Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Селското стопанство в процеса на разширяване

Ролята на селското стопанство и развитието на селските райони

Селското стопанство е един от най-сложните, деликатни и критични въпроси в процеса на разширяването поради:

  • значителния си размер (дял от БВП и голям дял на заети лица);
  • структурните си недостатъци (земеделие за собствени нужди и полупазарни стопанства).

Експертите на Европейската комисия в областта на селското стопанство и развитието на селските райони предоставят помощ и насоки на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки за членство при подготовката за бъдещо присъединяване към ЕС и по-специално в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) и развитието на селските райони.

Условия за сектора на селското стопанство и развитието на селските райони

Два набора от критерии са от ключово значение.

Икономически аспекти

  • съществуване на работеща пазарна икономика, основана на ясни права на собственост, функциониращи пазари, либерализация на цените и макроикономическа стабилност;
  • способност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на ЕС и натиска от страна на вноса на селскостопански и хранителни продукти.

Стандарти на Общността

  • подходящ административен капацитет на свързаните със селскостопанската политика администрации, особено в областта на изготвянето, анализа и прилагането на политиките и изплащането и контрола на помощта;
  • подходящ административен капацитет за формулирането и изпълнението на предприсъединителните мерки за развитие на селските райони и по-късно на програмите за развитие на селските райони;
  • привеждане в съответствие на законодателството и създаване на административен капацитет в областите на биологичното земеделие, политиката за качеството и други хоризонтални въпроси;
  • на равнище пазар — създаване на пазарни механизми, включително пазарни стандарти, докладване на цени, управление на квоти, организации на производители и публична интервенция.

Преговори за присъединяване

Преговорите за присъединяване в областта на селското стопанство се съсредоточават върху процедурите за бъдещи директни плащания, подкрепата за развитие на селските райони или върху необходимостта от преходни мерки, позволяващи интеграцията в ЕС, като се вземат предвид специфичните обстоятелства на селскостопанския сектор във всяка страна.

Големият брой задължителни правила и ефикасното им прилагане от ефективна публична администрация са от ключово значение за функционирането на ОСП.

Това включва законодателството за системите за управление, като например разплащателна агенция и интегрираната система за администриране и контрол, както и капацитета за изпълнение на действия за развитие на селските райони.

Членството в ЕС изисква интегрирането в общата организация на пазара на редица селскостопански продукти, сред които полски култури, захар, животински продукти и специализирани култури.

Информация по темата

Стъпки към присъединяване

Обща организация на селскостопанските пазари

Процес на стабилизиране и асоцииране

Процесът на стабилизиране и асоцииране определя общи политически и икономически цели, подкрепени от договорни, икономически и финансови инструменти за засилване на реформите и подпомагане на процеса на преход в Западните Балкани.

Двата основни инструмента, които позволяват на ЕС да стабилизира и постепенно да приведе балканските страни в съответствие с икономическите и правните системи на Съюза, са:

Кандидати

Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция са петте страни със статут на кандидати.

Повече информация за кандидатите

Потенциални кандидати

Босна и Херцеговина и Косово имат статут на потенциални кандидати.

Повече информация за потенциалните кандидати