Skip to main content
Agriculture and rural development

Udržateľné poľnohospodárstvo v rámci SPP

Poľnohospodárstvo má jedinečné postavenie v spoločnosti, životnom prostredí a hospodárstve Európskej únie.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) preto kombinuje sociálne, hospodárske a environmentálne prístupy na ceste k dosiahnutiu udržateľného systému poľnohospodárstva v EÚ.

Sociálne udržateľná SPP

SPP podporuje vidiecke komunity a umožňuje, aby poľnohospodárstvo alesné hospodárstvo zohrávali dôležitú úlohu vprospech širšej spoločnosti.

Hospodárska udržateľnosť

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo môžu poľnohospodárom, lesníkom a EÚ ako celku prinášať udržateľné hospodárske výnosy.

Výskum a inovácie

Informácie o výskumných projektoch a opatreniach EÚ na podporu inovácií v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach, ako aj o možnostiach financovania.

Lesné hospodárstvo

Podpora lesného hospodárstva zo strany EÚ prostredníctvom fondov pre rozvoj vidieka, stratégie EÚ pre lesy do roku 2030 a inovácií v lesnom hospodárstve.

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti

V dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti sa stanovujú okruhy opatrení na to, aby sa vidiecke oblasti EÚ stali silnejšími, prepojenými, odolnými a prosperujúcimi.

Európska zelená dohoda

Hlavné témy

Posilnenie biodiverzity

Cieľom SPP je chrániť biodiverzitu prostredníctvom udržateľných poľnohospodárskych postupov.

Súvisiace odkazy

Stratégia „z farmy na stôl“

Udržateľnejší potravinový dodávateľský reťazec EÚ od farmy po stôl: v záujme spravodlivého, zdravého a ekologického potravinového systému.

Strategické plány SPP

Tieto plány umožnia krajinám EÚ riešiť ich osobitné poľnohospodárske potreby a dosiahnuť výsledky, ktoré sú v súlade s cieľmi EÚ v rámci novej SPP.

Ekologizácia

Podpora poľnohospodárskych postupov, ktoré prispievajú k plneniu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy.