Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Ticamība un revīzija

Eiropas Komisija gūst pārliecību par kopējās lauksaimniecības politikas fondu izdevumiem, izmantojot visaptverošu pārvaldības un kontroles sistēmu.

KLP fondu maksājumu pareiza nodrošināšana

Finansiālo atbalstu no KLP piešķir no diviem galvenajiem fondiem – Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Eiropas Komisija nodrošina, ka ir ieviesta sistēma, kas palīdz gūt pietiekamu pārliecību, ka fondu līdzekļi ir izlietoti pareizi un ka visus nepamatotos maksājumus var atklāt un atgūt.

Ticamības deklarācija

Par visiem ES izdevumiem, kas radušies saskaņā ar KLP, Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors izdod ticamības deklarāciju. Šī deklarācija apliecina, ka:

 • KLP fondu līdzekļi ir izlietoti paredzētajiem mērķiem;
 • izdevumi atbilst pareizas finanšu pārvaldības principiem;
 • ieviestās kontroles procedūras nodrošina vajadzīgās garantijas par visu darījumu likumību un pareizību.

Deklarāciju publicē katru gadu departamenta gada darbības pārskatā kopā ar pilnīgu KLP izdevumu sadalījumu.

Visaptveroša pārvaldības un kontroles sistēma

Izdodot ticamības deklarāciju, ģenerāldirektors apstiprina, ka attiecībā uz KLP izdevumiem ir ieviesta visaptveroša pārvaldības un kontroles sistēma. Šajā sistēmā ir četri līmeņi:

 • pareiza finanšu pārvaldība un iekšējā kontrole ES valstīs;
 • sīki izstrādātas pārbaudes, ko veic pirms maksājumu veikšanas vai lai pārliecinātos, ka ir ievērotas ES pamatprasības;
 • neatkarīgu sertifikācijas struktūru veiktās revīzijas un pārbaudes;
 • Eiropas Komisijas veiktās revīzijas un grāmatojumu noskaidrošana.

Vienotas revīzijas pieeja

KLP fondu līdzekļu pārvaldības un kontroles sistēma darbojas saskaņā ar vienotas revīzijas pieeju, kurā katrs līmenis balstās uz citos līmeņos gūto pārliecību. Šī pieeja ļauj Komisijai dinamiski un izmaksu ziņā efektīvi pārbaudīt maksājumu aģentūru un sertifikācijas struktūru darbu, lai nodrošinātu:

 • kļūdu avotu efektīvu atklāšanu;
 • pārvaldības sistēmas, kas darbojas pareizi;
 • korektīvo pasākumu / rīcības plānu īstenošanu.

Kopumā šie četri līmeņi un tajos sasniegtie rezultāti ļauj Komisijai gūt pamatotu pārliecību, ka nodokļu maksātāju nauda tiek izlietota pareizi, kā noteikts ES tiesību aktos.

Pareiza pārvaldība un iekšējā kontrole

Dalītā pārvaldība nozīmē, ka ES valstis ir atbildīgas par dažādu KLP tiesību aktos paredzēto shēmu īstenošanu un kontroli, savukārt Komisija pārliecinās, vai tās pienācīgi veic savu darbu.

ES valstis veic maksājumus lauksaimniekiem un citiem labuma guvējiem ar valsts vai reģionālo maksājumu aģentūru starpniecību. Pārliecību par KLP fondu līdzekļu pareizu pārvaldību iegūst:

 • ja maksājumu aģentūras izpilda sīki izstrādātus ES līmeņa akreditācijas kritērijus;
 • izmantojot maksājumu aģentūras direktora pārvaldības deklarāciju, kurai pievienoti pilnīgi pārskati;
 • saistībā ar izdevumiem saskaņā ar KLP stratēģiskajiem plāniem — ja izdevumi atbilst sasniegtajiem rezultātiem. 

Pārbaudes

Katrai atbalsta shēmai, ko finansē no ELGF un ELFLA, maksājumu aģentūras piemēro stingru pārbaužu sistēmu.

Katras atbalsta shēmas pārvaldības un kontroles sistēmām ir dažas kopīgas iezīmes, un tās atbilst īpašiem noteikumiem, kas pielāgoti shēmas specifikai. Parasti sistēmas nodrošina sistemātiskas pārbaudes, kas cita starpā ir vērstas uz jomām, kurās kļūdu risks ir vislielākais. ES valstīm jānodrošina, ka pārbaudes īsteno tādā līmenī, kas vajadzīgs, lai efektīvi pārvaldītu ar Savienības finanšu interesēm saistītos riskus. Attiecīgajām iestādēm jāsagatavo sava pārbaudes izlase, pamatojoties uz visu pieteikumu iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā daļu izlases jāveido pēc nejaušības principa, bet daļu – pamatojoties uz riska analīzi.

Attiecībā uz lielāko daļu maksājumu un pārbaužu maksājumu aģentūras izmanto integrēto administrācijas un kontroles sistēmu (IAKS), kas ir savstarpēji savienots datubāzu kopums, kuras var izmantot attiecībā uz vairākām atbalsta shēmām. Attiecībā uz izdevumiem saskaņā ar IAKS maksājumu aģentūrām ir jāveic administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz vietas.

Attiecībā uz izdevumiem, kas nav ietverti KLP stratēģiskajos plānos (piemēram, izdevumiem saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2117), un ELFLA 2014.–2022. gada izdevumiem maksājumu aģentūrām ir jāveic:

 • visu atbalsta pieteikumu rūpīga administratīvā kontrole;
 • darījumu izlases pārbaudes uz vietas — no 1 % līdz 100 % atkarībā no riska, kas saistīts ar konkrēto shēmu;
 • vajadzības gadījumā savstarpējas pārbaudes ar citām datubāzēm.

Sertifikācijas struktūras

Sertifikācijas struktūras ir neatkarīgi revidenti, kas valsts līmenī izraudzīti saskaņā ar ES specifikācijām. Šo struktūru uzdevums ir pārbaudīt un sertificēt maksājumu aģentūru darbību.

Katru gadu sertifikācijas struktūras sniedz atzinumu, kurš sagatavots saskaņā ar starptautiski pieņemtiem revīzijas standartiem un kurā ir noteikts, vai:

 • maksājumu aģentūru pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu;
 • dalībvalstu ieviestās pārvaldības sistēmas darbojas pienācīgi;
 • izpildes ziņojumi par rezultātu rādītājiem Regulas (ES) 2021/2116 54. pantā minētās gada snieguma noskaidrošanas vajadzībām un izpildes ziņojumi par rezultātu rādītājiem Regulas (ES) 2021/2115 128. pantā minētās daudzgadu snieguma uzraudzības vajadzībām ir pareizi;
 • izdevumi, kuru atlīdzināšana pieprasīta no Komisijas par Regulās (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1144/2014 paredzētajiem pasākumiem (t. i., izdevumi, kas nav paredzēti KLP stratēģiskajos plānos), ir likumīgi un pareizi.

Sertifikācijas struktūras arī pārbauda maksājumu aģentūru atbilstību akreditācijas kritērijiem un pārvaldības deklarācijām.

Sertifikācijas struktūru revīzijas darbs ir galvenais elements, uz kuru balstās pārliecība par KLP izdevumu ticamību, kas ir Komisijas turpmākā revīzijas darba pamatā.

Komisijas veiktās revīzijas un grāmatojumu noskaidrošana

Saskaņā ar vienotās revīzijas pieeju Komisija kā sākumpunktu izmanto sertifikācijas struktūru paveikto darbu. Lai noteiktu, vai darbs ir uzticams, Komisija veic arī sertifikācijas struktūru darba revīziju.

Lai gūtu pilnīgu pārliecību, Komisija veic grāmatojumu noskaidrošanu, kas sastāv no:

 • ikgadējās finanšu grāmatojumu noskaidrošanas attiecībā uz maksājumu aģentūru pārskatu pilnīgumu, precizitāti un ticamību;
 • ikgadējās snieguma noskaidrošanas, kas aptver KLP stratēģiskajos plānos paredzēto izdevumu atbilstību attiecīgajā finanšu gadā sasniegtajiem rezultātiem;
 • daudzgadu atbilstības noskaidrošanas procedūras, kas ietver atbilstības revīzijas, kuru nolūks ir pārbaudīt ES valstu pārvaldības sistēmas un novērtēt, cik efektīvi šīs sistēmas aizsargā ES budžetu.

Saskaņā ar vienotās revīzijas pieeju Komisija kā sākumpunktu izmanto sertifikācijas struktūru paveikto darbu. Komisija veic ari sertifikācijas struktūru darba revīzijas.

Ja tiek atklāts neatbilstoši veiktu izdevumu risks, Komisija, piemērojot finanšu korekcijas, sedz ES budžeta finansiālo zaudējumu risku. Finanšu korekcijas nosaka, pamatojoties uz trūkumu smagumu, ņemot vērā arī šo trūkumu būtību un ES nodarīto finansiālo kaitējumu.

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palātas uzdevums ir pārbaudīt ES un tās dalībvalstu izdevumus. Tā regulāri revidē ES finansēšanas mehānismus un izdevumus, arī to likumību un pareizību, kā arī veic lietderības revīzijas, lai pārliecinātos, ka nauda tiek izlietota pienācīgi un ka ES iekšējās kontroles sistēmas ir pareizi izstrādātas.

Aizsardzība pret krāpšanu

Lai KLP budžetu labāk aizsargātu pret krāpšanu, Eiropas Komisija ir izstrādājusi īpašu krāpšanas apkarošanas politiku.

Krāpšanas apkarošanas politikas galvenie mērķi ir šādi:

 • ES valstīs un Komisijā palielināt informētību par krāpšanu;
 • pastiprināt krāpšanas novēršanu;
 • pastiprināt krāpšanas riska novērtēšanu;
 • attīstīt krāpšanas atklāšanas spējas;
 • sniegt ES valstīm norādījumus par krāpšanas novēršanu un atklāšanu;
 • pastiprināt sadarbību ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Krāpšanas apkarošanas stratēģija atbalsta pareizas finanšu pārvaldības un labas KLP budžeta pārvaldības principus, kurus ievēro ES valstis un Eiropas Komisija.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

OLAF ir ES izveidota krāpšanas apkarošanas struktūra; tā ir pilnvarota izmeklēt jebkādus krāpšanas, korupcijas vai smagu pārkāpumu gadījumus, par kuriem tur aizdomās ES iestādes vai ES fondu līdzekļu saņēmējus. Ziņot birojam var anonīmi jebkurā ES oficiālajā valodā.

Juridiskais pamats

Regula (ES) 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/128, ar ko nosaka noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2116 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, pārbaudēm, nodrošinājumiem un pārredzamību

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/127, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2116 papildina ar noteikumiem par maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumiem un euro izmantošanu