Skip to main content
Agriculture and rural development

Podpora príjmu poľnohospodárov v skratke

Prehľad priamych platieb poľnohospodárom

Ciele podpory príjmov poľnohospodárov

Európska únia poskytuje poľnohospodárom podporu príjmu alebo „priame platby“, ktorých účelom je

 • fungovať ako záchranná sieť a zvyšovať ziskovosť poľnohospodárstva,
 • zaručiť potravinovú bezpečnosť v Európe,
 • pomáhať poľnohospodárom pri výrobe bezpečných, zdravých a cenovo dostupných potravín,
 • odmeňovať poľnohospodárov za poskytovanie verejných statkov, za ktoré by ich za normálnych okolností trh neodmenil, napríklad za starostlivosť o vidiek a životné prostredie.

Poľnohospodári vo všeobecnosti dostávajú podporu príjmu na základe veľkosti ich poľnohospodárskeho podniku v hektároch. Všetky členské štáty EÚ musia poskytnúť základnú platbu, platbu za trvalo udržateľné poľnohospodárske postupy (ďalej len „ekologizácia“) a platbu pre mladých poľnohospodárov. Keďže tieto platby musia krajiny EÚ poskytovať povinne, často sa uvádzajú ako povinné platby.

Okrem toho sa krajiny EÚ môžu rozhodnúť, že ponúknu ďalšie platby zamerané na konkrétne sektory alebo typy hospodárenia. Existujú osobitné systémy na pomoc malým a stredným poľnohospodárskym podnikom, mladým poľnohospodárom, poľnohospodárom, ktorí pôsobia v oblastiach s prírodnými prekážkami, a/alebo odvetviam, ktoré čelia ťažkostiam.

Nová SPP: 2023 – 2027

V júni 2021 sa po rozsiahlych rokovaniach medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou podarilo dosiahnuť dohodu o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Táto dohoda bola formálne prijatá 2. decembra 2021 a nová SPP sa začne 1. januára 2023.

V rámci novej SPP sa uskutočnia zmeny existujúceho systému podpory príjmov, pričom sa prijmú opatrenia na zabezpečenie spravodlivejšieho rozdelenia finančnej podpory pre poľnohospodárov a pracovníkov v celej EÚ. Do roku 2023 sa budú aj naďalej uplatňovať súčasné opatrenia na podporu príjmov v súlade s ustanoveniami prechodného nariadenia o SPP.

Súvisiace informácie

Základná platba

Ekologizácia

Mladí poľnohospodári

Ďalšie dobrovoľné systémy podpory

Brožúra: SPP v skratke: priame platby pre poľnohospodárov na obdobie 2015 – 2020

Prepojenie podpory s dodržiavaním pravidiel

Väčšinu podpory príjmov poľnohospodárov spája EÚ s dvoma hlavnými kritériami:

 • Rozlohou obhospodarovaných hektárov, nie vyprodukovanými množstvami. Poľnohospodári musia reagovať na požiadavky trhu, ak chcú zvýšiť svoj zisk. Oddelenie (odstránenie prepojenia) priamych platieb od vyrobeného množstva zabraňuje hromadeniu obrovského množstva potravín, ktoré EÚ zažila na konci 70-tych a 80-tych rokov minulého storočia.
 • Rešpektovanie životného prostredia, zdravia rastlín, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat prispieva k udržateľnému poľnohospodárstvu. Táto zložka sa označuje pojmom „krížové plnenie“. Poľnohospodárom, ktorí nedodržiavajú pravidlá EÚ, sa môže stať, že im budú platby znížené alebo úplne zastavené.

Súvisiace informácie

Krížové plnenie

Prečo potrebujú poľnohospodári podporu

Priemerné príjmy poľnohospodárov sú naďalej výrazne pod úrovňou priemerných príjmov vo zvyšných hospodárskych odvetviach EÚ.

Poľnohospodárstvo je riskantný a často nákladný spôsob podnikania. Poľnohospodárstvo závisí od počasia a klímy viac než ktorýkoľvek iný sektor. Existuje nevyhnutný časový odstup medzi dopytom spotrebiteľov a schopnosťou poľnohospodárov tento dopyt pokryť, pretože vypestovať viac pšenice alebo vyprodukovať viac mlieka si žiada čas a investície. 

Poľnohospodári EÚ sú vystavení tlaku zo strany rastúceho svetového obchodu s potravinovými výrobkami a liberalizácie trhu. Vývoj na globálnych trhoch zvyšuje konkurenciu, ale pre európsky agropotravinársky sektor vytvára aj nové príležitosti. Navyše globalizácia a výkyvy na strane ponuky a dopytu viedli v posledných rokoch k vyššej volatilite cien na poľnohospodárskom trhu, v dôsledku čoho sa obavy poľnohospodárov ešte viac zvýšili.

Táto obchodná neistota v poľnohospodárstve je dôvodom, prečo musí mať verejný sektor pri zaisťovaní bezpečnostnej siete príjmov poľnohospodárov takú dôležitú úlohu.

Ako funguje podpora príjmu poľnohospodárov

Poľnohospodári musia každý rok predložiť žiadosť o poskytnutie podpory, v ktorej uvedú všetky poľnohospodárske pozemky vo svojom vlastníctve. 

Pravidlá, ktorými sa riadi podpora príjmu, sú síce stanovené na úrovni EÚ, v praxi ich však uplatňujú krajiny EÚ. Za spravovanie a kontrolu priamych platieb poľnohospodárom („zdieľané riadenie“) v danej krajine sú zodpovedné jej vnútroštátne orgány.

V právnom rámci EÚ má každá krajina zároveň určitú úroveň flexibility, pokiaľ ide o spôsob poskytovania týchto platieb, aby mohla zohľadniť vnútroštátne podmienky v oblasti poľnohospodárstva, ktoré sa v EÚ výrazne líšia. V súlade s pravidlami transparentnosti EÚ musia vnútroštátne orgány zverejňovať príjemcov platieb v rámci SPP.

Súvisiace informácie

Pravidlá transparentnosti EÚ

Podmienky poskytnutia podpory

Na získanie podpory príjmu musia poľnohospodári dodržať viaceré podmienky oprávnenosti.

Vo všeobecnosti musia poľnohospodári spĺňať niekoľko kritérií.

 • Ich poľnohospodársky podnik sa musí nachádzať na území EÚ.
 • Na získanie podpory príjmu musia byť splnené minimálne požiadavky. Podpora príjmu sa neposkytuje v prípade, ak je táto suma príliš nízka (od 100 EUR až po 500 EUR, v závislosti od krajiny EÚ), a/alebo v prípade, že oprávnená plocha je príliš malá (od 0,3 ha až po 5 ha).
 • Musia vykonávať poľnohospodársku činnosť (výroba, chov alebo pestovanie poľnohospodárskych výrobkov atď. alebo udržiavanie pôdy v dobrom poľnohospodárskom stave) na poľnohospodárskej ploche (sem patrí orná pôda, trvalé plodiny a trvalý trávny porast), ktorá je k dispozícii.
 • Musia spĺňať vymedzenie pojmu „aktívny poľnohospodár“. Nová SPP obsahuje povinnú, ale flexibilnú definíciu aktívneho poľnohospodára, ktorá sa týka minimálnej úrovne poľnohospodárskej činnosti, zoznamov neoprávnených hospodárskych činností, poľnohospodárov vykonávajúcich viaceré činnosti a poľnohospodárov na čiastočný úväzok, ako aj zníženia administratívnej záťaže.
 • V krajinách EÚ, ktoré uplatňujú základnú platbu so systémom platobných nárokov, potrebuje poľnohospodár platobné nároky na prístup k platbám oddelenej podpory príjmov.

Súvisiace informácie

Pravidlá EÚ týkajúce sa podpory príjmov poľnohospodárov

24 OKTÓBER 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Stiahnuť
27 SEPTEMBER 2018
Active Farmer - Decisions taken by Member States following the entry into force of the omnibus regulation - April 2018
English
(518.6 KB - PDF)
Stiahnuť

Výška dostupnej podpory

Podporu príjmov využíva takmer 6,3 milióna poľnohospodárskych podnikov v celej EÚ a často predstavujú dôležitú časť ich poľnohospodárskych príjmov. V priemere pochádzala z tejto podpory príjmov takmer polovica príjmov poľnohospodárov za posledných 10 rokov.

Výška podpory príjmov sa môže medzi jednotlivými poľnohospodárskymi podnikmi, ako aj medzi jednotlivými štátmi či regiónmi EÚ výrazne líšiť.

EÚ uplatňuje mechanizmus nazvaný „vonkajšia konvergencia“, ktorého cieľom je postupne upraviť platby podpory príjmu na hektár v každej krajine, a to smerom nahor alebo nadol, tak, aby sa priblížili k priemernej úrovni EÚ.

V súčasnosti to znamená, že v krajinách EÚ, kde je priemerná platba nižšia ako 90 % priemeru EÚ, sa táto platba zvyšuje o tretinu rozdielu medzi ich súčasnou sadzbou a 90 % priemeru EÚ. V krajinách, kde je priemerná platba vyššia ako priemer EÚ, sa sumy upravujú smerom nadol.

V rámci novej SPP, ktorá sa začne uplatňovať v januári 2023, sa krajinám EÚ, v ktorých je priemerná platba nižšia ako 90 % priemeru EÚ, zvýši rozpočet až o polovicu rozdielu medzi ich súčasnou sadzbou a 90 % priemeru EÚ. Platby budú v roku 2022 minimálne 200 EUR/ha a v roku 2027 sa zvýšia na 215 EUR/ha.

Náklady na podporu príjmov

V roku 2018 bolo z rozpočtu EÚ na podporu príjmov pridelených 41,74 miliardy EUR. Čerpalo sa to z rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Súvisiace informácie

SPP v skratke: ako sa financuje

Právny základ

Podpora príjmov v poľnohospodárstve zo strany EÚ sa riadi týmito pravidlami:

Documents

17 MÁJ 2023
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-21 – June 2021
English
(1.07 MB - PDF)
Stiahnuť
6 JANUÁR 2023
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2020
English
(1.18 MB - PDF)
Stiahnuť
23 JÚL 2021
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2019
English
(1.82 MB - PDF)
Stiahnuť
2 JÚL 2020
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2018
English
(1.84 MB - PDF)
Stiahnuť
16 SEPTEMBER 2019
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2017
English
(2.06 MB - PDF)
Stiahnuť
15 MÁJ 2019
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – December 2018
English
(3.72 MB - PDF)
Stiahnuť
27 SEPTEMBER 2018
Direct payments: Financial mechanisms in the new system – 2013 CAP reform (June 2016)
English
(1.2 MB - PDF)
Stiahnuť
27 SEPTEMBER 2018
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – June 2016
English
(2.09 MB - PDF)
Stiahnuť
27 SEPTEMBER 2018
Summary report on the implementation of direct payments in claim year 2016
English
(1.95 MB - PDF)
Stiahnuť
27 SEPTEMBER 2018
Summary report on the implementation of direct payments for claim year 2015
English
(1.91 MB - PDF)
Stiahnuť
24 OKTÓBER 2018
Direct payments post 2014 – decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.57 MB - PDF)
Stiahnuť