Skip to main content
Agriculture and rural development

Främjande av EU:s jordbruksprodukter

EU:s strategi för säljfrämjande åtgärder hjälper producenterna i EU att sälja sina jordbruksprodukter på en allt mer konkurrensutsatt global marknad och skapar samtidigt jobb och tillväxt i EU.

Inledning

Säljfrämjande åtgärder för EU:s jordbruksprodukter skapar nya marknadsmöjligheter för EU:s bönder och livsmedelsindustrin i stort och hjälper dem att utveckla sin verksamhet.

Det finns två typer av säljfrämjande åtgärder:

  • Åtgärder som drivs av europeiska branschorganisationer eller branschövergripande organ och som samfinansieras av EU.
  • EU:s egna åtgärder, t.ex. jordbrukskommissionärens diplomatiska initiativ i länder utanför EU för att utveckla handeln med jordbruksprodukter, medverkan i mässor samt informationskampanjer.

Reglerna för EU:s säljfrämjande åtgärder anger hur EU-stödet kan användas för informations- och reklamkampanjer i och utanför EU. 

Läs mer

Finansieringsmöjligheter

Årligt arbetsprogram

Under 2022 anslår kommissionen 185,9 miljoner euro till finansiering av säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i och utanför EU.

Arbetsprogrammet för 2022 inriktas på kampanjer som ligger i linje med målen i EU:s gröna giv och på att stödja målen för jord till bord-strategin, EU:s cancerplan, EU:s handlingsplan för ekologisk produktion och meddelandet om medborgarinitiativet ”End the Cage Age” (Sätt stopp för djur i bur). Kampanjerna ska också ta upp de höga säkerhetsstandarderna för EU:s jordbruksprodukter och de många olika och traditionella produkter som omfattas av EU:s kvalitetsordningar.

Kampanjer som riktar sig till länder utanför EU fokuserar på marknader med hög tillväxtpotential, t.ex. Japan, Sydkorea, Kanada och Mexiko. 

2022

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Ladda ner
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Ladda ner

2021

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Ladda ner
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Ladda ner

2020

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Ladda ner
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Ladda ner

2019

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Ladda ner
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Ladda ner

2018

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Ladda ner
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Ladda ner

2017

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Ladda ner
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Ladda ner
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Ladda ner

2016

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Ladda ner
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Ladda ner
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Ladda ner

Hur går det till?

Kommissionen tar fram ett årligt arbetsprogram där man slår fast sina strategiska prioriteringar och finansieringskriterier för att främja EU:s jordbruksprodukter och beskriver produkter och tänkbara marknader.

Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA) omsätter strategin i praktiken på kommissionens vägnar.

REA:s uppgift är att

  • publicera ansökningsomgångar och utvärdera inkomna förslag
  • bevilja bidrag och sköta bidragsavtal för så kallade multiprogram (program med minst två organisationer från minst två EU-länder eller en eller flera EU-institutioner)
  • organisera evenemang och informationskampanjer både i och utanför EU.

Utifrån REA:s rangordnade förslag väljer kommissionen sedan ut så kallade enkla program

(program med en eller flera organisationer från samma EU-land). De sköts av myndigheterna i det berörda EU-landet.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Ladda ner

Beslut

2021

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
svenska
(141.33 KB - PDF)
Ladda ner
Commission implementing decision – Annexes (2021)
svenska
(453.84 KB - PDF)
Ladda ner

2020

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
svenska
(147.38 KB - PDF)
Ladda ner
Commission implementing decision – Annexes (2020)
svenska
(261.93 KB - PDF)
Ladda ner
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
svenska
(46.13 KB - PDF)
Ladda ner
Commission implementing decision – Annexes (2020)
svenska
(128.3 KB - PDF)
Ladda ner

2019

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Ladda ner
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Ladda ner

2018

Commission implementing decision C(2018) 6694 final
svenska
(146.23 KB - PDF)
Ladda ner
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
svenska
(297.8 KB - PDF)
Ladda ner

2017

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
svenska
(125.1 KB - PDF)
Ladda ner
Commission implementing decision - Annexes (2017)
svenska
(521.91 KB - PDF)
Ladda ner

2016

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
svenska
(113.92 KB - PDF)
Ladda ner
Commission implementing decision - Annexes (2016)
svenska
(965.13 KB - PDF)
Ladda ner

Rapport om strategin för säljfrämjande åtgärder för EU:s jordbruksprodukter

EU:s rapport redogör för hur strategin genomförs i och utanför EU. Målen är bland annat att öka konsumtionen av EU:s jordbruksprodukter och deras konkurrenskraft och förbättra kunskapen om EU:s kvalitetssystem.

Mot bakgrund av bland annat statistiken över ansökningar och beviljade bidrag kopplade till säljfrämjande program, deltagandet sedan 2016 i delegationer på hög nivå och synpunkterna i utvärderingsformulären visar rapporten att

  • genomförandet av strategin för säljfrämjande åtgärder överensstämmer med målen
  • frukt och grönsaker var den viktigaste produktkategori som fick medfinansiering från säljfrämjande åtgärder
  • strategin kommer att bidra till övergången till en mer hållbar jordbrukssektor.

Den här rapporten följer på en utvärdering av strategins genomförande och kommer att ligga till grund för en översyn av strategin under 2021.

Rapport om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder avseende jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland
svenska
(203.02 KB - HTML)
Ladda ner

Kommissionens rapport om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i och utanför EU

Arbetsdokumentet som åtföljer rapporten

Mer information

Upphandling, bidrag, stödberättigande och regelverk

Vanliga frågor

Kampanjslogan och grafiska riktlinjer

Kampanjkarta och statistik

Livscykel för säljfrämjande program

Ny strategi för säljfrämjande åtgärder (grafik)

Evenemang