Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

SPP a sociálna udržateľnosť

SPP a sociálna udržateľnosť v EÚ

Poľnohospodárstvo je nielen zdrojom živobytia pre poľnohospodárov a ich rodiny v celej EÚ, ale prostredníctvom viacerých základných služieb podporuje aj spoločnosť ako celok. Poľnohospodárstvo prispieva k chodu spoločnosti najmä tým, že:

  • poskytuje občanom potraviny a ďalšie základné suroviny,
  • je hospodárskym pilierom vidieckych komunít.

Tým, že spoločná poľnohospodárska politika (SPP) presadzuje hospodársku udržateľnosť poľnohospodárstva, umožňuje poľnohospodárom, aby mohli pokračovať v poskytovaní týchto služieb v dlhodobom meradle. Hospodárske opatrenia SPP zase podporujú sociálne začleňovanie napr. poskytovaním podpory malým poľnohospodárom a vyplácaním redistributívnych platieb.

Aj environmentálne opatrenia SPP sú koncipované tak, aby boli sociálne udržateľné. SPP podporuje plnenie záväzkov v oblasti riadenia a investície, ktoré sú prospešné pre životné prostredie, čím všetkým poľnohospodárom umožňuje chrániť prírodné zdroje a biodiverzitu v mene spoločnosti, čo je základná služba, za ktorú by inak na trhu nedostali žiadnu odmenu.

Okrem toho SPP vďaka politikám a opatreniam, ktoré sú osobitne zamerané na potravinovú bezpečnosť a podporu vidieckych komunít, zabezpečuje, aby poľnohospodárstvo mohlo prispievať k udržateľnosti na všetkých úrovniach spoločnosti.

Produkcia bezpečných a udržateľných potravín

Potravinová bezpečnosť je hlavnou prioritou EÚ. Počiatočným cieľom SPP, ktorá bola jednou z prvých a najväčších politík EÚ, bolo zabezpečiť potravinovú bezpečnosť po druhej svetovej vojne.

Stratégia „z farmy na stôl“ odráža počiatočné ciele EÚ tým, že vytyčuje cestu k udržateľnému potravinovému systému v EÚ. Tento systém nám umožní napĺňať potreby rastúcej populácie a zároveň zabezpečí, aby sa potraviny produkovali podľa prísnych zdravotných, environmentálnych a etických noriem.

Aby poľnohospodárstvo dokázalo uspokojiť požiadavky spoločnosti, SPP presadzuje účinnú produkciu potravín, ktorá prináša maximálnu návratnosť pre poľnohospodárov, spotrebiteľov a životné prostredie tým, že:

  • transformuje výrobné metódy a systémy riadenia, aby sa obmedzilo používanie pesticídov a hnojív a aby sa čo najlepšie využívali prírodné, technologické a digitálne riešenia,
  • poskytuje širokú škálu podporných opatrení na posilnenie príjmov poľnohospodárskych podnikov a zvýšenie konkurencieschopnosti,
  • financuje informačné a propagačné opatrenia s cieľom zvýšiť povedomie spotrebiteľov o poľnohospodárstve EÚ ako bezpečnom a udržateľnom zdroji ich potravín.

Podpora odolných vidieckych komunít

Poľnohospodárstvo je nosným pilierom vidieckych komunít v celej EÚ. Tieto komunity čelia mnohým výzvam, ako je napr. starnutie obyvateľstva a nedostatočne rozvinutá infraštruktúra či nedostatok služieb a pracovných príležitostí.

SPP pomáha zvyšovať odolnosť vidieckych komunít rôznymi spôsobmi:

  • politika rozvoja vidieka sa zameriava na sociálne začlenenie, vytváranie pracovných miest, ich diverzifikáciu a rozvoj vidieckej infraštruktúry, ako je napríklad rozšírenie širokopásmového pokrytia,
  • programy rozvoja vidieka zahŕňajú aj podporu prostredníctvom metódy LEADER, ktorá spája vidiecke komunity s cieľom pripraviť a riadiť stratégie miestneho rozvoja s cieľom čeliť ich výzvam,
  • osobitná podpora pre poľnohospodárov v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami pomáha zmierniť negatívne sociálno-ekonomické dôsledky opúšťania pôdy, kým osobitné platby pre mladých poľnohospodárov podporujú generačnú výmenu a trvalosť vidieckeho obyvateľstva,
  • Komisia využíva spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie na zber komplexných sociálno-ekonomických ukazovateľov týkajúcich sa vidieckych oblastí a na ich základe navrhuje riešenia hlavných sociálnych otázok, ako je vyľudňovanie, chudoba a nezamestnanosť.

V rámci SPP sa takisto uznáva a posilňuje vzťah medzi vidieckymi komunitami a životným prostredím na vidieku. Opatrenia na ochranu krajiny, voľne žijúcich živočíchov a rastlín a prírodných zdrojov, ako sú čisté ovzdušie a rieky, sú prínosné nielen pre poľnohospodárstvo a životné prostredie: prispievajú aj ku kvalite života vo vidieckych oblastiach a k rozvoju rekreačných činností a cestovného ruchu, ktoré sú ďalšími zdrojmi podpory pre vidiecke komunity.

Úloha znalostí a inovácií

Znalosti, výskum a inovácie môžu vniesť vitalitu do vidieckych oblastí a pomôcť zabezpečiť dynamickú budúcnosť pre vidiecke komunity:

Podujatia

Aktuálne informácie