Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšana

ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas politika palīdz ES ražotājiem pasaules tirgū, kur aizvien pieaug konkurence, pārdot produktus. Šī politika arī palīdz radīt darbvietas un izaugsmi Eiropā.

Ievads

ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas kampaņu mērķis ir ES lauksaimniekiem un pārtikas nozarei kopumā atvērt jaunus noieta tirgus, kā arī palīdzēt attīstīt viņu pašreizējo darījumdarbību.

Ir divu veidu veicināšanas darbības:

 • tās, ko vada Eiropas tirdzniecības vai starpnozaru apvienības, ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības, vai agropārtikas organizācijas un ko līdzfinansē ES;
 • tās, ko tieši vada ES, tādas kā diplomātiskas darbības, ko lauksaimniecības komisārs īsteno ārpussavienības valstīs, lai attīstītu lauksaimniecības produktu tirdzniecību, dalība gadatirgos un komunikācijas kampaņas.

Noieta veicināšanas noteikumos izklāstīts, kā var izmantot ES finansējumu informēšanas un veicināšanas kampaņām gan ES dalībvalstīs, gan ārpussavienības valstīs.

 

Gada darba programma

Lai finansētu ilgtspējīgu un augstvērtīgu ES lauksaimniecības pārtikas produktu noieta veicināšanas pasākumus Eiropas Savienībā un visā pasaulē, Komisija 2024. gadā piešķirs 185,9 miljonus eiro. Komisijas pieņemtā 2024. gada noieta veicināšanas politikas darba programma palīdz īstenot Eiropas Komisijas politiskās prioritātes 2019.–2024. gadam, sevišķi stratēģiju “No lauka līdz galdam”.

2024. gadā atlasītajiem noieta veicināšanas projektiem būtu jāizceļ un jāatbalsta produkti, kas atbilst šādiem mērķiem:

 • veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi ES;
 • uzlabot dzīvnieku labturību;
 • veicināt svaigu augļu un dārzeņu patēriņu, kā arī veselīgu un ilgtspējīgu uzturu.

2024

2023. GADA 14. NOVEMBRIS
Commission implementing decision – Work programme for 2024
2023. GADA 14. NOVEMBRIS
Annexes – Work programme for 2024

Veicināšanas kampaņas reālajā dzīvē

ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas stratēģiskās prioritātes un finansējuma kritērijus Komisija nosaka gada darba programmā, kurā uzskaitīti produkti un to iespējamie noieta tirgi.

Šo stratēģiju Komisijas vārdā īsteno Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA).

Tālab tā:

 • publicē uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un izvērtē priekšlikumus;
 • piešķir dotācijas un pārvalda dotāciju līgumus t. s. daudzvalstu programmām (kuras ietver vismaz divas organizācijas no vismaz divām ES valstīm vai vienu vai vairākas ES organizācijas);
 • rīko komunikācijas kampaņas un pasākumus Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām.

Komisija pieņem lēmumu atlasīt t. s. parastās programmas, pamatojoties uz priekšlikumu reitingu, ko izveidojusi REA.

Parastajās programmās ir iesaistīta viena vai vairākas organizācijas no vienas un tās pašas ES valsts. Programmas pārvalda kompetentās iestādes.

2023. GADA 2. MAIJS
National authority in the relevant EU country

Daži lēmumi

2023

2023. GADA 13. NOVEMBRIS
Komisijas īstenošanas lēmums par vienas dalībvalsts programmu atlasi attiecībā uz lauksaimniecības produktu noieta veicināšanu 2023. gadam
2023. GADA 13. NOVEMBRIS
Komisijas īstenošanas lēmums — pielikumi (2023)

Ziņojums par lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas politiku

ES ziņojumā izklāstīta lauksaimniecības produktu veicināšanas politika Eiropas Savienībā un ārpussavienības valstīs. Ieskatam daži no šīs politikas mērķiem: vairot ES lauksaimniecības produktu konkurētspēju un patēriņu, uzlabot sabiedrības informētību un spēju atpazīt ES kvalitātes shēmas.

Ziņojuma rezultāti, kas iegūti no vairākiem avotiem, tostarp no statistikas par pieteikumiem un veicināšanas programmām piešķirtajām dotācijām, dalības augsta līmeņa misijās kopš 2016. gada un izvērtējuma anketās sniegtajām atsauksmēm, norāda uz šo:

 • lauksaimniecības pārtikas produktu noieta veicināšanas politika tiek īstenota atbilstīgi tās mērķiem;
 • augļi un dārzeņi bija produktu kategorija, kas saņēma visvairāk veicināšanas politikas līdzfinansējuma;
 • noieta veicināšanas politikai būs svarīga loma pārejā uz ilgtspējīgāku lauksaimniecības nozari.

Šis ziņojums ir sagatavots pēc politikas īstenošanas izvērtējuma un tiks izmantots politikas pārskatīšanā.

2021. GADA 11. FEBRUĀRIS
Ziņojums par iekšējā tirgū un trešās valstīs īstenotajiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

Komisijas starpposma ziņojums par informatīvajiem un noieta veicināšanas pasākumiem, kas attiecas uz lauksaimniecības produktiem un tiek īstenoti ES un trešās valstīs

Starpposma ziņojumam pievienotais dienestu darba dokuments

Sīkāka informācija

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus — lauksaimniecības produktu noieta veicināšana

Informācija par jūsu ES finansēto noieta veicināšanas kampaņu — lauksaimniecības produktu noieta veicināšana

Kas var pieteikties  lauksaimniecības produktu noieta veicināšana

Kampaņu karte un statistika

ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas programmu dzīves cikls

Eiropas Komisija 2024. gadā plāno teju 186 miljonus eiro tērēt agropārtikas produktu popularizēšanai Eiropas Savienībā un aiz tās robežām

2024. GADA 15. APRĪLIS
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus un dotāciju pārvaldība — bieži uzdotie jautājumi

Pasākumi

Jaunumi