Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Propagácia poľnohospodárskych výrobkov EÚ

Propagačná politika EÚ pomáha výrobcom z EÚ predávať ich produkty v rámci čoraz konkurenčnejšieho globálneho trhu a zároveň podporuje vytváranie pracovných miest a rast domáceho trhu.

Úvod

Kampane na propagáciu poľnohospodárskych produktov EÚ majú poľnohospodárom v Únii, ale aj širšiemu potravinárskemu priemyslu otvoriť nové trhové príležitosti a pomôcť im rozvíjať existujúce podnikanie.

Existujú dva druhy propagačných činností:

 • tie, ktoré organizujú európske odvetvové alebo medziodvetvové združenia, organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, subjekty agropotravinárskeho odvetvia a spolufinancuje ich EÚ;
 • tie, ktoré organizuje priamo EÚ, napríklad diplomatické ofenzívy komisára v krajinách mimo EÚ s cieľom rozvíjať agropotravinársky obchod, alebo účasť na veľtrhoch či komunikačných kampaniach.

V pravidlách propagačnej politiky sa stanovuje, akým spôsobom je možné využiť financovanie EÚ na informačné a propagačné iniciatívy v krajinách EÚ a mimo EÚ.

 

Ročný pracovný program

Komisia v roku 2024 vyčlení 185,9 milióna eur na financovanie propagácie udržateľných a kvalitných agropotravinových výrobkov EÚ v Európskej únii a vo svete. Komisia prijala pracovný program propagačnej politiky na rok 2024, ktorý prispieva k realizácii politických priorít Európskej komisie v období 2019 – 2024, najmä stratégie Z farmy na stôl.

Očakáva sa, že propagačnými projektami vybranými v roku 2024 sa zvýraznia a do popredia dostanú výrobky, ktoré budú spĺňajú ciele, ako sú napríklad:

 • podpora udržateľných postupov v poľnohospodárstve EÚ,
 • zlepšovanie životných podmienok zvierat,
 • podpora konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny a zdravého a zároveň udržateľného stravovania.

2024

14. NOVEMBRA 2023
Commission implementing decision – Work programme for 2024
14. NOVEMBRA 2023
Annexes – Work programme for 2024

Propagačné kampane v praxi

Komisia vymedzuje strategické priority na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov EÚ a kritériá financovania vo svojom ročnom pracovnom programe, pričom určuje výrobky a možné trhy.

Európska výkonná agentúra pre výskum (REA) vykonáva v mene Komisie túto strategickú politiku v praxi.

Na tento účel:

 • uverejňuje výzvy na predkladanie návrhov a tieto návrhy hodnotí,
 • udeľuje granty a spravuje dohody o grante pre tzv. kombinované programy (ktorých súčasťou sú aspoň dve organizácie z aspoň dvoch krajín EÚ, príp. jedna alebo viaceré organizácie EÚ),
 • organizuje podujatia a komunikačné kampane v rámci EÚ aj mimo nej.

Komisia prijíma rozhodnutie vyberať jednoduché programy na základe poradia návrhov stanovených agentúrou REA.

Jednoduché programy zahŕňajú jednu alebo viac organizácií z tej istej krajiny EÚ. Riadia ich vnútroštátne orgány.

2. MÁJA 2023
National authority in the relevant EU country

Rozhodnutia o výbere

2023

13. NOVEMBRA 2023
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2023
13. NOVEMBRA 2023
Commission implementing decision – Annexes (2023)

Správa o propagačnej politike v oblasti poľnohospodárskych výrobkov

V správe EÚ sa podrobne opisuje vykonávanie propagačnej politiky poľnohospodárskych výrobkov v EÚ a krajinách mimo EÚ. Medzi niektoré konkrétne ciele politiky patrí zvyšovanie konkurencieschopnosti a spotreby poľnohospodárskych výrobkov EÚ, ako aj zvyšovanie informovanosti a uznávanie systémov kvality EÚ.

Zistenia správy sú odvodené z viacerých zdrojov vrátane štatistík, pokiaľ ide o žiadosti a udelené granty týkajúce sa propagačných programov, účasti na misiách na vysokej úrovni od roku 2016 a spätnej väzby z hodnotiacich dotazníkov. Zo zistení vyplýva, že:

 • vykonávanie propagačnej politiky pre agropotravinárske výrobky je v súlade s jej cieľmi,
 • ovocie a zelenina boli hlavnou kategóriou výrobkov, na ktoré sa vzťahovalo spolufinancovanie propagačnej politiky,
 • propagačná politika bude kľúčovým nástrojom na podporu transformácie na udržateľnejší poľnohospodársky sektor.

Táto správa nadväzuje na hodnotenie vykonávania politiky a bude podkladom pre preskúmanie politiky.

11. FEBRUÁRA 2021
Správa o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Priebežná správa Komisie o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov v EÚ a tretích krajinách

Pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k správe

Ďalšie informácie

Výzva na predkladanie návrhov – propagácia poľnohospodárskych výrobkov

Ako informovať o vašej propagačnej kampani financovanej z EÚ – propagácia poľnohospodárskych produktov

Kto sa môže prihlásiť  propagácia poľnohospodárskych výrobkov

Mapa kampaní a štatistiky

Životný cyklus programov na propagáciu poľnohospodárskych produktov EÚ

Európska komisia vynaloží v roku 2024 takmer 186 miliónov eur na propagáciu agropotravinárskych výrobkov v EÚ a mimo nej

15. APRÍLA 2024
Výzvy na predkladanie návrhov a riadenie grantov – často kladené otázky

Podujatia

Aktuálne informácie