Skip to main content
Agriculture and rural development

Jordbruksrådgivning

Vad är syftet med jordbruksrådgivning?

Alla EU-länder har ett system för jordbruksrådgivning. Syftet är att hjälpa bönderna att bättre förstå och uppfylla EU:s normer för miljöhänsyn, folkhälsa, djurhälsa, djurskydd, god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden.

Vilken information kan man få?

Jordbruksrådgivningen informerar om

  • skyldigheter på gårdsnivå som följer av föreskrivna verksamhetskrav och normerna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (tvärvillkor)
  • jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och underhåll av jordbruksarealer (förgröning)
  • åtgärder på gårdsnivå enligt landsbygdsprogrammen för modernisering av jordbruksföretag, uppbyggnad av konkurrenskraft, sektorsintegration, innovation och marknadsorientering samt främjande av entreprenörskap
  • krav avseende vattenskydd samt effektiv och hållbar vattenanvändning
  • användning av växtskyddsmedel
  • en kombination av olika bekämpningsmetoder (integrerat växtskydd).

Systemet för jordbruksrådgivning kan också informera om

  • insatser för jordbrukets omställning och diversifiering av den ekonomiska verksamheten
  • riskhantering och lämpliga förebyggande åtgärder för att motverka naturkatastrofer, andra katastrofer och djur- och växtsjukdomar
  • minimikrav för att få stöd till insatser för miljö- och klimatvänligt jordbruk utöver obligatoriska normer samt minimikrav för gödselmedel och växtskyddsprodukter, också när det gäller ekologiskt jordbruk
  • klimatåtgärder, biologisk mångfald och vattenskydd.

EU-länderna ska tydligt skilja mellan rådgivningen till lantbrukarna och kontrollen av inkomststödet.

EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik (2023–2027)

Efter intensiva förhandlingar enades Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen i juni 2021 om en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. Den nya jordbrukspolitiken börjar gälla den 1 januari 2023.

Med de nya reglerna ändras systemen med villkor och miljöanpassning i linje med högre miljöambitioner och för att bidra till målen i EU:s gröna giv. Bland annat införs så kallade miljösystem för att ge ännu starkare incitament för klimat- och miljövänliga jordbruksmetoder. Fram till 2023 fortsätter nuvarande regler att gälla i enlighet med övergångsförordningen.

Mer information

Integrerat administrations- och kontrollsystem

Rättslig grund

Jordbruksrådgivningen omfattas av