Skip to main content
Agriculture and rural development

Integrirani administrativni in kontrolni sistem (IAKS)

Cilji integriranega administrativnega in kontrolnega sistema

Države Evropske unije (EU) so odgovorne za upravljanje in nadzor plačil kmetom v svojih državah v skladu z načelom deljenega upravljanja. Glavni gradnik sistema upravljanja plačil je integrirani administrativni in kontrolni sistem (IAKS).

IAKS

  • skrbi za to, da se transakcije, ki se financirajo iz shem pomoči na površino in za živali, pravilno izvajajo
  • preprečuje, odkriva in spremlja nepravilnosti
  • izterjuje nepravilno plačane zneske
  • podpira kmete pri pravilni pripravi vlog

Države EU pri vzpostavljanju IAKS uporabljajo ustrezno tehnologijo, da bi zmanjšale upravno breme ter zagotovile učinkovito in uspešno kontrolo.

Nadzor nad denarjem davkoplačevalcev

Dohodkovno podporo za kmete zagotavlja Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS). Zanjo se porabi precejšen del proračuna EU, zato morajo biti davkoplačevalci prepričani, da jo države EU namenjajo pravim kmetom in izterjajo vse nepravilno plačane zneske.

Elementi IAKS

IAKS sestoji iz več digitalnih in medsebojno povezanih podatkovnih zbirk, zlasti

  • sistema za identifikacijo vseh kmetijskih zemljišč v državah EU, imenovanega identifikacijski sistem za zemljišča
  • sistema, ki kmetom omogoča grafično označevanje kmetijskih površin, za katere zaprosijo za pomoč (geoprostorska vloga za pomoč)
  • računalniške zbirke podatkov za živali v državah EU, v katerih se uporabljajo sheme pomoči za živali
  • integriranega nadzornega sistema, ki zagotavlja sistematično preverjanje vlog za pomoč na podlagi računalniško podprtih navzkrižnih preverjanj in fizičnih kontrol na kmetijah (pregledov na kraju samem)

Postopek IAKS

IAKS zagotavlja, da se dohodkovna podpora upravlja in nadzira na standardiziran način v vseh državah EU. IAKS običajno zajema letni postopek, ki se začne tako, da kmetje vložijo spletno vlogo za dohodkovno podporo. Nacionalne uprave morajo v podporo kmetom v tem procesu zagotoviti vnaprej določene informacije, ki jih lahko potrdijo, popravijo ali dopolnijo.

Nato nacionalne uprave preverijo, ali kmetje izpolnjujejo pogoje za dohodkovno podporo, in sicer z administrativnimi pregledi vseh vlog in pregledi vzorca kmetov na kmetijah.

Temu sledijo plačila kmetom, pri katerih se upoštevajo morebitne ugotovitve po administrativnih pregledih in pregledih na kmetijah. Nazadnje nacionalna uprava posodobi predhodno določene vloge za pomoč za naslednje leto z informacijami, ki so bile zbrane v tekočem letu.

Države EU upravljajo IAKS prek akreditiranih plačilnih agencij. Sistem se uporablja za vse sheme dohodkovne podpore (obvezne ali neobvezne) ter nekatere ukrepe podpore za razvoj podeželja, ki se dodelijo na podlagi števila hektarjev ali živali na kmetiji. Države EU uporabljajo IAKS tudi zato, da bi zagotovile, da kmetje spoštujejo nekatere zahteve in standarde, ki jih določa navzkrižna skladnost.

Sorodne informacije

Navzkrižna skladnost

Pravila

Pravila o vzpostavitvi in vzdrževanju IAKS so določena s