Skip to main content
Agriculture and rural development

Propagace zemědělských produktů EU

Propagační politika EU pomáhá výrobcům EU prodávat zemědělské produkty na stále více konkurenčních světových trzích a zároveň pomáhá vytvářet růst a pracovní místa v Unii.

Úvod

Cílem kampaní propagujících zemědělské produkty EU je najít nové tržní příležitosti pro evropské zemědělce a potravinářský průmysl obecně a pomoci jim rozvinout jejich stávající podnikání.

Rozlišují se dva druhy propagačních akcí:

  • akce, které provádějí evropská oborová a mezioborová sdružení a které jsou spolufinancovány z prostředků EU
  • akce, které přímo provádí sama EU, např. diplomatické úsilí, jež vyvíjí komisař v zemích mimo EU s cílem rozvinout obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty, nebo účast na veletrzích a komunikačních kampaních

Pravidla stanoví, jak lze využít finanční prostředky EU na informační a propagační opatření jak v členských státech Unie, tak v zemích mimo EU.

Související informace

Možnosti financování

Roční pracovní program

Evropská komise v roce 2022 vyčlenila 185,9 milionu EUR na financování propagačních činností pro zemědělsko-potravinářské produkty EU doma i v zahraničí.

Pracovní program na rok 2022 se zaměřuje na kampaně, které jsou v souladu s ambicemi Zelené dohody pro Evropu, podporuje cíle strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, evropského plánu boje proti rakovině, akčního plánu EU pro ekologickou produkcia sdělení o evropské občanské iniciativě „Konec doby klecové“. Kampaně rovněž vyzdvihnou přísné bezpečnostní normy zemědělsko-potravinářských produktů EU, jakož i rozmanitou škálu tradičních produktů podporovaných režimy jakosti EU.

Kampaně zaměření na země mimo EU se soustřeďují na trhy s nejvyšším potenciálem růstu, jako jsou Japonsko, Jižní Korea, Kanada a Mexiko.

2022

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Stáhnout
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Stáhnout

2021

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Stáhnout
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Stáhnout

2020

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Stáhnout
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Stáhnout

2019

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Stáhnout
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Stáhnout

2018

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Stáhnout
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Stáhnout

2017

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Stáhnout
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Stáhnout
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Stáhnout

2016

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Stáhnout
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Stáhnout
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Stáhnout

Propagační kampaně v praxi

Komise ve svém ročním pracovním programu týkajícím se produktů a potenciálních trhů určí strategické priority v oblasti propagace zemědělských produktů EU a kritéria pro přidělení finančních prostředků.

Evropská výkonná agentura pro výzkum (REA) tuto strategii jménem Komise realizuje.

Za tímto účelem:

  • zveřejňuje výzvy k předkládání návrhů a předložené návrhy hodnotí
  • přiděluje granty a spravuje grantové dohody u tzv. složených programů (programy, jichž se účastní alespoň dvě organizace z minimálně dvou států Unie nebo jedna či více institucí EU)
  • pořádá akce a komunikační kampaně na území i mimo území Unie

Rozhodnutí o výběru jednoduchých programů přijímá Komise na základě pořadí návrhů, jak jej stanovila agentura REA.

Jednoduché programy zahrnují jednu nebo více organizací ze stejné země EU. Spravují je orgány jednotlivých členských států.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Stáhnout

Rozhodnutí o výběru

2022

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
čeština
(316.53 KB - PDF)
Stáhnout
Commission implementing decision – Annexes (2022)
čeština
(447.57 KB - PDF)
Stáhnout

2021

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
čeština
(315.81 KB - PDF)
Stáhnout
Commission implementing decision – Annexes (2021)
čeština
(454.57 KB - PDF)
Stáhnout

2020

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
čeština
(322 KB - PDF)
Stáhnout
Commission implementing decision – Annexes (2020)
čeština
(272.86 KB - PDF)
Stáhnout
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Stáhnout
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Stáhnout

2019

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Stáhnout
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Stáhnout

2018

Commission implementing decision C(2018) 6694 final
čeština
(328.43 KB - PDF)
Stáhnout
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
čeština
(396.42 KB - PDF)
Stáhnout

2017

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
čeština
(330.07 KB - PDF)
Stáhnout
Commission implementing decision - Annexes (2017)
čeština
(579.63 KB - PDF)
Stáhnout

2016

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
čeština
(237.77 KB - PDF)
Stáhnout
Commission implementing decision - Annexes (2016)
čeština
(1.06 MB - PDF)
Stáhnout

Zpráva o politice propagace zemědělských produktů

Zpráva EU podrobně popisuje provádění politiky propagace zemědělských produktů jak v Unii, tak ve třetích zemích. K některým jejím specifickým cílům patří zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby zemědělských produktů EU a rovněž zvýšení informovanosti o unijních režimech jakosti a jejich uznávání.

Závěry zprávy vycházejí z celé řady zdrojů, např. ze statistických údajů o žádostech a grantech udělených pro účely propagačních programů, z účasti na misích na vysoké úrovni, které se konají od roku 2016, a ze zpětné vazby z hodnotících dotazníků. Z těchto závěrů vyplývá, že:

  • provádění politiky propagace zemědělsko-potravinářských produktů bylo v souladu s jejími cíli
  • hlavní kategorií produktů, na které se vztahovalo spolufinancování propagační politiky, bylo ovoce a zelenina
  • propagační politika bude klíčovým nástrojem podporujícím přechod k udržitelnějšímu zemědělskému odvětví

Tato zpráva navazuje na hodnocení provádění politiky a bude podkladem pro její přezkum, který má proběhnout v roce 2021.

Zpráva o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
čeština
(205.1 KB - HTML)
Stáhnout

Průběžná zpráva Komise o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

Pracovní dokument útvarů Komise přiložený k průběžné zprávě

Další informace

Možnosti financování, způsobilost, právní rámec

Časté otázky

Povinná vizuální identita

Mapa kampaní a statistiky

Jak vznikají a probíhají propagační programy

Nová politika propagace (infografika)

Akce