Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Digitalisering av jordbruket och landsbygdsområdena i EU

Regler och andra åtgärder för att reglera och stödja digitaliseringen av jordbruket och landsbygden.

Översikt

Digitaliseringen av jordbruket och landsbygden i EU bidrar till ett modernare, mer konkurrenskraftigt och hållbarare jordbruk. Den främjar integreringen av digital teknik och datadrivna metoder, samtidigt som välbefinnandet på landsbygden förbättras.

Digitalisering ger bland annat jordbrukare och andra som bor på landsbygden bättre tillgång till digital teknik och bättre utbildningsmöjligheter. Den är också ett sätt att modernisera infrastruktur och styrning inom den här sektorn. 

Jordbruk och digitalisering

Digitalisering är en av EU-kommissionens främsta prioriteringar. EU:s digitala strategi kommer att ge människor, även de som arbetar inom jordbruk och bor på landsbygden, mer inflytande med en ny generation teknik.

Digitaliseringen av den europeiska jordbrukssektorn kommer att förändra både EU:s jordbrukssektor och landsbygden i grunden. Digital teknik och datateknik har potential att revolutionera jordbruket eftersom jordbrukarna får hjälp att arbeta på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Denna teknik kan bidra till en mer hållbar jordbruksproduktion genom insamling och behandling av information, teknisk automatisering och robotisering. Den kan öka jordbrukssektorns effektivitet och konkurrenskraft och samtidigt minska dess miljöavtryck. Digital teknik kan också bidra till landsbygdsutvecklingen genom bättre tillgänglighet och förbindelser i linje med den långsiktiga visionen för EU:s landsbygdsområden.

Digital teknik kan göra det lättare att uppnå specifika mål inom den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt mål som rör ekonomi, miljö, klimat och landsbygd.

Genom att skapa gynnsamma förutsättningar arbetar EU med en digitalisering som sätter människan i centrum. Detta kommer att minska de digitala skillnaderna mellan stads- och landsbygdsområden och göra det möjligt för jordbrukare och landsbygdssamhällen att använda digital teknik i större utsträckning och mer effektivt.

Jordbrukspolitiken och digitaliseringen

Ett av de främsta målen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 är att modernisera jordbruket och landsbygdsområdena genom att främja och utbyta kunskap, innovation och digitalisering.

Jordbrukspolitiken främjar ett övergripande tillvägagångssätt för digitalisering av jordbruket och landsbygden, inte bara på gårdsnivå utan också på myndighetsnivå. För första gången har EU-länderna nu utformat digitaliseringsstrategier i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken för att underlätta digitaliseringen inom jordbruket och på landsbygden. Strategierna är anpassade till varje lands unika omständigheter. De undersöker hur den digitala tekniken kan anpassas till specifika och övergripande mål inom jordbrukspolitiken och identifierar kraven för en ökad och hållbar användning av digital teknik.

EU-länderna arbetar också för att hitta ömsesidiga fördelar med andra politiska instrument och åtgärder, så att digitaliseringen genomförs utifrån ett helhetsperspektiv. Med hjälp av redan befintliga åtgärder främjar EU-länderna digitaliseringen på ett strategiskt sätt, genom att fokusera på kritiska områden som infrastruktur, utbildning, kompetensutveckling och ökad användning av avancerad teknik, bland annat precisionsjordbruk.

Politiska verktyg för digitalisering

  • Investeringar, till exempel i bredband eller installation av digital teknik inom jordbruk, skogsbruk och landsbygdsområden – det senare kan omfatta investeringar i precisionsjordbruk, smarta byar, landsbygdsföretag och infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik, som bredband.
  • Miljösystem och åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk för att stödja teknik inom precisionsjordbruk som optimerar användningen av insatsvaror.
  • Sektorsspecifika interventioner för inköp av digital teknik i alla led av leveranskedjan, inklusive kunskapsutbyte eller övervakning av produkternas kvalitet.
  • Jordbruksrådgivning om digitala aspekter inom jordbruk och landsbygdsområden, inklusive användning av FaST-verktyget, ett verktyg för hantering av näringsämnen för ett hållbart jordbruk.
  • Samarbete för att förbereda och genomföra operativa grupper inom EIP (det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket), lokal utveckling och strategier för smarta byar enligt vad som fastställs av EU-länderna.
  • Kunskapsutbyte och information för att stödja utbildning i digitala färdigheter, öka medvetenheten och kunskapen om digital teknik samt främja utbyte av erfarenheter av digital teknik (till exempel genom mönsterjordbruk).

Totalt kommer mer än 274 000 gårdar att få tillgång till digital jordbruksteknik för att bättre kunna anpassa sig till den nya tekniska utvecklingen.

Digitalisering av offentliga tjänster

Digitaliseringen av offentliga tjänster är en viktig prioritering för EU, och covid-19-pandemin har gjort denna fråga ännu mer brådskande.

Syftet med att modernisera genomförandet och styrningen av den gemensamma jordbrukspolitiken är att göra förvaltningen och övervakningen mer effektiv och samtidigt minska den administrativa bördan för de slutliga stödmottagarna.

Det integrerade administrations- och kontrollsystemet fungerar som den centrala tekniska komponenten för den ekonomiska förvaltningen och övervakningen av jordbrukspolitiken. De förifyllda ansökningsblanketterna online gör det lättare för jordbrukarna att ansöka om stöd, minskar den administrativa komplexiteten och förbättrar tillgången till stödmekanismer. Samtidigt har integreringen av satellitbilder och geotaggade fotografier lett till en mer exakt och tillförlitlig datainsamling.

EU-strategin för data

Varje dag genereras en stor mängd data från våra digitala aktiviteter, även inom jordbrukssektorn. Detta har stor potential för den ekonomiska tillväxten och för hanteringen av samhällsutmaningar.

Målet med EU-strategin för data är att skapa en inre marknad för data, förbättra EU:s konkurrenskraft och stärka EU:s datasuveränitet. Detta kommer att göra det lättare att på frivillig basis göra data tillgängliga för det allmännas bästa, särskilt data från sakernas internet, något som är nödvändigt för avancerad jordbruksteknik (till exempel precisionsjordbruk). Direktivet om öppna data och rättsakten om värdefulla dataset stöder också vidareutnyttjande av data. Denna lagstiftning påverkar datadelningen inom jordbruket och utvecklingen av ett gemensamt dataområde för jordbruk.

Ett gemensamt europeiskt dataområde för jordbruk

I EU-strategin för data meddelade kommissionen att den kommer att arbeta för att upprätta ett gemensamt europeiskt dataområde för jordbruk. Det här dataområdet bör underlätta tillförlitlig sammanslagning och delning av jordbruksdata mellan privata intressenter och offentliga myndigheter.

Finansieringsmöjligheter

Forskning, innovation och kapacitetsuppbyggnad

EU stöder forskning och innovation kopplad till den digitala omställningen av jordbruket och landsbygden.
Horisont Europa och programmet för ett digitalt Europa är avgörande för att erbjuda innovativa digitala lösningar och samtidigt ge jordbrukarna möjlighet att effektivt använda denna teknik. Dessa pågående forskningsprojekt och initiativ utgör tillsammans hörnstenen i EU:s digitala jordbruksomställning och driver på arbetet för hållbarhet, konkurrenskraft och framsteg inom sektorn.

Jordbrukets framtid

Hur kommer digitaliseringen att påverka livet för jordbrukarna och på landsbygden i framtiden? 
Kommissionens gemensamma forskningscentrum har varit delaktig i arbetet med en framsynsstudie om långsiktiga konsekvenser av den digitala omställningen för jordbrukare och landsbygdssamhällen, som ska ge oss en klarare bild av hur den digitala omställningen ska gå till.

Slutrapporten kommer att offentliggöras den 8 december 2023 på konferensen om digitaliseringen av jordbruket under EU:s jordbruks- och livsmedelsdagar.

Evenemang