Skip to main content
Agriculture and rural development

Lesné hospodárstvo

Informácie o význame lesov pre životné prostredie a vidiecke oblasti EÚ a o opatreniach, ktoré sa prijímajú na ich ochranu.

Lesné hospodárstvo v skratke

EÚ podporuje lesné hospodárstvo prostredníctvom fondov na rozvoj vidieka, akčného plánu v oblasti lesného hospodárstva a inovácií v lesnom hospodárstve.

Agrolesníctvo

Práca osobitnej skupiny EÚ zaoberajúcej sa agrolesníctvom a prehľad hlavných dokumentov.

Multifunkčné lesy

Správa zo seminára o nových hodnotových reťazcoch z multifunkčných lesov.

Fakty a čísla

Štatistiky o lesoch, lesnom hospodárstve, lesnej pôde a ťažbe dreva.