Skip to main content
Agriculture and rural development

Integruota administravimo ir kontrolės sistema (IAKS)

Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos paskirtis

Europos Sąjungos šalys atsako už išmokų savo ūkininkams administravimą ir kontrolę pagal vadinamąjį pasidalijamojo valdymo principą. Pagrindinė išmokų valdymo sistemos dalis yra integruota administravimo ir kontrolės sistema (IAKS).

Naudojant integruotą administravimo ir kontrolės sistemą:

  • užtikrinama, kad sandoriai, finansuojami pagal su plotais ir gyvulių skaičiumi susijusias pagalbos sistemas, būtų vykdomi tinkamai,
  • užkertamas kelias pažeidimams, jie aptinkami ir imamasi tolesnių veiksmų,
  • susigrąžinamos nepagrįstai išmokėtos sumos,
  • ūkininkams padedama tinkamai parengti paraiškas.

ES šalys kurdamos savo integruotą administravimo ir kontrolės sistemą, kad būtų sumažinta administracinė našta ir užtikrinta veiksminga ir efektyvi kontrolė, naudoja tinkamą technologiją.

Mokesčių mokėtojų pinigų kontrolė

Ūkininkų pajamos remiamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF). Kadangi tam numatyta didelė ES biudžeto dalis, mokesčių mokėtojai turi būti tikri, kad ES šalys skiria pajamų paramą tinkamiems ūkininkams ir susigrąžina visas nepagrįstai išmokėtas sumas.

Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos elementai

Integruotą administravimo ir kontrolės sistemą sudaro įvairios skaitmeninės ir tarpusavyje susijusios duomenų bazės, visų pirma:

  • ES šalių visų žemės ūkio paskirties žemės sklypų identifikavimo sistema, vadinama Žemės sklypų identifikavimo sistema (ŽSIS),
  • sistema, suteikianti ūkininkams galimybę grafiškai nurodyti žemės ūkio paskirties žemę, už kurią jie prašo pagalbos (geoerdvinė pagalbos paraiška),
  • kompiuterinė gyvulių duomenų bazė ES šalyse, kuriose taikomos su gyvuliais susijusios pagalbos sistemos,
  • integruota kontrolės sistema, kuria užtikrinamos sistemingos pagalbos paraiškų patikros remiantis kompiuterinėmis kryžminėmis patikromis ir fizine ūkių kontrole (patikromis vietoje).

Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos procesas

Integruota administravimo ir kontrolės sistema užtikrinama, kad pajamų rėmimas visose ES šalyse būtų valdomas ir kontroliuojamas standartizuotai. Paprastai tai yra kasmetinis procesas, kuris pradedamas, kai ūkininkai pateikia elektronines paraiškas dėl pajamų paramos. Kad padėtų ūkininkams tai padaryti, nacionalinės administravimo įstaigos turi jiems pateikti iš anksto parengtą informaciją, kurią jie gali patvirtinti, pataisyti arba papildyti.

Tuomet nacionalinės administravimo įstaigos, atlikdamos administracines visų paraiškų patikras ir atrinktų tikrintinų ūkininkų ūkių patikras, įvertina, ar ūkininkai atitinka pajamų rėmimo sąlygas.

Po to, atsižvelgus į visas administracinių ir ūkių patikrų išvadas, ūkininkams skiriamos išmokos. Galiausiai nacionalinė administravimo įstaiga, atsižvelgdama į per einamuosius metus surinktą informaciją, atnaujina iš anksto parengtas kitų metų pagalbos paraiškas.

ES šalys administruoja integruotą administravimo ir kontrolės sistemą pasitelkusios akredituotas mokėjimo agentūras. Ji taikoma visoms pajamų rėmimo sistemoms (nesvarbu, ar jos privalomos, ar ne) ir tam tikroms paramos kaimo plėtrai priemonėms, pagal kurias parama skiriama remiantis ūkininko turimų hektarų arba gyvulių skaičiumi. ES šalys taip pat naudoja integruotą administravimo ir kontrolės sistemą siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai laikytųsi kai kurių kompleksinės paramos reikalavimų ir standartų.

Susijusi informacija

Kompleksinė parama

Taisyklės

Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos sukūrimas ir priežiūra nustatomi