Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Rozvoj vidieka

Spoločná poľnohospodárska politika podporuje dynamický rozvoj a hospodársku životaschopnosť vidieckych oblastí prostredníctvom financovania a opatrení, ktoré podporujú rozvoj vidieka.

Podpora SPP pre rozvoj vidieka

Príspevok SPP k plneniu cieľov EÚ v oblasti rozvoja vidieka je podporovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Rozpočet EPFRV na roky 2021 – 2027 predstavuje 95,5 miliardy EUR a zahŕňa injekciu vo výške 8,1 miliardy EUR z nástroja Európskej únie na obnovu Next Generation EU s cieľom pomôcť riešiť výzvy, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19.

Pravidlá týkajúce sa výdavkov na rozvoj vidieka v období 2021 – 2022 sú stanovené v prechodnom nariadení o SPP prijatom 23. decembra 2020. Nariadením sa vo veľkej miere rozširujú existujúce pravidlá (pôvodne stanovené na obdobie 2014 – 2020) s niektorými dodatočnými prvkami na zabezpečenie hladkého prechodu na novú SPP, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2023.

Súvisiace informácie

Rozvoj vidieka v grafoch a číslach

Predchádzajúce programovacie obdobia

Programy rozvoja vidieka

Krajiny EÚ realizujú financovanie z EPFRV prostredníctvom programov rozvoja vidieka (PRV). Programy rozvoja vidieka sú spolufinancované z vnútroštátnych rozpočtov a môžu sa pripravovať buď na vnútroštátnej, alebo regionálnej úrovni. Programy rozvoja vidieka teda schvaľuje a monitoruje Európska komisia, no rozhodnutia týkajúce sa výberu projektov a poskytovania platieb sa prijímajú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Každý PRV musí zahŕňať aspoň štyri zo šiestich priorít EPFRV:

 • podpora prenosu znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach,
 • zvyšovanie životaschopnosti a konkurencieschopnosti všetkých typov poľnohospodárstva a propagácia inovačných poľnohospodárskych technológií a udržateľného lesného hospodárstva,
 • podpora organizácie potravinového reťazca, dobrých podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve,
 • podpora efektívneho využívania zdrojov a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmenám klímy v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva,
 • obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom;
 • podpora sociálneho začlenenia, zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach.

Priority EPFRV sú zas rozdelené na 18 konkrétnych oblastí záujmu. Krajiny vo svojich programoch stanovujú ciele týkajúce sa ich zvolených priorít a oblastí záujmu, ako aj stratégiu plnenia týchto cieľov.

Pri navrhovaní svojich stratégií si krajiny vyberajú z „menu“ 20 všeobecných politických opatrení, ktoré možno prispôsobiť vnútroštátnym a regionálnym podmienkam s cieľom splniť jednu alebo viaceré priority EPFRV. Pokrok pri dosahovaní cieľov sa monitoruje prostredníctvom spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (CMEF).

Významné vlastnosti PRV

Výdavky na klímu a životné prostredie

Minimálne 30 % finančných prostriedkov pre každý program rozvoja vidieka sa musí vyčleniť na opatrenia týkajúce sa životného prostredia a zmeny klímy. Mnohé z nich sa poskytujú formou grantov a ročných platieb poľnohospodárom, ktorí začali uplatňovať postupy šetrnejšie k životnému prostrediu.

Podpora miestnych akcií

Minimálne 5 % finančných prostriedkov každého programu rozvoja vidieka musí ísť na opatrenia vychádzajúce z prístupu LEADER/miestny rozvoj vedený komunitou.

Podpora inteligentných dedín

Programy rozvoja vidieka sa môžu použiť aj na podporu iniciatívy inteligentných dedín, cieľom ktorej je poskytnúť všestranný súbor nástrojov vytvárajúci podmienky na inováciu, jej posilnenie a podporu vo vidieckych oblastiach v celej Európe, čo pomôže pri riešení výziev, ktorým čelia občania žijúci na vidieku.

Finančné nástroje

EPFRV prostredníctvom svojich finančných nástrojov funguje ako zdroj úverov, mikroúverov, záruk a akcií dostupných pre príjemcov v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach, ktorí realizujú finančne životaschopné projekty na podporu priorít EPFRV. Ďalšie informácie o finančných nástrojoch EPFRV sa nachádzajú na platforme Fi-Compass.

Európska sieť pre rozvoj vidieka

Európska sieť pre rozvoj vidieka (ENRD) slúži ako centrum výmeny informácií o tom, ako v praxi funguje politika, programy, projekty a ďalšie iniciatívy v oblasti rozvoja vidieka, a ako ich v záujme dosiahnutia ešte lepších výsledkov možno skvalitniť. Jej cieľom je zapojiť a osloviť každého, kto má záujem o rozvoj vidieka v Európe a ochotu podieľať sa na ňom.

Európska sieť pre rozvoj vidieka podporuje účinné vykonávanie programov rozvoja vidieka v krajinách EÚ, a to vytváraním a spoločným využívaním poznatkov, ako aj uľahčovaním výmeny informácií a spolupráce medzi európskymi vidieckymi oblasťami. Sieť ENRD poskytuje množstvo informácií o vykonávaní programov PRV v celej EÚ vrátane:

Prostriedkom na uľahčenie týchto činností sú dve podporné jednotky: kontaktné miesto ENRD a Európske poradenské centrum pre hodnotenie v oblasti rozvoja vidieka.

  Iniciatíva LEADER

  LEADER je prístup „zdola nahor“, ktorý spája poľnohospodárov, vidiecke podniky, miestne organizácie, verejné orgány a jednotlivcov z rôznych sektorov a vytvára z nich miestne akčné skupiny (MAS). MAS si pripravujú vlastné stratégie miestneho rozvoja a riadia svoje vlastné rozpočty.

  Prístup LEADER posilňuje väzby v miestnych komunitách, podporuje inovácie naprieč odvetviami a uľahčuje výmenu poznatkov medzi MAS na vnútroštátnej úrovni a na úrovni celej EÚ.

  Vďaka svojmu úspechu v priebehu 30 rokov bol prístup LEADER prijatý Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERFD), Európskym sociálnym fondom (ESF) a Európskym fondom pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (ENRF) v rámci širšieho miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD). Skupiny LEADER/miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) dnes riadia desiatky tisíc projektov zameraných na hospodárske, kultúrne, sociálne a environmentálne prínosy vo vidieckych oblastiach Európe.

  Európska sieť pre rozvoj vidieka (ENRD) poskytuje podrobné informácie o prístupe LEADER vrátane zdrojov, súborov nástrojov a databázy MAS.

  Európske partnerstvo v oblasti inovácií pre poľnohospodárstvo

  Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP-Agri) podporuje aj ciele rozvoja vidieka – tým, že podnecuje inovácie v poľnohospodárstve a vo vidieckych spoločenstvách.

  EIP-Agri bolo vytvorené na zosúladenie množstva inovatívnych riešení, ktoré vytvorili výskumní pracovníci, s mierou využívania nových technológií zo strany tých, ktorí žijú a pracujú vo vidieckych oblastiach. Vytváraním partnerstiev medzi tvorcami nových technológií a ich budúcimi koncovými užívateľmi sa EIP-Agri snaží toto zavádzanie zmien urýchliť.

  Budúcnosť rozvoja vidieka

  V rámci novej SPP sa opatrenia na rozvoj vidieka zahrnú do rámca národných strategických plánov SPP od roku 2023.  

  V tomto rámci je cieľom Komisie zlepšenie opatrení v oblasti rozvoja vidieka tak, aby boli schopné lepšie reagovať na súčasné a budúce výzvy, ako je napríklad zmena klímy či generačná obnova, a zároveň pokračovať v podpore európskych poľnohospodárov a zaistiť udržateľné a konkurencieschopné poľnohospodárstvo. Opatrenia v oblasti rozvoja vidieka výrazne prispejú aj ku kľúčovým prioritám a stratégiám Komisie, akými sú napríklad Európska zelená dohodadlhodobá vízia pre vidiecke oblasti.

  Právny základ

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 — stanovuje spoločné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

  Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

  Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

  Nariadenie (EÚ) č. 1310/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

  Delegované nariadenie (Komisie EÚ) č. 807/2014 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zavedení prechodných ustanovení

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 o administratívnom systéme, odňatí podpory alebo podmienkach týkajúcich sa sankcií uplatniteľných na priame platby, podporu rozvoja vidieka a krížové plnenie

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením.

  Podujatia