Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Vierohodnosť a audit

Európska komisia získava informácie o vierohodnosti výdavkov z finančných prostriedkov spoločnej poľnohospodárskej politiky prostredníctvom komplexného systému riadenia a kontroly.

Zabezpečenie riadneho vyplácania finančných prostriedkov SPP

Finančná podpora z SPP pochádza z dvoch základných fondov – Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“). Európska komisia zabezpečuje, aby bol zavedený systém, ktorý poskytuje primerané uistenie, že tieto finančné prostriedky sa riadne vynakladajú a neoprávnené platby sa dajú zistiť a vymáhať.

Vyhlásenie o vierohodnosti

Všetky výdavky EÚ v rámci SPP podliehajú vyhláseniu o vierohodnosti od generálneho riaditeľa Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Vo vyhlásení sa uvádza, že:

 • že finančné prostriedky SPP sa použili na určený účel,
 • výdavky boli vynaložené v súlade so zásadou správneho finančného riadenia,
 • zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky týkajúce sa zákonnosti a správnosti všetkých transakcií.

Vyhlásenie sa uverejňuje každý rok vo výročnej správe útvaru o činnosti spolu s úplným rozpisom výdavkových činností v rámci SPP.

Komplexný systém riadenia a kontroly

Vydaním vyhlásenia o vierohodnosti generálny riaditeľ potvrdzuje, že v súvislosti s výdavkami v rámci SPP je zavedený komplexný systém riadenia a kontroly. Tento systém je zložený zo štyroch úrovní:

 • správneho finančného riadenia a vnútorných kontrol v krajinách EÚ,
 • podrobných kontrol uskutočňovaných pred vykonaním platieb alebo kontrol dodržiavania základných požiadaviek Únie,
 • auditov a preskúmaní vykonávaných nezávislými certifikačnými orgánmi,
 • auditov a schvaľovania účtov vykonávaných Európskou komisiou.

Prístup jednotného auditu

Systém riadenia a kontroly finančných prostriedkov SPP funguje na základe prístupu jednotného auditu, v rámci ktorého každá úroveň vychádza z uistenia poskytnutého ostatnými úrovňami. Tento prístup umožňuje Komisii vykonávať audit činnosti platobných agentúr a certifikačných orgánov dynamickým a nákladovo efektívnym spôsobom, čím sa zabezpečuje:

 • účinné zisťovanie zdrojov chýb,
 • riadne fungovanie systémov správy a riadenia,
 • vykonávanie nápravných opatrení/akčných plánov.

Tieto štyri úrovne a výsledky, ktoré prinášajú, ako celok umožňujú Komisii získať primerané uistenie, že peniaze daňových poplatníkov sa správne vynakladajú, ako sa stanovuje v práve EÚ.

Správne riadenie a vnútorná kontrola

Podľa zásady zdieľaného riadenia nesú krajiny EÚ zodpovednosť za vykonávanie a kontrolu rôznych režimov podľa právnych predpisov v oblasti SPP, pričom Komisia zaručuje riadne vykonávanie ich činnosti.

Krajiny EÚ vykonávajú platby poľnohospodárom a ostatným prijímateľom prostredníctvom národných alebo regionálnych platobných agentúr. Uistenie o správnom riadení finančných prostriedkov SPP sa získava prostredníctvom:

 • dodržiavania podrobných akreditačných kritérií, ktoré sú stanovené na úrovni EÚ, platobnými agentúrami,
 • vyhlásenia riadiaceho subjektu, ktoré poskytuje riaditeľ platobnej agentúry a ku ktorému sú priložené kompletné účty,
 • súladu medzi výdavkami a realizovanými výstupmi v súvislosti s výdavkami v rámci strategických plánov SPP. 

Kontroly

Platobné agentúry uplatňujú prísny systém kontrol v prípade každého režimu podpory financovanej z EPZF a EPFRV.

Systémy riadenia a kontroly pre každý režim podpory majú určité spoločné vlastnosti a vychádzajú z osobitných pravidiel prispôsobených osobitostiam daného režimu. Systémy vo všeobecnosti zabezpečujú systematické kontroly, ktoré sa okrem iného zameriavajú na oblasti, v ktorých je riziko chýb najvyššie. Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby sa dodržiavala úroveň kontrol potrebná na účinné riadenie rizík pre finančné záujmy Únie. Príslušný orgán musí vybrať kontrolnú vzorku z celej skupiny žiadateľov, pričom tá bude v relevantnom prípade zložená z náhodne vybranej časti a časti vybranej na základe rizika.

V súvislosti s väčšinou platieb a kontrol prevádzkujú platobné agentúry integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) predstavujúci vzájomne prepojený súbor databáz, ktorý možno použiť na viacero režimov podpory. V prípade výdavkov v rámci IACS musia platobné agentúry vykonávať administratívne kontroly a kontroly na mieste.

V prípade výdavkov mimo strategických plánov SPP [napr. výdavky podľa nariadenia (EÚ) 2022/2117] a výdavkov v rámci EPFRV za roky 2014 – 2022 musia platobné agentúry vykonávať:

 • úplné administratívne kontroly všetkých (100 %) žiadostí o pomoc,
 • kontroly na mieste na vzorke transakcií, ktorá sa pohybuje od 1 % do 100 %, v závislosti od rizika spojeného s daným režimom,
 • krížové kontroly s inými databázami, ak sa to považuje za vhodné.

Certifikačné orgány

Certifikačné orgány sú nezávislí audítori menovaní na vnútroštátnej úrovni podľa špecifikácií EÚ. Úlohou týchto orgánov je overovať a certifikovať činnosti platobných agentúr.

Certifikačné orgány každý rok poskytujú stanovisko vypracované v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi, ktoré sa týka toho, či:

 • účty platobných agentúr poskytujú pravdivý a reálny obraz,
 • zavedené systémy správy a riadenia členských štátov fungujú správne,
 • sa správne vykonávalo podávanie správ o výkonnosti týkajúce sa ukazovateľov výstupov na účely výročného schvaľovania výkonnosti, ktoré sa uvádza v článku 54 nariadenia (EÚ) 2021/2116, ako aj podávanie správ o výkonnosti týkajúce sa ukazovateľov výsledkov v prípade viacročného monitorovania výkonnosti, ktoré sa uvádza v článku 128 nariadenia (EÚ) 2021/2115,
 • sú výdavky na opatrenia stanovené v nariadeniach (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013 a v nariadení (EÚ) č. 1144/2014 (t. j. výdavky mimo strategických plánov SPP), za ktoré sa od Komisie požaduje refundácia, zákonné a správne.

Certifikačné orgány takisto overujú, či platobné agentúry spĺňajú akreditačné kritériá a vyhlásenia riadiaceho subjektu.

Činnosti auditu certifikačných orgánov sú kľúčovým prvkom vierohodnosti výdavkov v rámci SPP, pričom poskytujú základ pre následné audítorské činnosti Komisie.

Audity Komisie a schvaľovanie účtov

V rámci prístupu jednotného auditu je pre Komisiu východiskom práca certifikačný orgánov. S cieľom určiť, či je práca certifikačných orgánov spoľahlivá, Komisia vykonáva aj audit práce certifikačných orgánov.

V rámci poslednej úrovne uistenia vykonáva Komisia postup schvaľovania účtov, ktorý zahŕňa:

 • ročné finančné schvaľovanie účtov, ktoré sa týka úplnosti, presnosti a pravdivosti účtov platobných agentúr,
 • výročné schvaľovanie výkonnosti, ktoré sa týka súladu výdavkov v rámci strategických plánov SPP a realizovaných výstupov za daný rozpočtový rok,
 • viacročný postup overovania súladu, ktorý zahŕňa audit overovania súladu s cieľom skontrolovať systémy správy a riadenia krajín EÚ a posúdiť, ako účinne tieto systémy chránia rozpočet EÚ.

V rámci prístupu jednotného auditu je pre Komisiu východiskom práca certifikačný orgánov. Komisia vykonáva aj audit práce certifikačných orgánov.

Ak sa zaznamená riziko výdavkov vykazujúcich nezrovnalosti, Komisia pokrýva riziko finančných strát pre rozpočet EÚ prostredníctvom finančných opráv. Finančné opravy sa určujú na základe závažnosti nedostatku, pričom sa zohľadňuje aj povaha týchto nedostatkov a finančná škoda spôsobená EÚ.

Európsky dvor audítorov

Úlohou Európskeho dvora audítorov je kontrolovať výdavky EÚ a krajín EÚ. Vykonáva pravidelný audit výdavkov a mechanizmov financovania z prostriedkov EÚ vrátane zákonnosti a správnosti, ako aj auditov výkonnosti s cieľom zabezpečiť, že sa prostriedky vynakladajú riadne a že vnútorné systémy kontroly EÚ sú správne navrhnuté.

Ochrana pred podvodmi

S cieľom lepšie chrániť rozpočet SPP pred podvodmi zaviedla Európska komisia konkrétny postup na boj proti podvodom.

Hlavnými cieľmi politiky boja proti podvodom sú:

 • zvýšiť informovanosť o podvodoch v krajinách EÚ a v rámci Komisie,
 • posilniť predchádzanie podvodom,
 • posilniť posúdenie rizika podvodu,
 • rozvíjať kapacity na detekciu podvodov,
 • poskytovať členským štátom EÚ usmernenia na prevenciu a odhaľovanie podvodov,
 • posilňovať spoluprácu s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Stratégia na boj proti podvodom podporuje zásady správneho finančného riadenia a dobrej správy rozpočtu SPP krajinami EÚ a Európskou komisiou.

Úrad OLAF

Úrad OLAF je orgán EÚ pre boj proti podvodom; Má právomoc vyšetrovať akékoľvek prípady podozrenia z podvodu, korupcie alebo závažného pochybenia zo strany inštitúcií EÚ alebo prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ. Podozrenia možno úradu OLAF oznamovať anonymne a v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ.

Právny základ

Nariadenie (EÚ) 2021/2116 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/128, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/127, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2021/2116 o pravidlá platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura

Podujatia

Aktuálne informácie