Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ)

Στόχοι του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ):

 • διαχειρίζεται, παρακολουθεί και χρησιμεύει ώστε οι χώρες της ΕΕ να ελέγχουν όλες τις παρεμβάσεις με βάση την έκταση και τα ζώα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) (όπως παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων και παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης με βάση την έκταση και τα ζώα), και
 • διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα πλήρων και συγκρίσιμων δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η παρακολούθηση των γεωργικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών συμβάλλει στην παρακολούθηση του αντικτύπου της ΚΓΠ, των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Βασίζεται σε διάφορες πηγές δεδομένων. Σε αυτά περιλαμβάνονται μετεωρολογικά δεδομένα και προβλέψεις, υφιστάμενοι χάρτες και στατιστικές, πληροφορίες θέσης και δεδομένα τηλεπισκόπησης.

Αυτό το σύστημα πληροφοριών ενισχύει επίσης την πλήρη και ελεύθερη χρήση ανοικτών δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται από τους δορυφόρους και τις υπηρεσίες Sentinel του Copernicus. Κατά τον καθορισμό του ΟΣΔΕ, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιούν την κατάλληλη τεχνολογία προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να εξασφαλιστούν αποδοτικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι.

Το ΟΣΔΕ είναι ένα σημαντικό και πολύτιμο σύστημα για την παρακολούθηση των επιδόσεων της ΚΓΠ για την περίοδο 2023-27. Αποτυπώνει τα απαραίτητα δεδομένα από τις χώρες της ΕΕ για την τροφοδότηση της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων είναι αξιόπιστα και επαληθεύσιμα. Τα δεδομένα από το ολοκληρωμένο σύστημα είναι διαθέσιμα:

Έλεγχος των χρημάτων των φορολογουμένων

Το ΟΣΔΕ συμβάλλει στην πρόληψη της μη συμμόρφωσης στηρίζοντας τους δικαιούχους στην ορθή υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης. Επιτρέπει επίσης στις χώρες της ΕΕ:

 • να προστατεύουν αποτελεσματικά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, και

 • να υλοποιούν τα στρατηγικά τους σχέδια στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

Εφαρμόζεται στις παρεμβάσεις της ΚΓΠ με βάση την έκταση και τα ζώα οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Οι κύριες συνιστώσες του ΟΣΔΕ υπόκεινται σε ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας, η οποία διενεργείται από τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο των στρατηγικών τους σχεδίων στο πλαίσιο της ΚΓΠ και υποβάλλεται στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αξιολογήσεις ποιότητας πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον τα ολοκληρωμένα συστήματα των χωρών της ΕΕ επιτυγχάνουν τον σκοπό τους. 

Στοιχεία του ΟΣΔΕ

Το ΟΣΔΕ αποτελείται από διάφορα ψηφιακά και διασυνδεδεμένα στοιχεία και βάσεις δεδομένων, ιδίως:

 • το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) χρησιμοποιείται για την ορθή αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων στις χώρες της ΕΕ·

 • η αίτηση με γεωχωρικά στοιχεία (GSA) είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στους δικαιούχους να παρέχουν οπτικές ενδείξεις των περιοχών για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης και, κατά περίπτωση, ενσωματώνει επίσης το σύστημα υποβολής αιτήσεων με βάση τα ζώα. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέξουν να δημιουργήσουν ένα αυτόματο σύστημα υποβολής αιτήσεων χρησιμοποιώντας την GSA και το σύστημα υποβολής αιτήσεων με βάση τα ζώα·

 • το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων (AMS) χρησιμοποιείται για την παρατήρηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των γεωργικών δραστηριοτήτων. Το AMS συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους οργανισμούς πληρωμών χάρη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία και στη δυνατότητα αποφυγής σφαλμάτων, διασφαλίζοντας την ορθότητα των αιτήσεων, καθώς οι δικαιούχοι μπορούν να τροποποιούν τις αιτήσεις τους μετά από έγκαιρη προειδοποίηση·

 • σύστημα ταυτοποίησης των δικαιούχων και, κατά περίπτωση, σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης·

 • σύστημα ελέγχου και κυρώσεων για τις χώρες της ΕΕ, που διασφαλίζει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών·

 • σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων στις χώρες της ΕΕ όπου εφαρμόζονται παρεμβάσεις με βάση τα ζώα.

Η διαδικασία του ΟΣΔΕ

Το ΟΣΔΕ διασφαλίζει ότι η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των παρεμβάσεων με βάση την έκταση της ΚΓΠ και τα ζώα πραγματοποιούνται με συνεκτικό τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Κατά κανόνα, το ΟΣΔΕ καλύπτει μια διαδικασία διάρκειας ενός έτους, η οποία ξεκινά με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ενισχύσεων της ΚΓΠ από τους γεωργούς. Για τη στήριξη των γεωργών στη διαδικασία αυτή, οι εθνικές διοικήσεις πρέπει να τους παρέχουν προσυμπληρωμένες πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι μπορούν να επιβεβαιώσουν, να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν.

Στη συνέχεια, οι εθνικές διοικήσεις ελέγχουν αν οι γεωργοί πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη ενισχύσεων της ΚΓΠ, μέσω διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων ενίσχυσης, μέσω παρακολούθησης των δραστηριοτήτων με το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων (AMS) και, για δραστηριότητες που δεν μπορούν να παρακολουθηθούν, διενεργώντας συμπληρωματικά επιτόπιους ελέγχους δείγματος γεωργών.

Οι πληρωμές στους γεωργούς ολοκληρώνονται λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διαπιστώσεις μετά τους διοικητικούς ελέγχους, το AMS και τους επιτόπιους ελέγχους. Τέλος, η εθνική διοίκηση επικαιροποιεί τις προσυμπληρωμένες αιτήσεις ενίσχυσης για το επόμενο έτος, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν το ΟΣΔΕ για να διασφαλίσουν ότι οι γεωργοί τηρούν τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της ενισχυμένης αιρεσιμότητας της ΚΓΠ, η οποία περιλαμβάνει κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) και καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές καταστάσεις (ΚΓΠΚ).

Κανόνες

Οι κανόνες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση του ΟΣΔΕ καθορίζονται από τους εξής κανονισμούς:

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής·

 • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1172 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην κοινή γεωργική πολιτική και την εφαρμογή και τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων για την αιρεσιμότητα·

 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1173 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην κοινή γεωργική πολιτική.