Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Främjande av EU:s jordbruksprodukter

EU:s strategi för säljfrämjande åtgärder hjälper producenterna i EU att sälja sina jordbruksprodukter på en allt mer konkurrensutsatt global marknad och skapar samtidigt jobb och tillväxt i EU.

a collage of fruit, vegetables, cheese, a bee keeper, some hens. Enjoy it's from Europe
Öppen inbjudan att lämna förslag

för främjande av EU:s jordbruksbaserade livsmedelsprodukter. Ansökningar fram till den 14 maj.

Inledning

Säljfrämjande kampanjer om EU:s jordbruksprodukter är utformade för att öppna upp nya marknadsmöjligheter för EU-jordbrukare och för livsmedelsindustrin som helhet, samt hjälpa dem att utveckla sin verksamhet.

Det finns två typer av säljfrämjande åtgärder:

 • Åtgärder som drivs av europeiska branschorganisationer eller branschövergripande organ och som samfinansieras av EU.
 • EU:s egna åtgärder, t.ex. jordbrukskommissionärens diplomatiska initiativ i länder utanför EU för att utveckla handeln med jordbruksprodukter, medverkan i mässor samt informationskampanjer.

Reglerna för EU:s säljfrämjande åtgärder anger hur EU-stödet kan användas för informations- och reklamkampanjer i och utanför EU.

 

Årliga arbetsprogram

Kommissionen kommer att anslå 185,9 miljoner euro under 2024 för att finansiera säljfrämjande åtgärder för hållbara och högkvalitativa jordbruksbaserade livsmedel i EU och övriga världen. Kommissionen har antagit arbetsprogrammet för säljfrämjande åtgärder för 2024 som bidrar till att förverkliga kommissionens politiska prioriteringar för 2019–2024, särskilt från jord till bord-strategin.

De projekt som väljs ut 2024 förväntas framhäva och gynna produkter som exempelvis kan

 • uppmuntra till hållbar praxis i EU:s jordbruk
 • förbättra djurskyddet
 • främja konsumtion av färsk frukt och grönsaker samt hälsosamma och hållbara kostvanor.

2024

14 NOVEMBER 2023
Commission implementing decision – Work programme for 2024
14 NOVEMBER 2023
Annexes – Work programme for 2024

Hur går det till?

Kommissionen tar fram ett årligt arbetsprogram där man slår fast sina strategiska prioriteringar och finansieringskriterier för att främja EU:s jordbruksprodukter och beskriver produkter och tänkbara marknader.

Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA) omsätter strategin i praktiken på kommissionens vägnar.

REA gör detta genom att

 • publicera ansökningsomgångar och utvärdera inkomna förslag
 • bevilja bidrag och sköta bidragsavtal för så kallade multiprogram (program med minst två organisationer från minst två EU-länder eller en eller flera EU-organisationer)
 • organisera evenemang och informationskampanjer både i och utanför EU.

Utifrån REA:s rangordnade förslag väljer kommissionen sedan ut så kallade enkla program

(program med en eller flera organisationer från samma EU-land). De sköts av myndigheterna i det berörda EU-landet.

2 MAJ 2023
National authority in the relevant EU country

Beslut

2023

13 NOVEMBER 2023
Kommissionens genomförandebeslut om urval av enkla program för säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter under 2023
13 NOVEMBER 2023
Kommissionens genomförandebeslut – bilagor (2023)

Rapport om strategin för säljfrämjande åtgärder för EU:s jordbruksprodukter

EU:s rapport redogör för hur strategin genomförs i och utanför EU. Målen är bland annat att öka konsumtionen av EU:s jordbruksprodukter och deras konkurrenskraft och förbättra kunskapen om EU:s kvalitetssystem.

Mot bakgrund av bland annat statistiken över ansökningar och beviljade bidrag kopplade till säljfrämjande program, deltagandet sedan 2016 i delegationer på hög nivå och synpunkterna i utvärderingsformulären visar rapporten att

 • genomförandet av strategin för säljfrämjande åtgärder överensstämmer med målen
 • frukt och grönsaker var den viktigaste produktkategori som fick medfinansiering från säljfrämjande åtgärder
 • strategin kommer att bidra till övergången till en mer hållbar jordbrukssektor.

Den här rapporten följer på en utvärdering av strategins genomförande och kommer att ligga till grund för en översyn av strategin.

11 FEBRUARI 2021
Rapport om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder avseende jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland

Interimsrapport från kommissionen om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i och utanför EU

Arbetsdokumentet som åtföljer rapporten

Mer information

Ansökningsomgång – främjande av jordbruksprodukter

Visa i dina kampanjer att du får EU-finansiering – främjande av jordbruksprodukter

Kampanjkarta och statistik

Livscykel för säljfrämjande program för jordbruksprodukter

EU-kommissionen satsar 186 miljoner euro under 2024 på att främja jordbruksbaserade livsmedel i och utanför EU

19 FEBRUARI 2024
Ansökningsomgångar och bidragsförvaltning – vanliga frågor