiť reakcie poľnohospodárstva EÚ na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane bezpečnosti, výživnosti a udržateľnosti potravín, plytvania potravinami, ako aj dobrých životných podmienok zvierat,
 • popri týchto špecifických cieľoch je prierezovým cieľom plánov SPP podpora poznatkov, inovácií a digitalizácie v poľnohospodárstve.

Súvisiace informácie

Podpora poľnohospodárstva a potravinárstva počas pandémie koronavírusu

Silný rozpočet pre SPP

Grafy výdavkov v rámci SPP

Súčasné a predchádzajúce rozpočty

Európsky poľnohospodársky záručný fond

Z EPZF sa primárne financuje podpora príjmu pre poľnohospodárov a trhové opatrenia. V roku 2022 predstavovali výdavky v týchto oblastiach 40,95 miliardy EUR.

Podpora príjmu

Podľa strategických plánov SPP sa v rámci EPZF poskytuje podpora poľnohospodárom v EÚ prostredníctvom rôznych typov intervencií, ktoré majú formu oddelených a viazaných priamych platieb. Oddelené platby sa vzťahujú na základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti, komplementárnu redistributívnu podporu príjmu v záujme udržateľnosti, komplementárnu podporu príjmu pre mladých poľnohospodárov a režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. Viazané platby sa vzťahujú na viazanú podporu príjmu a osobitnú platbu na bavlnu.

Vysvetlenie podpory príjmu

Trhové opatrenia

Z EPZF sa financujú aj intervencie v určitých sektoroch podľa strategických plánov SPP.  Intervencie sa plánujú v týchto sektoroch:

 • ovocie a zelenina,
 • včelárske výrobky,
 • vinohradníctvo a vinárstvo,
 • chmeľ,
 • olivový olej a stolové olivy
 • a v ďalších sektoroch [článok 42 písm. f) nariadenia 2021/2115].

Vysvetlenie trhových opatrení

Súvisiace informácie

Finančné správy EPZF

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa financuje príspevok v rámci SPP na udržateľný rozvoj vidieckych oblastí prostredníctvom troch dlhodobých cieľov:

 • podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
 • zabezpečovať udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti klímy,
 • dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít.

V rámci strategických plánov SPP sa tieto ciele realizujú prostredníctvom intervencií, ktoré sú spolufinancované z EPFRV a zo štátnych rozpočtov krajín EÚ.

Z EPFRV sa môže poskytovať aj investičná podpora pre vidiecke podniky a projekty prostredníctvom finančných nástrojov, napríklad pôžičiek, záruk alebo kapitálu. Podrobnosti o finančných nástrojoch dostupných v rámci EPFRV sa uvádzajú na online poradenskej platforme Fi-Compass.

Vysvetlenie rozvoja vidieka

Súvisiace informácie

Finančné správy EPFRV

Hospodárenie s finančnými prostriedkami SPP

Hoci Komisia nesie celkovú zodpovednosť za finančné riadenie SPP, obvykle nevykonáva platby prijímateľom. Väčšina rozpočtu SPP sa plní v rámci tzv. zdieľaného riadenia medzi Komisiou a krajinami EÚ a len malý podiel rozpočtu SPP sa plní v rámci tzv. priameho riadenia, t. j. priamo Komisiou.

Zdieľané riadenie

99,3 % rozpočtu SPP – vrátane alokácií na podporu príjmu, trhové opatrenia a rozvoj vidieka – sa plní podľa zásady zdieľaného riadenia medzi Komisiou a krajinami EÚ.

Úloha krajín EÚ

V rámci zdieľaného riadenia sú úlohy súvisiace s plnením rozpočtu delegované na krajiny EÚ, ktoré prijímajú všetky potrebné opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie. Krajiny EÚ sú zodpovedné za vytvorenie systému riadenia a kontroly platieb, ktorý je v súlade s nariadeniami EÚ. Musia zabezpečiť, aby tento systém účinne fungoval a bol schopný predchádzať nezrovnalostiam, odhaliť ich a napraviť. Okrem toho musia mať krajiny informačné systémy, zbierať údaje o výkonnosti a podávať o nich správy v súvislosti s výdavkami v rámci strategických plánov SPP.

Úloha Európskej komisie

Komisia má dozornú úlohu, pričom zabezpečuje, aby opatrenia upravujúce systém riadenia a kontroly boli v súlade s predpismi. Dosahuje to overovaním účinného fungovania tohto systému a v prípade potreby vykonávaním finančných opráv.

Krajiny EÚ vykonávajú platby prijímateľom podpory v rámci SPP prostredníctvom oficiálne určených orgánov nazývaných platobné agentúry. Platobné agentúry sú akreditované podľa podrobných kritérií stanovených Komisiou; musia zabezpečovať oprávnenosť všetkých žiadostí o financovanie a správne vykonávanie platieb poľnohospodárom a iným prijímateľom podpory v rámci SPP.

Všetky výdavky sa zaznamenávajú v ročných účtovných závierkach platobných agentúr a podliehajú ďalším úrovniam kontroly a auditu v rámci procesu finančnej vierohodnosti.

Priame riadenie

Približne 0,5 % rozpočtu SPP riadi priamo Komisia (vrátane alokácií pre delegácie EÚ a výkonné agentúry EÚ). V rámci tohto financovania sa zabezpečujú:

 • činnosti súvisiace s administratívnou a technickou podporou potrebné na vykonávanie SPP vrátane prieskumov a monitorovania, opatrení auditu a kontroly, a údržby poľnohospodárskych účtovných informačných systémov,
 • propagačné činnosti pre poľnohospodárske výrobky EÚ vykonávané medzinárodnými organizáciami, výkonnými agentúrami a samotnou Komisiou.

Komisia takisto poskytuje granty na informačné opatrenia súvisiace s SPP a vydáva zmluvy o poskytovaní služieb tretích strán, ako sú hodnotenia a štúdie, technická pomoc a odborná príprava, poradenstvo, konferencie a publicita. Zmluvy o poskytovaní služieb sa uzatvárajú na základe výziev na predkladanie ponúk.

Výzvy na predkladanie ponúk

Granty na informačné opatrenia

Právny základ

Nariadenie (EÚ) 2021/2116 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

Nariadenie (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Nariadenie (EÚ) 2021/2117, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

Nariadenie o rozpočtových pravidlách

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046