Skip to main content
Agriculture and rural development

Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS)

Cíle integrovaného administrativního a kontrolního systému

Podle zásady tzv. sdíleného řízení odpovídá každá země Evropské unie (EU) za správu a kontrolu plateb vyplácených zemědělcům, kteří hospodaří na jejím území. Základním stavebním kamenem systému správy plateb je integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS).

Tento systém

  • zajišťuje správnost transakcí financovaných v rámci režimů podpory na plochu a na zvířata
  • zabraňuje nesrovnalostem, případně je odhaluje a monitoruje jejich nápravu
  • vymáhá navrácení neoprávněně vyplacených částek
  • pomáhá zemědělcům, aby předkládali řádně vyplněné žádosti.

Země EU musejí použít ke zřízení svých systémů IACS vhodnou technologii, aby snížily administrativní zátěž a zajistily účinnost a účelnost kontrol.

Kontrola vynakládání peněz daňových poplatníků

Podpora příjmu zemědělců se vyplácí z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF). Jelikož je na ni určena velká část rozpočtu EU, musí mít daňoví poplatníci jistotu, že země EU poskytují podporu pouze zemědělcům, kteří na ni mají nárok, a že neoprávněně vyplacené částky příjemci skutečně vrátí.

Prvky systému

Systém se skládá z několika digitálních a vzájemně propojených databází. Patří sem zejména:

  • systém evidence půdy (LPIS), který umožňuje identifikovat všechny zemědělské pozemky v zemích EU
  • systém žádostí o podporu podle zeměpisné polohy, který zemědělcům umožňuje graficky určit zemědělské plochy, na něž chtějí čerpat podporu
  • počítačová databáze zvířat v zemích EU, které zavedly režim podpory na zvířata
  • integrovaný kontrolní systém, který zajišťuje systematické ověřování žádostí o podporu na základě křížových kontrol prováděných počítačem a fyzických kontrol v zemědělských podnicích (kontroly na místě).

Fungování systému

Systém zajišťuje, že správa a kontrola podpory příjmu probíhá ve všech zemích EU standardizovaným způsobem. Obvykle se jedná o roční proces, který začíná ve chvíli, kdy zemědělci podají elektronickou žádost o podporu příjmu. Vnitrostátní správní orgány zemědělcům v této fázi pomáhají tím, že jim poskytují formuláře s předtištěnými informacemi, které musí zemědělci potvrdit, opravit nebo doplnit.

Správní orgány členských států poté zkontrolují, zda zemědělci splňují podmínky pro podporu příjmu. Provádějí jednak administrativní kontrolu všech žádostí, jednak kontroly ve vybraných zemědělských podnicích.

S ohledem na výsledky administrativní kontroly a kontrol v zemědělských podnicích pak zemědělci obdrží platby. Správní orgány jednotlivých států nakonec na základě informací shromážděných během daného roku aktualizují předvyplněné informace v žádostech o podporu na následující rok.

Země EU provozují systém IACS prostřednictvím akreditovaných platebních agentur. Systém se vztahuje na všechny režimy podpory příjmu (povinné či volitelné), jakož i na určitá opatření na podporu rozvoje venkova, která je přidělována podle počtu hektarů nebo zvířat chovaných v zemědělském podniku. Země EU používají IACS rovněž k tomu, aby zajistily, že zemědělci dodržují některé požadavky a standardy stanovené systémem podmíněnosti.

Související informace

Podmíněnost

Pravidla

Zřízení a provoz systému IACS se řídí těmito pravidly: