Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Популяризиране на земеделските продукти от ЕС

Политиката на ЕС за популяризиране помага на производителите от Съюза да продават продуктите си на все по-конкурентния световен пазар, като в същото време се осигуряват работни места и растеж в ЕС.

Въведение

Целта на рекламните кампании за земеделски продукти от ЕС е да бъдат открити нови пазари за фермерите от ЕС и за хранително-вкусовата промишленост като цяло, както и да се подпомогне развитието на техния бизнес.

Съществуват два вида действия за популяризиране:

  • едните се извършват от европейски търговски или междуотраслови асоциации и са съфинансирани от ЕС;
  • другите се извършват директно от ЕС, като например дипломатически офанзиви на комисаря в държави извън Съюза с цел развитие на търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост, участия в панаири и комуникационни кампании.

Правилата на политиката за популяризиране определят как финансирането от ЕС може да бъде използвано за информационни и рекламни инициативи в страните от ЕС и държави извън Съюза. 

Информация по темата

Възможности за финансиране

Годишна работна програма

През 2022 г. Европейската комисия предоставя 185,9 млн. евро за финансиране на дейности за популяризиране на продукти на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост от ЕС в Съюза и извън него.

Акцентът в работната програма за 2022 г. е поставен върху кампании, които са в унисон с амбициите на Европейския зелен пакт, като подкрепят цели на стратегията „От фермата до трапезата“, Европейския план за борба с рака, Плана на ЕС за действие за развитието на биологичното производство и съобщението относно европейската гражданска инициатива End the Cage Age („Край на клетките“). В кампаниите ще бъде обърнато особено внимание на високите стандарти за безопасност на продуктите на хранително-вкусовата промишленост в ЕС, както и на разнообразния набор от традиционни продукти, подкрепяни от схемите на ЕС за качество.

Кампании, насочени към държави извън ЕС, чиито пазари са с най-голям потенциал за растеж, като Япония, Южна Корея, Канада и Мексико. 

2022 г.

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Изтегляне
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Изтегляне

2021 г.

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Изтегляне
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Изтегляне

2020 г.

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Изтегляне
Annexes – work programme for 2020
български
(285.05 KB - PDF)
Изтегляне

2019 г.

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Изтегляне
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Изтегляне

2018 г.

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Изтегляне
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Изтегляне

2017 г.

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Изтегляне
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Изтегляне
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Изтегляне

2016 г.

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Изтегляне
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Изтегляне
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Изтегляне

Рекламнитe кампании на практика

Комисията определя стратегическите приоритети във връзка с популяризирането на земеделските продукти от ЕС и критериите за финансиране в годишна работна програма, в която са посочени продуктите и евентуалните пазари.

Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) прилага на практика тази стратегическа политика от името на Комисията.

Тя прави това, като:

  • публикува покани за представяне на предложения и оценява предложенията;
  • предоставя безвъзмездни средства и управлява споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за т. нар. многонационални програми (които включват поне две организации от най-малко две страни от ЕС или една или повече институции на ЕС);
  • организира прояви и комуникационни кампании във и извън ЕС.

Комисията приема решение за подбор на обикновени програми въз основа на класирането на предложенията, направено от REA.

Обикновените програми включват една или повече организации от една и съща страна от ЕС. Те се управляват от националните администрации.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Изтегляне

Решения за подбор

2021 г.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Изтегляне
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Изтегляне

2021 г.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
български
(393.19 KB - PDF)
Изтегляне
Commission implementing decision – Annexes (2021)
български
(483.89 KB - PDF)
Изтегляне

2020 г.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
български
(398.31 KB - PDF)
Изтегляне
Commission implementing decision – Annexes (2020)
български
(285.05 KB - PDF)
Изтегляне
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Изтегляне
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Изтегляне

2019 г.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Изтегляне
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Изтегляне

2018 г.

Commission implementing decision C(2018) 6694 final
български
(403.51 KB - PDF)
Изтегляне
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
български
(403.07 KB - PDF)
Изтегляне

2017 г.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
български
(393.85 KB - PDF)
Изтегляне
Commission implementing decision - Annexes (2017)
български
(790.89 KB - PDF)
Изтегляне

2016 г.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
български
(281.54 KB - PDF)
Изтегляне
Commission implementing decision - Annexes (2016)
български
(1.07 MB - PDF)
Изтегляне

Доклад относно политиката за популяризиране на селскостопанските продукти

В доклада на ЕС се съдържат подробности за изпълнението на политиката за популяризиране на селскостопанските продукти в ЕС и в държави извън Съюза. Сред конкретните цели на политиката са повишаване на конкурентоспособността и потреблението на произведени в ЕС селскостопански продукти, повишаване на осведомеността и признаване на схемите на ЕС за качество.

Заключенията в доклада се основават на редица източници, включително статистически данни за заявленията и безвъзмездните средства, предоставени за програми за популяризиране, участието в мисии на високо равнище от 2016 г. насам и получената обратна връзка от въпросниците за оценка. Заключенията показват, че:

  • прилагането на политиката за популяризиране на продукти на хранително-вкусовата промишленост отговаря на нейните цели;
  • плодовете и зеленчуците са основната категория продукти, която се ползва от съфинансиране по линия на политиката за популяризиране;
  • политиката за популяризиране ще бъде основен инструмент за подкрепа на прехода към по-устойчив селскостопански сектор.

Този доклад е публикуван след оценка на изпълнението на политиката и ще бъде включен в прегледа на политиката, планиран за 2021 г.

Доклад относно мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави
български
(230.98 KB - HTML)
Изтегляне

Междинен доклад на Комисията относно мерките за информиране и насърчаване за селскостопански продукти в ЕС и трети държави

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ междинния доклад

За повече информация

Възможности за финансиране, допустимост, правна рамка

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Задължителна визуална идентичност

Карта и статистически данни за кампаниите

Жизнен цикъл на програмите за популяризиране

Нова политика за популяризиране (инфографика)

Прояви