Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Vysvetlenie podpory príjmu

Prehľad priamych platieb poľnohospodárom

Ciele podpory príjmov poľnohospodárov

Európska únia poskytuje poľnohospodárom podporu príjmu alebo „priame platby“, ktorých účelom je 

 • fungovať ako záchranná sieť a zvyšovať ziskovosť poľnohospodárstva,
 • zaručiť potravinovú bezpečnosť v Európe,
 • pomáhať poľnohospodárom pri výrobe bezpečných, zdravých a cenovo dostupných potravín,
 • odmeňovať poľnohospodárov za poskytovanie verejných statkov, za ktoré by ich za normálnych okolností trh neodmenil, napríklad za starostlivosť o vidiek a životné prostredie.

Poľnohospodári vo všeobecnosti dostávajú podporu príjmu na základe veľkosti ich poľnohospodárskeho podniku v hektároch. Všetky krajiny EÚ musia na podporu udržateľných poľnohospodárskych postupov (ekoschémy) ponúkať základnú platbu, platbu na klímu, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat. Keďže tieto platby musia krajiny EÚ poskytovať povinne, často sa uvádzajú ako povinné platby. Ekoschémy sú pre krajiny EÚ povinné, to znamená, že ich musia pre poľnohospodárov sprístupniť, ale pre poľnohospodárov sú dobrovoľné. 

Okrem toho sa krajiny EÚ môžu rozhodnúť, že ponúknu ďalšie platby zamerané na konkrétne sektory alebo typy hospodárenia. Existujú osobitné systémy, ktorých cieľom je poskytovať ďalšiu pomoc malým a stredným poľnohospodárskym podnikom, mladým poľnohospodárom, poľnohospodárom, ktorí pôsobia v oblastiach s prírodnými prekážkami, a/alebo odvetviam, ktoré čelia ťažkostiam. 

Nová SPP: 2023 – 2027

Európsky parlament a Rada EÚ prijali 2. decembra 2021 reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2023 – 2027.

Krajiny EÚ realizujú novú SPP na roky 2023 – 2027 prostredníctvom strategických plánov SPP na vnútroštátnej úrovni. Každý plán je kombináciou širokej škály cielených intervencií zameraných na osobitné potreby danej krajiny EÚ a prináša hmatateľné výsledky vo vzťahu k cieľom na úrovni EÚ.

Súvisiace informácie

Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti

Ekoschémy

Mladí poľnohospodári

Iné systémy podpory

Prepojenie podpory s dodržiavaním pravidiel

EÚ podmieňuje väčšinu podpor príjmov poskytovaných poľnohospodárom dvoma hlavnými kritériami, ktorými sú:

 • rozloha obhospodarovaných hektárov, nie vyprodukované množstvá. Poľnohospodári musia reagovať na požiadavky trhu, ak chcú zvýšiť svoj zisk. Oddelenie platieb od vyprodukovaného množstva zabraňuje nadprodukcii,
 • rešpektovanie životného prostredia, zdravia rastlín, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, čo prispieva k udržateľnému poľnohospodárstvu. Do roku 2022 sa to označovalo ako „krížové plnenie“ a v SPP na roky 2023 – 2027 sa to označuje ako posilnená kondicionalita. Poľnohospodárom, ktorí nedodržiavajú pravidlá EÚ, sa môže stať, že im budú platby znížené alebo úplne zastavené. 

Súvisiace informácie

Kondicionalita

Udržateľné poľnohospodárstvo

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) na roky 2023 – 2027

Prečo potrebujú poľnohospodári podporu

Zaistenie potravinovej bezpečnosti v Európe má zásadný význam a jedným z cieľov SPP v zmysle článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je zabezpečiť primeranú životnú úroveň poľnohospodárov zvýšením ich individuálnych príjmov. Priemerné príjmy poľnohospodárov sú naďalej výrazne pod úrovňou priemerných príjmov vo zvyšných hospodárskych odvetviach EÚ. 

Poľnohospodárstvo je riskantný a často nákladný spôsob podnikania. Poľnohospodárstvo závisí od počasia a klímy viac než ktorýkoľvek iný sektor. Existuje nevyhnutný časový odstup medzi dopytom spotrebiteľov a schopnosťou poľnohospodárov tento dopyt pokryť, pretože vypestovať viac pšenice alebo vyprodukovať viac mlieka si žiada čas a investície.  

Poľnohospodári EÚ sú vystavení tlaku zo strany rastúceho svetového obchodu s potravinovými výrobkami a liberalizácie trhu. Vývoj na globálnych trhoch zvyšuje konkurenciu, ale pre európsky agropotravinársky sektor vytvára aj nové príležitosti. Navyše globalizácia a výkyvy na strane ponuky a dopytu viedli v posledných rokoch k vyššej volatilite cien na poľnohospodárskom trhu, v dôsledku čoho sa obavy poľnohospodárov ešte viac zvýšili. 

Táto obchodná neistota v poľnohospodárstve a význam zabezpečenia výroby potravín v EÚ sú dôvodom, prečo musí mať verejný sektor pri zaisťovaní bezpečnostnej siete príjmov poľnohospodárov takú dôležitú úlohu.

Ako funguje podpora príjmu poľnohospodárov

Poľnohospodári musia každý rok predložiť žiadosť o poskytnutie podpory, v ktorej uvedú všetky poľnohospodárske pozemky vo svojom vlastníctve.  

Základné pravidlá, ktorými sa riadi podpora príjmu, sú síce stanovené na úrovni EÚ, v praxi ich však uplatňujú krajiny EÚ. Za spravovanie a kontrolu priamych platieb poľnohospodárom („zdieľané riadenie“) v danej krajine sú zodpovedné jej vnútroštátne orgány. 

V právnom rámci EÚ má každá krajina zároveň určitú úroveň flexibility, pokiaľ ide o spôsob poskytovania týchto platieb, aby mohla zohľadniť vnútroštátne podmienky v oblasti poľnohospodárstva, ktoré sa v EÚ výrazne líšia. 

Súvisiace informácie

Správa finančných prostriedkov SPP

Podmienky poskytnutia podpory

Na získanie podpory príjmu musia poľnohospodári dodržať viaceré podmienky oprávnenosti. 

Vo všeobecnosti musia poľnohospodári spĺňať niekoľko kritérií. 

 • Ich poľnohospodársky podnik sa musí nachádzať na území EÚ.
 • Musia byť splnené minimálne požiadavky na získanie podpory príjmu. Podpora príjmu sa neposkytuje v prípade, ak je táto suma príliš nízka (od 100 eur až po 500 eur, v závislosti od krajiny EÚ), a/alebo v prípade, že oprávnená plocha je príliš malá (od 0,3 ha až po 5 ha).
 • Musia vykonávať poľnohospodársku činnosť (výroba, chov alebo pestovanie poľnohospodárskych výrobkov atď. alebo udržiavanie pôdy v dobrom poľnohospodárskom stave) na poľnohospodárskej ploche (sem patrí orná pôda, trvalé plodiny a trvalý trávny porast), ktorá je k dispozícii. 
 • Musia spĺňať vymedzenie pojmu „aktívny poľnohospodár“. Požiadavky špecifikujú krajiny EÚ a týkajú sa minimálnej úrovne poľnohospodárskej činnosti, zoznamov neoprávnených hospodárskych činností, poľnohospodárov vykonávajúcich viaceré činnosti a poľnohospodárov na čiastočný úväzok, ako aj zníženia administratívnej záťaže. 

Súvisiace informácie

Pravidlá EÚ týkajúce sa podpory príjmov poľnohospodárov

25. JANUÁRA 2024
Eligibility for direct payments of the common agricultural policy 2023-27
27. SEPTEMBRA 2018
Active Farmer - Decisions taken by Member States following the entry into force of the omnibus regulation - April 2018

Výška dostupnej podpory

Podporu príjmov využíva približne 6 milióna poľnohospodárskych podnikov v celej EÚ a často predstavujú dôležitú časť ich poľnohospodárskych príjmov. V priemere pochádzala z tejto podpory príjmov takmer polovica príjmov poľnohospodárov za posledných 10 rokov. 

Výška podpory príjmov sa môže medzi jednotlivými poľnohospodárskymi podnikmi, ako aj medzi jednotlivými štátmi či regiónmi EÚ výrazne líšiť. 

EÚ uplatňuje mechanizmus nazvaný „vonkajšia konvergencia“, ktorého cieľom je postupne upraviť platby podpory príjmu na hektár v každej krajine, a to smerom nahor alebo nadol, tak, aby sa priblížili k priemernej úrovni EÚ. 

Rozpočet pre krajiny EÚ, v ktorých je priemerná platba nižšia ako 90 % priemeru EÚ, sa zvýši až o polovicu rozdielu medzi ich súčasnou sadzbou a 90 % priemeru EÚ. Platby v roku 2023 predstavovali minimálne 200 eur/ha a v roku 2027 sa zvýšia na 215 eur/ha. 

Náklady na podporu príjmov

Na roky 2023 – 2027 predstavuje plánovaný rozpočet EÚ na podporu príjmov takmer 188 miliárd eur.

Súvisiace informácie

SPP v skratke: ako sa financuje

Právny základ

Podpora príjmov v poľnohospodárstve zo strany EÚ sa riadi týmito pravidlami:

Dokumenty

13. MÁJA 2024
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2022
29. JÚNA 2023
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2021
17. MÁJA 2023
Decisions taken by Member States for direct payments 2017-22 – December 2022
17. MÁJA 2023
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-21 – June 2021
6. JANUÁRA 2023
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2020
23. JÚLA 2021
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2019
2. JÚLA 2020
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2018
16. SEPTEMBRA 2019
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2017
15. MÁJA 2019
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – December 2018
27. SEPTEMBRA 2018
Direct payments: Financial mechanisms in the new system – 2013 CAP reform (June 2016)
27. SEPTEMBRA 2018
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – June 2016
27. SEPTEMBRA 2018
Summary report on the implementation of direct payments in claim year 2016
27. SEPTEMBRA 2018
Summary report on the implementation of direct payments for claim year 2015
24. OKTÓBRA 2018
Direct payments post 2014 – decisions taken by Member States by 1 August 2014

Podujatia

 • Výstavy
 • piatok 26. júla 2024, 09:00 - pondelok 29. júla 2024, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Externé podujatie

Aktuálne informácie