Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

ES ūkininkų produkcijos populiarinimas

ES produktų populiarinimo politika padeda ES gamintojams parduoti žemės ūkio produktus vis konkurencingesnėje pasaulio rinkoje, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą savo šalyse.

Įvadas

ES žemės ūkio produktų populiarinimo kampanijomis siekiama suteikti naujų rinkos galimybių ES ūkininkams bei įvairiems kitiems maisto pramonės subjektams ir padėti jiems plėsti esamą verslą.

Yra dvi populiarinimo veiksmų rūšys:

 • veiksmai, kuriuos įgyvendina Europos prekybos ar tarpšakinės asociacijos, gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacios, žemės ūkio maisto produktų įstaigos ir kurie yra bendrai finansuojami ES;
 • veiksmai, kuriuos tiesiogiai įgyvendina pati ES, pavyzdžiui, Europos Komisijos nario diplomatinės pastangos ES nepriklausančiose šalyse siekiant plėtoti žemės ūkio ir maisto produktų prekybą, arba dalyvavimas mugėse ir informavimo kampanijos.

Populiarinimo politikos taisyklėmis nustatyta, kaip galima naudoti ES finansavimą informavimo ir populiarinimo iniciatyvoms tiek ES, tiek ir ES nepriklausančiose šalyse.

 

Metinė darbo programa

2024 m. Europos Komisija tvariems ir aukštos kokybės ES žemės ūkio ir maisto produktams populiarinti ES ir visame pasaulyje skirs 185,9 mln. EUR. Komisija priėmė 2024 m. populiarinimo politikos darbo programą, kuria prisidedama prie Europos Komisijos 2019–2024 m. politinių prioritetų, visų pirma strategijos „Nuo ūkio iki stalo“, įgyvendinimo.

Tikimasi, kad 2024 m. atrinktais populiarinimo projektais bus atkreiptas dėmesys į produktus, atitinkančius tokius tikslus kaip:

 • tvarios praktikos skatinimas ES žemės ūkyje
 • gyvūnų gerovės didinimas
 • šviežių vaisių ir daržovių vartojimo bei sveikos ir tvarios mitybos skatinimas.

2024 m.

2023 M. LAPKRIČIO 14 D.
Commission implementing decision – Work programme for 2024
2023 M. LAPKRIČIO 14 D.
Annexes – Work programme for 2024

Praktiniai populiarinimo kampanijų aspektai

Europos Komisija metinėje darbo programoje nustato ES žemės ūkio produktų populiarinimo strateginius prioritetus bei finansavimo kriterijus ir numato produktus bei galimas rinkas.

Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA) šią strateginę politiką įgyvendina Komisijos vardu.

Ji šią užduotį atlieka:

 • skelbdama kvietimus teikti pasiūlymus ir vertindama pasiūlymus,
 • skirdama dotacijas ir valdydama dotacijų susitarimus dėl vadinamųjų daugiašalių programų, kuriose dalyvauja ne mažiau kaip dvi bent dviejų ES valstybių organizacijos arba viena ar kelios ES organizacijos),
 • organizuodama renginius ir informavimo kampanijas ES ir už jos ribų.

Europos Komisija priima sprendimą pasirinkti paprastas programas, remdamasi REA pateiktu pasiūlymų vertinimu.

Paprastose programose dalyvauja viena ar daugiau organizacijų iš tos pačios ES šalies. Jas valdo nacionalinės administravimo įstaigos.

2023 M. GEGUŽĖS 2 D.
National authority in the relevant EU country

Atrankos sprendimai

2023 m.

2023 M. LAPKRIČIO 13 D.
Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl 2023 m. paprastų žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo programų atrankos
2023 M. LAPKRIČIO 13 D.
Komisijos įgyvendinimo sprendimas. Priedai (2023 m.)

Žemės ūkio produktų populiarinimo politikos ataskaita

ES ataskaitoje išsamiai nurodoma, kaip įgyvendinama žemės ūkio produktų populiarinimo politika ES ir ES nepriklausančiose šalyse. Tarp numatytų konkrečių politikos tikslų yra siekis didinti ES žemės ūkio produktų konkurencingumą ir vartojimą, taip pat didinti informuotumą apie ES kokybės sistemas ir jų pripažinimą.

Ataskaitos išvados parengtos remiantis įvairiais šaltiniais, įskaitant statistinius duomenis apie paraiškas ir populiarinimo programoms skirtas dotacijas, dalyvavimą aukšto lygio misijose nuo 2016 m. ir vertinimo klausimynuose pateiktus atsiliepimus. Išvados rodo, kad:

 • žemės ūkio maisto produktų populiarinimo programos įgyvendinimas atitinka jos tikslus,
 • daugiausia populiarinimo politikos bendro finansavimo skirta vaisių ir daržovių produktų kategorijai,
 • populiarinimo politika bus pagrindinė priemonė, kuria remiamas perėjimas prie tvaresnio žemės ūkio sektoriaus.

Ši ataskaita parengta atlikus politikos įgyvendinimo vertinimą, ja bus remiamasi atliekant politikos peržiūrą.

2021 M. VASARIO 11 D.
Pranešimas dėl informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų propagavimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse

Komisijos tarpinė informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų populiarinimo priemonių ES ir trečiosiose šalyse ataskaita

Prie tarpinės ataskaitos pridedamas tarnybų darbinis dokumentas

Daugiau informacijos

Kvietimai teikti pasiūlymus dėl žemės ūkio produktų populiarinimo

Informavimas apie ES finansuojamą reklaminę kampaniją – žemės ūkio produktų populiarinimas

Kas gali teikti paraiškas.Žemės ūkio produktų populiarinimas

Kampanijų žemėlapis ir statistika

ES žemės ūkio produktų populiarinimo programų gyvavimo ciklas

2024 m. ES Komisija ketina išleisti 186 mln. EUR žemės ūkio maisto produktams ES ir už jos ribų populiarinti

2024 M. BALANDŽIO 15 D.
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus un dotāciju pārvaldība — bieži uzdotie jautājumi

Renginiai