Skip to main content
Agriculture and rural development

Hållbart jordbruk i EU

Jordbruket har en unik ställning i EU:s samhälle, miljö och ekonomi.

Därför kombinerar den gemensamma jordbrukspolitiken olika sociala, ekonomiska och miljömässiga strategier för att göra EU:s jordbrukssystem hållbart.

Ekologisk hållbarhet

EU:s jordbrukspolitik ska motverka klimatförändringarna, skydda naturtillgångarna och bidra till den biologiska mångfalden i EU.

Ekonomisk hållbarhet

Jord- och skogsbruk kan ge en varaktig ekonomisk avkastning till bönder, skogsägare och EU i stort.

Forskning och innovation

Lär dig mer om EU:s forskningsprojekt och insatser för att främja innovation i jordbruket och på landsbygden och om olika finansieringsmöjligheter.

Skogsbruk

EU stöder skogsbruket genom fonderna för landsbygdsutveckling, skogsstrategin för 2030 och åtgärder för att främja innovation inom skogsbruket.

EU:s gröna giv

Ämnen i fokus

Ökad biologisk mångfald

Den gemensamma jordbrukspolitiken främjar hållbara jordbruksmetoder som skyddar den biologiska mångfalden.

Skydd av naturtillgångar

Den gemensamma jordbrukspolitiken säkerställer ansvarsfull förvaltning av mark, vatten och luft i hela EU.

Länkar

Från jord till bord-strategin

EU:s livsmedelskedja ska vara hållbar från jord till bord så att livsmedelssystemet blir rättvist, hälsosamt och miljövänligt.

Nationella strategiska planer

Genom sina strategiska planer tillgodoser EU-länderna sina särskilda behov inom jordbruket och bidrar till målen för den nya gemensamma jordbrukspolitiken.

Förgröningsstöd

Stöd till jordbruksmetoder som bidrar till EU:s miljö- och klimatmål.