Skip to main content
Agriculture and rural development

Zintegrowany system zarządzania i kontroli (ZSZiK)

Cele zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli

Kraje Unii Europejskiej (UE) są odpowiedzialne za zarządzanie płatnościami dla rolników w danym kraju i za kontrolę nad tymi płatnościami, zgodnie z zasadą „zarządzania dzielonego”. Głównym elementem systemu zarządzania płatnościami jest zintegrowany system zarządzania i kontroli (ZSZiK).

Dzięki ZSZiK:

  • zapewnia się, by transakcje finansowane w ramach programów pomocy obszarowej oraz programów pomocy z tytułu zwierząt były przeprowadzane prawidłowo
  • zapobiega się nieprawidłowościom, stwierdza się nieprawidłowości i podejmuje działania następcze w związku z nimi
  • odzyskuje się nienależnie wypłacone kwoty
  • pomaga się rolnikom prawidłowo wypełniać wnioski.

Przy tworzeniu swojego systemu ZSZiK kraje UE stosują odpowiednią technikę w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz zapewnienia sprawnych i skutecznych kontroli.

Kontrola pieniędzy podatników

Wsparcie dochodowe dla rolników pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Ponieważ wsparcie to stanowi znaczną część budżetu UE, podatnicy muszą mieć pewność, że kraje UE przyznają wsparcie dochodu właściwym rolników i odzyskują wszelkie nienależne kwoty.

Elementy systemu ZSZiK

ZSZiK składa się z szeregu cyfrowych i wzajemnie połączonych baz danych, a w szczególności obejmuje:

  • system identyfikacji wszystkich działek rolnych w krajach UE (system identyfikacji działek rolnych)
  • system umożliwiający rolnikom wskazanie w formie graficznej obszarów rolnych, w odniesieniu do których ubiegają się o pomoc (geoprzestrzenny wniosek o przyznanie pomocy)
  • skomputeryzowaną bazę danych zwierząt w krajach UE, w których stosuje się systemy pomocy z tytułu zwierząt
  • zintegrowany system kontroli, który zapewnia systematyczne kontrole wniosków o przyznanie pomocy w oparciu o skomputeryzowane kontrole krzyżowe i fizyczne kontrole w gospodarstwach (kontrole na miejscu).

Proces ZSZiK

System ZSZiK zapewnia zarządzanie i kontrolę wsparcia dochodów w sposób znormalizowany we wszystkich krajach UE. ZSZiK obejmuje zazwyczaj proces roczny, który rozpoczyna się od składania przez rolników elektronicznych wniosków o wsparcie dochodu. Aby wspierać rolników w tym procesie, administracje krajowe muszą dostarczyć im z góry ustalonych informacji, które rolnicy mogą potwierdzić, skorygować lub uzupełnić.

Następnie administracje krajowe sprawdzają, czy rolnicy spełniają warunki uzyskania wsparcia dochodów poprzez kontrole administracyjne wszystkich wniosków oraz kontrole w gospodarstwach rolnych wybranych rolników.

Następnie dokonywane są płatności na rzecz rolników, w przypadku których bierze się pod uwagę wszelkie ustalenia dokonane w wyniku kontroli administracyjnych i kontroli w gospodarstwie. Ponadto administracja krajowa uzupełnia z góry ustalone wnioski o przyznanie pomocy na kolejny rok o informacje zgromadzone w trakcie procesu z roku bieżącego.

Kraje UE obsługują ZSZiK za pośrednictwem akredytowanych agencji płatniczych. System ten ma zastosowanie do wszystkich systemów wsparcia dochodu (obowiązkowych lub nieobowiązkowych), jak również do niektórych środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, które są przyznawane na podstawie liczby hektarów lub zwierząt posiadanych przez rolnika. Kraje UE stosują system ZSZiK również w celu zapewnienia przestrzegania przez rolników niektórych wymogów i norm wynikających z zasady wzajemnej zgodności.

Więcej informacji

Zasada wzajemnej zgodności

Przepisy

Zasady dotyczące ustanowienia i utrzymania ZSZiK są określone przez