Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development
Насърчаване на селскостопанската продукция

Покана за представяне на предложения за 2023 г.

Въведение

Целта на рекламните кампании за земеделски продукти от ЕС е да бъдат открити нови пазари за фермерите от ЕС и за хранително-вкусовата промишленост като цяло, както и да се подпомогне развитието на техния бизнес.

Съществуват два вида действия за популяризиране:

 • едните се извършват от европейски търговски или междуотраслови асоциации и са съфинансирани от ЕС;
 • другите се извършват директно от ЕС, като например дипломатически офанзиви на комисаря в държави извън Съюза с цел развитие на търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост, участия в панаири и комуникационни кампании.

Правилата на политиката за популяризиране определят как финансирането от ЕС може да бъде използвано за информационни и рекламни инициативи в страните от ЕС и държави извън Съюза.

Информация по темата

Покани за представяне на предложения — насърчаване на селскостопански продукти

Годишна работна програма

Европейската комисия ще отпусне 185,9 милиона евро през 2023 г. за финансиране на дейности за популяризиране на устойчиви и висококачествени продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС в Съюза и в световен мащаб. Приетата днес от Комисията работна програма по политиката за популяризиране за 2023 г. допринася за осъществяването на политическите приоритети на Европейската комисия за периода 2019—24 г., по-специално стратегията „От фермата до трапезата“.

Очаква се избраните през 2023 г. проекти за популяризиране да откроят и благоприятстват продукти, които отговарят на цели като:

 • насърчаване на устойчиви практики в селското стопанство в ЕС
 • подобряване на хуманното отношение към животните
 • насърчаване на консумацията на пресни плодове и зеленчуци и на здравословни, както и устойчиви хранителни режими.

2023

16 ДЕКЕМВРИ 2022
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Изтегляне
16 ДЕКЕМВРИ 2022
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Изтегляне

2022

15 ДЕКЕМВРИ 2021
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Изтегляне
15 ДЕКЕМВРИ 2021
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Изтегляне

2021

16 ДЕКЕМВРИ 2020
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Изтегляне
16 ДЕКЕМВРИ 2020
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Изтегляне

2020

19 НОЕМВРИ 2019
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Изтегляне
19 НОЕМВРИ 2019
Annexes – work programme for 2020
български
(285.05 KB - PDF)
Изтегляне

2019

14 НОЕМВРИ 2018
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Изтегляне
14 НОЕМВРИ 2018
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Изтегляне

2018

27 НОЕМВРИ 2017
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Изтегляне
27 НОЕМВРИ 2017
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Изтегляне

2017

23 АПРИЛ 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Изтегляне
23 АПРИЛ 2018
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Изтегляне
23 АПРИЛ 2018
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Изтегляне

2016

23 АПРИЛ 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Изтегляне
23 АПРИЛ 2018
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Изтегляне
23 АПРИЛ 2018
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Изтегляне

Рекламнитe кампании на практика

Комисията определя стратегическите приоритети във връзка с популяризирането на земеделските продукти от ЕС и критериите за финансиране в годишна работна програма, в която са посочени продуктите и евентуалните пазари.

Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) прилага на практика тази стратегическа политика от името на Комисията.

Тя осъществява това, като:

 • публикува покани за представяне на предложения и оценява предложенията;
 • предоставя безвъзмездни средства и управлява споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за т. нар. многонационални програми (които включват поне две организации от най-малко две страни от ЕС или една или повече институции на ЕС);
 • организира прояви и комуникационни кампании във и извън ЕС.

Комисията приема решение за подбор на обикновени програми въз основа на класирането на предложенията, направено от REA.

Обикновените програми включват една или повече организации от една и съща страна от ЕС. Те се управляват от националните администрации.

23 АПРИЛ 2018
National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Изтегляне

Решения за подбор

2022

10 НОЕМВРИ 2022
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Изтегляне
10 НОЕМВРИ 2022
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Изтегляне

2021

8 ДЕКЕМВРИ 2021
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
български
(393.19 KB - PDF)
Изтегляне
8 ДЕКЕМВРИ 2021
Commission implementing decision – Annexes (2021)
български
(483.89 KB - PDF)
Изтегляне

2020

14 ДЕКЕМВРИ 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
български
(398.31 KB - PDF)
Изтегляне
16 ДЕКЕМВРИ 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
български
(285.05 KB - PDF)
Изтегляне
15 ДЕКЕМВРИ 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Изтегляне
17 ДЕКЕМВРИ 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Изтегляне

2019

21 ОКТОМВРИ 2019
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Изтегляне
21 ОКТОМВРИ 2019
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Изтегляне

2018

16 ОКТОМВРИ 2018
Commission implementing decision C(2018) 6694 final
български
(403.51 KB - PDF)
Изтегляне
24 ОКТОМВРИ 2018
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
български
(403.07 KB - PDF)
Изтегляне

2017

19 ОКТОМВРИ 2017
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
български
(393.85 KB - PDF)
Изтегляне
19 ОКТОМВРИ 2017
Commission implementing decision - Annexes (2017)
български
(790.89 KB - PDF)
Изтегляне

2016

18 НОЕМВРИ 2016
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
български
(281.54 KB - PDF)
Изтегляне
18 НОЕМВРИ 2016
Commission implementing decision - Annexes (2016)
български
(1.07 MB - PDF)
Изтегляне

Доклад относно политиката за популяризиране на селскостопанските продукти

В доклада на ЕС се съдържат подробности за изпълнението на политиката за популяризиране на селскостопанските продукти в ЕС и в държави извън Съюза. Сред конкретните цели на политиката са повишаване на конкурентоспособността и потреблението на произведени в ЕС селскостопански продукти, повишаване на осведомеността и признаване на схемите на ЕС за качество.

Заключенията в доклада се основават на редица източници, включително статистически данни за заявленията и безвъзмездните средства, предоставени за програми за популяризиране, участието в мисии на високо равнище от 2016 г. насам и получената обратна връзка от въпросниците за оценка. Заключенията показват, че:

 • прилагането на политиката за популяризиране на продукти на хранително-вкусовата промишленост отговаря на нейните цели;
 • плодовете и зеленчуците са основната категория продукти, която се ползва от съфинансиране по линия на политиката за популяризиране;
 • политиката за популяризиране ще бъде основен инструмент за подкрепа на прехода към по-устойчив селскостопански сектор.

Този доклад е публикуван след оценка на изпълнението на политиката и ще бъде включен в прегледа на политиката.

11 ФЕВРУАРИ 2021
Доклад относно мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави
български
(230.98 KB - HTML)
Изтегляне

Междинен доклад на Комисията относно мерките за информиране и насърчаване за селскостопански продукти в ЕС и трети държави

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ междинния доклад

За повече информация

Покани за представяне на предложения — насърчаване на селскостопански продукти

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Популяризиране на вашата кампания за насърчаване, финансирана от ЕС — насърчаване на селскостопански продукти

Карта и статистически данни за кампаниите

Жизнен цикъл на програмите за насърчаване на селскостопански продукти на ЕС

Нова политика за популяризиране (инфографика)