Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Jordbrukspolitiken och social hållbarhet

Jordbrukspolitiken och social hållbarhet i EU

Jordbruket är inte bara en inkomstkälla för lantbrukarna och deras familjer utan försörjer hela samhället genom en rad viktiga tjänster. Det bidrar till samhället framför allt genom att

  • förse invånarna med mat och andra viktiga varor,
  • utgöra den ekonomiska ryggraden på landsbygden.

Den gemensamma jordbrukspolitiken är en garant för att lantbrukarna kan fortsätta att långsiktigt utföra de här tjänsterna genom att verka för att jordbruket är ekonomiskt hållbart. Dessutom bidrar jordbrukspolitiken till social inkludering genom t.ex. stöd till små gårdar och omfördelningsstöd.

Jordbrukspolitikens miljöåtgärder har utformats för att vara socialt hållbara. Genom att stödja miljövänliga förvaltningsåtaganden och investeringar kan lantbrukarna skydda våra naturtillgångar och den biologiska mångfalden på samhällets vägnar, en viktig tjänst som marknaden annars inte skulle betala för.

Genom strategier och åtgärder som är specifikt inriktade på en tryggad livsmedelsförsörjning och som stöder landsbygden, ser jordbrukspolitiken dessutom till att jordbruket kan bidra till hållbarhet i hela samhället.

Säker och hållbar livsmedelsproduktion

Livsmedelstryggheten står i centrum i EU. Ett av de första målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, ett av EU:s första och största politikområden, var att se till att det fanns tillräckligt med mat efter andra världskriget.

Från jord till bord-strategin bygger vidare på EU:s tidiga mål genom att staka ut en väg mot ett hållbart livsmedelssystem i EU. Systemet ska tillgodose behoven hos en växande befolkning och samtidigt se till att maten produceras enligt höga hälso- och miljönormer och etiska standarder.

För att hjälpa jordbruket att tillgodose samhällets behov verkar EU:s jordbrukspolitik för en effektiv livsmedelsproduktion som ger maximal utdelning för lantbrukarna, konsumenterna och miljön genom att

  • ställa om produktionsmetoderna och förvaltningssystemen för att minska användningen av bekämpnings- och gödningsmedel och på bästa sätt använda naturliga, tekniska och digitala lösningar,
  • erbjuda en lång rad stödåtgärder för att öka gårdarnas inkomster och stärka konkurrenskraften,
  • finansiera information- och marknadsföringsåtgärder för att upplysa konsumenterna om att jordbruket i EU förser dem med säker och hållbart producerad mat.

Resilienta landsbygdssamhällen

Jordbruket är landsbygdens livsnerv. Landsbygden står inför en rad problem, t.ex. en åldrande befolkning, underutvecklad infrastruktur, bristfällig service och få arbetstillfällen.

EU:s jordbrukspolitik bidrar till att stärka resiliensen på landsbygden på flera sätt:

  • Målet för landsbygdspolitiken är social inkludering, jobbskapande, ekonomisk diversifiering och en utbyggnad av infrastrukturen, t.ex. ökad bredbandstäckning.
  • Landsbygdsutvecklingsprogram omfattar även stöd genom Leader-metoden som för samman landsbygdssamhällen för att förbereda och driva strategier för lokal utveckling som kan lösa deras problem.
  • Lantbrukare i områden som har naturrelaterade eller andra specifika begränsningar får extra stöd för att begränsa de negativa samhällsekonomiska konsekvenserna av övergiven mark, medan specifika betalningar till unga lantbrukare uppmuntrar generationsskiften och motverkar avfolkningen.
  • Via den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen samlar kommissionen in omfattande socioekonomiska data om landsbygdsområden som underlag för datadrivna lösningar på större samhällsproblem som avfolkning, fattigdom och arbetslöshet.

EU:s jordbrukspolitik ska också bidra till att stärka banden mellan landsbygdssamhällena och trakten i sig. Åtgärderna ska skydda landskapet, djurlivet och naturtillgångar som ren luft och rena floder som inte bara gynnar jordbruket och miljön. De höjer livskvaliteten på landsbygden och banar väg för fritidsaktiviteter och turism som ytterligare kan gynna landsbygdssamhällena.

Vikten av kunskap och innovation

Kunskap, forskning och innovation kan ingjuta ny livskraft i landsbygdsområdena och hjälpa till att säkra en livskraftig framtid:

Evenemang