Skip to main content
Agriculture and rural development

Det integrerade administrations- och kontrollsystemet

Varför finns det integrerade systemet för administration och kontroll?

EU-länderna ansvarar för att administrera och kontrollera betalningarna till lantbrukarna i det egna landet. Den principen kallas för ”delad förvaltning”. Det integrerade administrations- och kontrollsystemet (Iacs) är den viktigaste byggstenen i betalningssystemet.

Med Iacs kan länderna

  • se till att de transaktioner som finansieras av de areal- och djurbaserade stödordningarna utförs korrekt
  • förebygga, upptäcka och följa upp oegentligheter
  • kräva tillbaka felaktigt utbetalda belopp
  • hjälpa lantbrukarna att göra korrekta ansökningar.

EU-länderna använder lämplig teknik när de inrättar sina system med målet att minska pappersarbetet och säkerställa effektiva och ändamålsenliga kontroller.

Hur skyddas skattebetalarnas pengar?

Inkomststödet till bönderna kommer från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). En stor del av EU-budgeten går till fonden och därför måste skattebetalarna vara säkra på att EU-länderna ger inkomststödet till rätt gård och att felaktigt utbetalat stöd betalas tillbaka.

Hur är systemet uppbyggt?

Systemet består av flera sammankopplade databaser, framför allt

  • ett system för identifiering av all jordbruksmark i EU-länderna, det så kallade systemet för identifiering av jordbruksskiften
  • ett system där lantbrukarna kan visa vilka jordbruksarealer de söker stöd för (geospatial stödansökan)
  • en databas över de djur som omfattas av stödordningarna för djur
  • ett integrerat kontrollsystem för systematiska kontroller av stödansökningarna på basis av datoriserade dubbelkontroller och besök på gårdarna (kontroller på plats).

Hur fungerar det?

Genom administrations- och kontrollsystemet ser EU till att inkomststödet förvaltas och kontrolleras på samma sätt i alla EU-länder. Systemet omfattar vanligtvis en årlig process som börjar med att lantbrukarna lämnar in sina webbansökningar om inkomststöd. För att stödja dem i den här processen måste de nationella förvaltningarna ge dem förifyllda uppgifter som lantbrukarna ska bekräfta, rätta eller komplettera.

De nationella myndigheterna granskar därefter om bönderna uppfyller villkoren för inkomststöd med hjälp av administrativa kontroller av alla ansökningar och kontroller på plats hos ett urval gårdar.

Därefter betalas stöden ut till bönderna förutsatt att de uppfyller villkoren. Slutligen uppdaterar de nationella förvaltningarna de förifyllda stödansökningarna för det kommande året med de uppgifter som samlats in under årets process.

EU-länderna driver Iacs genom ackrediterade utbetalande organ. Systemet omfattar alla ordningar för inkomststöd (oavsett om de är obligatoriska eller inte) och även vissa stöd till landsbygdsutveckling som bygger på hur många hektar eller djur som lantbrukaren har. EU-länderna kan också använda Iacs om de vill förvissa sig om att lantbrukarna följer vissa krav och standarder som följer av tvärvillkoren.

Mer information

Tvärvillkor

Regler

Följande bestämmelser reglerar hur administrations- och kontrollsystemet fungerar: