Skip to main content
Agriculture and rural development

Propagácia poľnohospodárskych výrobkov z EÚ

Propagačná politika EÚ pomáha výrobcom z EÚ predávať ich produkty v rámci čoraz konkurenčnejšieho globálneho trhu a zároveň podporuje vytváranie pracovných miest a rast domáceho trhu.

Úvod

Cieľom propagačných kampaní pre poľnohospodárske výrobky EÚ je nájsť nové trhové príležitosti pre európskych poľnohospodárov a potravinársky priemysel a pomôcť im pri budovaní existujúcich podnikov.

Existujú dva druhy propagačných činností:

  • tie, ktoré organizujú európske odvetvové alebo medziodvetvové združenia a spolufinancuje ich EÚ;
  • tie, ktoré organizuje priamo EÚ, napríklad diplomatické ofenzívy komisára v krajinách mimo EÚ s cieľom rozvíjať agropotravinársky obchod, alebo účasť na veľtrhoch či komunikačných kampaniach.

V pravidlách propagačnej politiky sa stanovuje, akým spôsobom je možné využiť financovanie EÚ na informačné a propagačné iniciatívy v krajinách EÚ a mimo EÚ. 

Súvisiace informácie

Možnosti financovania

Ročný pracovný program

Na financovanie propagácie poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov EÚ doma i za hranicami prideľuje Európska komisia v roku 2022 celkovo 185,9 milióna EUR.

Pracovný program na rok 2022 sa zameriava na kampane, ktoré sú v súlade s ambíciami Európskej zelenej dohody. Podporovať sa budú ciele stratégie Z farmy na stôl, európskeho plánu na boj proti rakovine, akčného plánu pre ekologické poľnohospodárstvo a oznámenia o európskej iniciatíve občanov „End the Cage Age“ (Skoncujme s klietkovým chovom). V rámci kampaní sa budú propagovať aj vysoké bezpečnostné normy agropotravinárskych výrobkov EÚ, ako aj rôznorodá a tradičná škála výrobkov podporovaných systémami kvality EÚ.

Kampane v tretích krajinách sa zameriavajú na krajiny s najvyšším potenciálom rastu, napríklad Japonsko, Južnú Kóreu, Kanadu či Mexiko. 

2022

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Stiahnuť
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Stiahnuť

2021

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Stiahnuť
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Stiahnuť

2020

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Stiahnuť
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Stiahnuť

2019

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Stiahnuť
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Stiahnuť

2018

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Stiahnuť
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Stiahnuť

2017

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Stiahnuť
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Stiahnuť
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Stiahnuť

2016

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Stiahnuť
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Stiahnuť
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Stiahnuť

Propagačné kampane v praxi

Komisia vymedzuje strategické priority na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov EÚ a kritériá financovania vo svojom ročnom pracovnom programe, pričom určuje výrobky a možné trhy.

Európska výkonná agentúra pre výskum (REA) vykonáva v mene Komisie túto strategickú politiku v praxi.

Robí to týmito spôsobmi:

  • uverejňuje výzvy na predkladanie návrhov a tieto návrhy hodnotí,
  • udeľuje granty a spravuje dohody o grante pre tzv. kombinované programy (ktorých súčasťou sú aspoň dve organizácie z aspoň dvoch krajín EÚ, príp. jedna alebo viaceré inštitúcie EÚ),
  • organizuje podujatia a komunikačné kampane v rámci EÚ aj mimo nej.

Komisia prijíma rozhodnutie vyberať jednoduché programy na základe poradia návrhov stanovených agentúrou REA.

Jednoduché programy zahŕňajú jednu alebo viac organizácií z tej istej krajiny EÚ. Riadia ich vnútroštátne orgány.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Stiahnuť

Rozhodnutia o výbere

2022

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Stiahnuť
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Stiahnuť

2021

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
slovenčina
(316.61 KB - PDF)
Stiahnuť
Commission implementing decision – Annexes (2021)
slovenčina
(465.42 KB - PDF)
Stiahnuť

2020

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
English
(149.92 KB - PDF)
Stiahnuť
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(258.89 KB - PDF)
Stiahnuť
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Stiahnuť
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Stiahnuť

2019

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Stiahnuť
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Stiahnuť

2018

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2018
English
(158.84 KB - PDF)
Stiahnuť
Commission implementing decision – Annexes (2018)
English
(378.93 KB - PDF)
Stiahnuť

2017

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
English
(158.63 KB - PDF)
Stiahnuť
Commission implementing decision – Annexes (2017)
English
(604.05 KB - PDF)
Stiahnuť

2016

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
slovenčina
(238.26 KB - PDF)
Stiahnuť
Commission implementing decision - Annexes (2016)
slovenčina
(1.06 MB - PDF)
Stiahnuť

Správa o propagačnej politike v oblasti poľnohospodárskych výrobkov

V správe EÚ sa podrobne opisuje vykonávanie propagačnej politiky poľnohospodárskych výrobkov v EÚ a krajinách mimo EÚ. Medzi niektoré konkrétne ciele politiky patrí zvyšovanie konkurencieschopnosti a spotreby poľnohospodárskych výrobkov EÚ, ako aj zvyšovanie informovanosti a uznávanie systémov kvality EÚ.

Zistenia správy sú odvodené z viacerých zdrojov vrátane štatistík, pokiaľ ide o žiadosti a udelené granty týkajúce sa propagačných programov, účasti na misiách na vysokej úrovni od roku 2016 a spätnej väzby z hodnotiacich dotazníkov. Zo zistení vyplýva, že:

  • vykonávanie propagačnej politiky pre agropotravinárske výrobky je v súlade s jej cieľmi,
  • ovocie a zelenina boli hlavnou kategóriou výrobkov, na ktoré sa vzťahovalo spolufinancovanie propagačnej politiky,
  • propagačná politika bude kľúčovým nástrojom na podporu transformácie na udržateľnejší poľnohospodársky sektor.

Táto správa nadväzuje na hodnotenie vykonávania politiky a bude podkladom pre preskúmanie politiky stanovené na rok 2021.

Správa o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách
slovenčina
(205.61 KB - HTML)
Stiahnuť

Priebežná správa Komisie o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov v EÚ a tretích krajinách

Pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k správe

Ďalšie informácie

Možnosti financovania, kritériá oprávnenosti, právny rámec

Najčastejšie otázky

Povinná vizuálna identita

Mapa kampaní a štatistika

Životný cyklus propagačných programov

Nová propagačná politika (infografika)

Podujatia