Skip to main content
Agriculture and rural development

Landsbygdsutveckling

Den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar till en levande landsbygd genom finansiering och andra åtgärder som stöder landsbygdsutveckling.

Stöd till landsbygdsutveckling

Den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar till målen för landsbygdsutveckling genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu). Ejflus budget för 2021–2027 är 95,5 miljarder euro, varav 8,1 miljarder euro kommer från återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU som bidrar till hanteringen av covid-19-pandemins konsekvenser.

Reglerna för utgifter för landsbygdsutveckling under 2021–2022 finns i övergångsförordningen för jordbrukspolitiken som antogs den 23 december 2020. Förordningen kompletterar de befintliga reglerna (som ursprungligen gällde för 2014–2020) med ytterligare inslag som ska säkra en smidig övergång till den nya gemensamma jordbrukspolitiken som börjar gälla 2023.

Läs mer

Diagram och siffror om landsbygdsutvecklingen

Tidigare programperioder

Landsbygdsprogram

EU-länderna genomför landsbygdsprogram som finansieras genom Ejflu. Programmen medfinansieras av länderna och kan utarbetas på nationell eller regional nivå. EU-kommissionen godkänner och övervakar landsbygdsprogrammen, medan beslut om projekturval och stödutbetalningar fattas av nationella och regionala myndigheter.

Varje landsbygdsprogram måste vara inriktat på minst fyra av de sex Ejflu-prioriteringarna:

 • Uppmuntra till kunskapsöverföring och innovation inom jordbruk och skogsbruk.
 • Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften inom alla typer av lantbruk och främja innovativa jordbruksmetoder och hållbar skogsförvaltning
 • Främja organisationen av livsmedelskedjan, stärka djurskyddet och förbättra riskhanteringen inom jordbruket
 • Utnyttja resurserna bättre och ställa om till en koldioxidsnål och klimatsäker ekonomi inom jordbruket, livsmedelssektorn och skogsbruket
 • Återställa, bevara och förbättra de ekosystem som har koppling till jord- och skogsbruk.
 • Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden.

Ejflu-prioriteringarna är uppdelade i 18 fokusområden. I sina program sätter länderna mål kopplade till de prioriteringar och fokusområden som de har valt, och anger strategin för uppnå målen.

När länderna utformar sina strategier väljer de från en ”meny” av 20 breda politiska åtgärder, som kan anpassas till nationella och regionala förhållanden för att nå resultat i fråga om en eller fler av Ejflus prioriteringar. Arbetet med att nå målen övervakas genom den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen.

Viktiga regler för landsbygdsprogrammen

Klimat- och miljöinsatser

Minst 30 procent av medlen till landsbygdsprogrammen måste öronmärkas för miljö- och klimatåtgärder. En stor del av medlen ges som bidrag och årliga betalningar till stöd för jordbrukare som ställer om till mer miljövänliga metoder.

Stöd till lokala insatser

Minst fem procent av medlen till landsbygdsprogrammen måste gå till åtgärder som bygger på Leadermodellen, dvs. lokalt ledd utveckling.

Smarta byar

Landsbygdsprogrammen kan också stödja smarta byar, ett initiativ med mångsidiga verktyg för att främja, möjliggöra och öka innovationen på landsbygden för att hantera utmaningar som många landsbygdsbor står inför.

Finansiella instrument

Med hjälp av sina finansiella instrument bidrar jordgbruksfonden till lån, mikrolån, garantier och kapitaltillskott som mottagare inom jord- och skogsbruket och på landsbygden kan få när de tar initiativ till ekonomiskt bärkraftiga projekt i enlighet med fondens prioriteringar. På Fi-Compass finns mer information om Ejflus finansiella instrument.

Europeiskt nätverk för landsbygdsutveckling

Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling (ENRD) samlar och sprider information om hur strategier, program, projekt och andra initiativ för landsbygdsutveckling fungerar i praktiken och hur de kan bli bättre. Nätverket vill nå ut till alla som är intresserade av och engagerade i landsbygdsutveckling i Europa.

Nätverket stöder EU-länderna när de genomför sina landsbygdsprogram genom att ta fram och sprida kunskap och underlätta informationsutbytet och samarbetet mellan olika europeiska landsbygdsområden. Nätverket bidrar med en mängd uppgifter om genomförandet av landsbygdsprogram i hela EU, bland annat

Verksamheten underlättas av två stödtjänster: nätverkets kontaktpunkt och europeiska helpdesken för utvärdering av landsbygdsutveckling.

  Leader

  LEADER 30yrs

  Leader är en lokalt förankrad metod som för samman jordbrukare, landsbygdsföretag, lokala organisationer, myndigheter och enskilda personer från olika sektorer i lokala aktionsgrupper. Aktionsgrupperna utarbetar egna lokala landsbygdsstrategier och förvaltar sina egna budgetar.

  Leadermodellen stärker banden i lokalsamhällena, främjar sektorsövergripande innovationer och underlättar kunskapsutbyte mellan lokala aktionsgrupper i länderna och på EU-nivå.

  Metoden har med framgång använts under de senaste 30 åren och anammats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden i en bredare lokalt ledd utveckling. I dag driver grupper med anknytning till Leader-initiativ och lokalt ledd utveckling tiotusentals projekt som skapar ekonomiska, kulturella, sociala och miljömässiga fördelar på Europas landsbygd.

  Nätverket för landsbygdsutveckling tillhandahåller detaljerad information om Leadermodellen med resurser, verktyg och en databas med lokala aktionsgrupper.

  30 years of LEADER image download
  English
  (1.62 MB - PDF)
  Ladda ner

  Europeiskt innovationspartnerskap för jordbruket

  Det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket stöder också landsbygdsutvecklingens mål genom att uppmuntra innovation i jordbruket och på landsbygden.

  Innovationspartnerskapet inrättades för att överbrygga klyftan mellan forskarnas innovativa lösningar och landsbygdsbornas användning av ny teknik. Tanken med partnerskapet är att påskynda förändring genom att sammanföra utvecklare och användare.

  Landsbygdsutvecklingen i framtiden

  Enligt den nya gemensamma jordbrukspolitiken kommer åtgärder för landsbygdsutveckling att ingå i de nationella strategiska planerna inom jordbrukspolitiken från och med 2023.  

  Syftet är att göra landsbygdsåtgärderna mer flexibla så att de kan bidra till hanteringen av aktuella och framtida utmaningar som klimatförändringar och generationsskiften samtidigt som stödet till jordbrukarna fortsätter inom ramen för ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk. Landsbygdsåtgärderna kommer också att bidra till kommissionens viktigaste prioriteringar och strategier, t.ex. den europeiska gröna given och den långsiktiga visionen för EU:s landsbygdsområden.

  Rättslig grund

  Förordning (EU) nr 1303/2013 – gemensamma regler för de europeiska struktur- och investeringsfonderna

  Förordning (EU) nr 1305/2013 – Ejflu-stöd för landsbygdsutveckling

  Förordning (EU) nr 1306/2013 – finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

  Förordning (EU) nr 1310/2013 – Ejflu-stöd för landsbygdsutveckling

  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 – Ejflu-stöd för landsbygdsutveckling och övergångsbestämmelser

  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 – administration och indragning av stöd samt administrativa sanktioner för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 – tillämpning av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller administrations- och kontrollsystem, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor