Skip to main content
Agriculture and rural development

ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšana

ES veicināšanas politika palīdz ES ražotājiem pārdot produktus pasaules tirgū, kurā konkurence arvien pieaug, tajā pašā laikā palīdzot radīt darbvietas un izaugsmi Eiropā.

Ievads

ES lauksaimniecības produktu popularizēšanas kampaņu mērķis ir pavērt jaunus noieta tirgus ES lauksaimniekiem un pārtikas rūpniecībai kopumā, kā arī palīdzēt attīstīt esošo biznesu.

Ir divu veidu veicināšanas darbības:

  • tās, ko vada Eiropas profesionālās vai starpnozaru asociācijas un līdzfinansē ES;
  • tās, ko tieši vada ES, tādas kā diplomātiskas darbības, ko lauksaimniecības komisārs īsteno ārpussavienības valstīs, lai attīstītu lauksaimniecības produktu tirdzniecību, dalība gadatirgos un komunikācijas kampaņas.

Noieta veicināšanas noteikumos izklāstīts, kā var izmantot ES finansējumu informēšanas un popularizēšanas kampaņām gan ES dalībvalstīs, gan ārpussavienības valstīs. 

Papildu informācija

Iespējas saņemt finansējumu

Gada darba programma

Eiropas Komisija 2022. gadā ir iedalījusi 185,9 miljonus eiro ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanai pašu mājās un ārzemēs.

2022. gada darba programmā īpaša uzmanība pievērsta kampaņām, kuras iet kopsolī ar Eiropas zaļo kursu, atbalstot mērķus, kas izvirzīti stratēģijā “No lauka līdz galdam”, Eiropas Vēža uzveikšanas plānā, ES bioloģiskās lauksaimniecības rīcības plānā un paziņojumā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Ārā no sprostiem”. Kampaņas vērsīs uzmanību arī uz ES lauksaimniecības pārtikas produktu augstajiem nekaitīguma standartiem, kā arī dažādiem (tostarp tradicionāliem) produktiem, kurus atbalsta ES kvalitātes shēmas.

Kampaņas, kas paredzētas ārpussavienības valstīm ar augstu izaugsmes potenciālu, piemēram, Japānai, Dienvidkorejai, Kanādai un Meksikai. 

2022

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Lejupielādēt
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Lejupielādēt

2021

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Lejupielādēt
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Lejupielādēt

2020

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Lejupielādēt
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Lejupielādēt

2019

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Lejupielādēt
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Lejupielādēt

2018

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Lejupielādēt
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Lejupielādēt

2017

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Lejupielādēt
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Lejupielādēt
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Lejupielādēt

2016

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Lejupielādēt
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Lejupielādēt
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Lejupielādēt

Veicināšanas kampaņas reālajā dzīvē

Eiropas Komisija nosaka stratēģiskās prioritātes un finansējuma kritērijus gada darba programmā, kurā ieskicē produktus un potenciālos tirgus.

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA) Komisijas vārdā īsteno šo stratēģiju.

Lai to panāktu:

  • publicē uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un novērtē priekšlikumus;
  • piešķir dotācijas un pārvalda dotāciju līgumus t.s. daudzvalstu programmām (kuras ietver vismaz divas organizācijas no vismaz divām ES valstīm vai vienu vai vairākas ES institūcijas);
  • rīko komunikācijas kampaņas un pasākumus ES ietvaros un ārpus tās.

Komisija pieņem lēmumu atlasīt t. s. parastās programmas, pamatojoties uz priekšlikumu reitingu, ko izveidojusi REA.

Parastajās programmās ir iesaistīta viena vai vairākas organizācijas no vienas un tās pašas ES valsts. Programmas pārvalda attiecīgās valsts iestādes.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Lejupielādēt

Daži lēmumi

2022

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
latviešu
(311.79 KB - PDF)
Lejupielādēt
Commission implementing decision – Annexes (2022)
latviešu
(444.54 KB - PDF)
Lejupielādēt

2021

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
latviešu
(310.69 KB - PDF)
Lejupielādēt
Commission implementing decision – Annexes (2021)
latviešu
(459.3 KB - PDF)
Lejupielādēt

2020

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
latviešu
(237.41 KB - PDF)
Lejupielādēt
Commission implementing decision – Annexes (2020)
latviešu
(351.07 KB - PDF)
Lejupielādēt
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Lejupielādēt
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Lejupielādēt

2019

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Lejupielādēt
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Lejupielādēt

2018

Commission implementing decision C(2018) 6694 final
latviešu
(314.99 KB - PDF)
Lejupielādēt
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
latviešu
(383.44 KB - PDF)
Lejupielādēt

2017

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
latviešu
(221.67 KB - PDF)
Lejupielādēt
Commission implementing decision - Annexes (2017)
latviešu
(777.35 KB - PDF)
Lejupielādēt

2016

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
latviešu
(233.18 KB - PDF)
Lejupielādēt
Commission implementing decision - Annexes (2016)
latviešu
(1.05 MB - PDF)
Lejupielādēt

Ziņojums par veicināšanas politiku saistībā ar lauksaimniecības produktiem

ES ziņojumā izklāstīta lauksaimniecības ražojumu popularizēšanas politika Eiropas Savienībā un ārpussavienības valstīs. Ieskatam daži no šīs politikas mērķiem: vairot ES lauksaimniecības preču konkurētspēju un patēriņu, uzlabot sabiedrības informētību un spēju atpazīt ES kvalitātes shēmas.

Ziņojuma rezultāti ir iegūti no vairākiem avotiem, tostarp no statistikas par pieteikumiem un piešķirtajām dotācijām, kas saistītas ar popularizēšanas programmām, dalības augsta līmeņa misijās kopš 2016. gada un novērtējuma anketās sniegtajām atsauksmēm. Rezultāti liecina šo:

  • lauksaimniecības pārtikas produktu popularizēšanas politika tiek īstenota atbilstīgi tās mērķiem;
  • augļi un dārzeņi bija produktu kategorija, kas saņēma visvairāk popularizēšanas politikas līdzfinansējuma;
  • popularizēšanas politika būs viens no galvenajiem rīkiem pārejai uz ilgtspējīgāku lauksaimniecības nozari.

Šis ziņojums ir sagatavots pēc policijas īstenošanas novērtējuma un tiks izmantots politikas pārskatīšanā, kuru plānots veikt 2021. gadā.

Ziņojums par iekšējā tirgū un trešās valstīs īstenotajiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem
latviešu
(205.47 KB - HTML)
Lejupielādēt

Komisijas starpposma ziņojums par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno ES un trešās valstīs

Starpposma ziņojumam pievienotais dienestu darba dokuments

Vairāk informācijas

Iespējas saņemt finansējumu, atbilstīgums, tiesiskais regulējums

Bieži uzdotie jautājumi

Obligātā vizuālā identitāte:

Kampaņu karte un statistika

Veicināšanas programmu dzīves cikls

Jauna veicināšanas politika (infografika)

Pasākumi