Skip to main content
Agriculture and rural development

Integrētā administrācijas un kontroles sistēma (IAKS)

Integrētās administrācijas un kontroles sistēmas mērķi

Eiropas Savienības (ES) valstis ir atbildīgas par lauksaimniekiem paredzēto maksājumu administrēšanu un kontroli savā valstī saskaņā ar tā dēvēto dalītās pārvaldības principu. Maksājumu sistēmas pārvaldības galvenais elements ir integrētā administrācijas un kontroles sistēma (IAKS).

IAKS

  • nodrošina, ka darījumi, ko finansē platībmaksājuma atbalsta un dzīvnieku atbalsta shēmās, tiek veikti pareizi;
  • novērš, atklāj un izmeklē pārkāpumus;
  • atgūst nepamatoti izmaksātās summas;
  • gādā par to, lai lauksaimnieki iesniegtu pareizus pieteikumus.

ES valstis, izveidojot savu IAKS, izmanto piemērotu tehnoloģiju, lai samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu efektīvu un rezultatīvu kontroli.

Nodokļu maksātāju naudas kontrole

Lauksaimnieki ienākumu atbalstu saņem no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF). Tā kā ienākumu atbalsts aizņem lielu ES budžeta daļu, nodokļu maksātājiem jābūt pārliecinātiem, ka ES valstis ienākumu atbalstu piešķir pareizajiem lauksaimniekiem un atgūst visas nepamatotās summas.

IAKS elementi

IAKS sastāv no vairākām digitālām un savstarpēji saistītām datubāzēm, proti:

  • sistēma visu ES valstīs esošo lauksaimniecības zemes gabalu noteikšanai, ko sauc par zemes gabalu identifikācijas sistēmu (ZGIS);
  • sistēma, kas ļauj lauksaimniekiem grafiski norādīt lauksaimniecības platības, par kurām viņi piesakās uz atbalstu (ģeotelpiskais atbalsta pieteikums);
  • elektroniska dzīvnieku datubāze tajās ES valstīs, kurās piemēro dzīvnieku atbalsta shēmu;
  • integrēta kontroles sistēma, kas nodrošina sistemātiskas atbalsta pieteikumu pārbaudes, pamatojoties uz datorizētām kontrolpārbaudēm un fiziskām kontrolēm saimniecībā (pārbaudes uz vietas).

IAKS process

IAKS nodrošina, ka ienākumu atbalsta pārvalde un kontrole visās ES valstīs notiek standartizēti. Parasti IAKS ir ikgadējs process, kas sākas, lauksaimniekiem iesniedzot tiešsaistes atbalsta pieteikumu ienākumu atbalstam. Lai atbalstītu lauksaimniekus šajā procesā, valstu pārvaldes iestādēm ir viņiem jāsniedz iepriekšnoteikta informācija, ko lauksaimnieki var apstiprināt, labot vai papildināt.

Pēc tam valstu pārvaldes iestādes pārbauda, vai lauksaimnieki atbilst nosacījumiem ienākumu atbalsta saņemšanai: tās veic visu pieteikumu administratīvās pārbaudes, kā arī izlases veida pārbaudes atsevišķu lauksaimnieku saimniecībās.

Pēc pārbaudēm tiek veikti maksājumi lauksaimniekiem, ņemot vērā visus konstatējumus, kas iegūti administratīvajās pārbaudēs un pārbaudēs saimniecībā. Visbeidzot, iepriekšnoteiktos atbalsta pieteikumus nākamajam gadam valstu pārvaldes iestādes atjaunina ar informāciju, kas savākta kārtējā gadā.

IAKS darbību nodrošina ES valstu akreditētās maksājumu aģentūras. Sistēma attiecas uz visām ienākumu atbalsta shēmām (gan obligātajām, gan neobligātajām), kā arī uz noteiktiem lauku attīstības atbalsta pasākumiem, kuri tiek piešķirti, pamatojoties uz lauksaimnieka zemes hektāriem vai dzīvnieku skaitu. ES valstis IAKS izmanto arī, lai nodrošinātu, ka lauksaimnieki ievēro savstarpējās atbilstības prasības un standartus.

Saistītā informācija

Savstarpējā atbilstība

Noteikumi

IAKS izveidi un uzturēšanu nosaka

Pasākumi

  • Konferences un samiti

EU Agri-Food Days

  • otrdiena, 2023. gada 5. decembris, 09.30 - piektdiena, 2023. gada 8. decembris, 15.30 (CET)