Skip to main content
Agriculture and rural development

Zemědělství v souvislosti s rozšířením EU

Úloha zemědělství a rozvoje venkova

Zemědělství je jednou z nejsložitějších, nejcitlivějších a nejdůležitějších otázek v rámci procesu rozšíření z důvodu:

  • značného objemu tohoto odvětví (podíl na HDP a vysoký podíl obyvatelstva působícího v zemědělství)
  • jeho strukturálních nedostatků (soběstačné a částečně soběstačné hospodaření)

Odborníci z Evropské komise pro oblast zemědělství a rozvoje venkova poskytují pomoc a poradenství kandidátským a potenciálním kandidátským zemím při přípravě na budoucí přistoupení k EU, konkrétně ve vztahu ke společné zemědělské politice (SZP) a politice rozvoje venkova.

Podmínky pro odvětví zemědělství a rozvoje venkova

Klíčový význam mají dvě skupiny kritérií.

Ekonomické aspekty

  • existence fungujícího tržního hospodářství založeného na jasných majetkových právech, fungujících trzích, liberalizaci cen a makroekonomické stabilitě
  • schopnost vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržními silami v rámci EU a ze strany dovážených zemědělských a potravinářských produktů

Normy Společenství

  • dostatečná správní kapacita zemědělských orgánů, zejména v oblasti formulace zemědělské politiky, její analýzy a provádění, plateb podpory a kontrol
  • dostatečná správní kapacita pro formulaci a provádění předvstupních opatření v oblasti rozvoje venkova a poté programů Společenství pro rozvoj venkova
  • harmonizace právních předpisů a vytvoření administrativních kapacit v oblasti ekologického zemědělství, politiky jakosti a dalších horizontálních aspektů
  • pokud jde o trh, vytvoření tržních mechanismů, včetně obchodních norem, podávání zpráv o cenách, řízení kvót, organizací producentů a veřejné intervence

Přístupová jednání

V oblasti zemědělství se přístupová jednání zaměřují na postupy pro budoucí přímé platby, podporu rozvoje venkova a potřebu přechodných opatření umožňujících integraci do EU s ohledem na konkrétní situaci v odvětví zemědělství v jednotlivých zemích.

Pro fungování SZP má zásadní význam velký počet závazných pravidel a jejich účinné prosazování ze strany výkonné veřejné správy.

To zahrnuje právní předpisy týkající se systémů řízení, jako je platební agentura a integrovaný administrativní a kontrolní systém, jakož i kapacity k provádění opatření pro rozvoj venkova.

Členství v EU vyžaduje integraci řady zemědělských produktů (plodin na orné půdě, cukru, živočišných produktů a specializovaných plodin) do společné organizace trhu.

Související informace

Jednotlivé kroky na cestě k přistoupení k EU

Společná organizace zemědělských trhů

Proces stabilizace a přidružení

Proces stabilizace a přidružení stanoví společné politické a hospodářské cíle. Podporují jej smluvní, ekonomické a finanční nástroje, které posilují reformy a doplňují proces transformace, kterým západní Balkán prochází.

Dvěma hlavními nástroji, které EU umožňují stabilizovat a postupně harmonizovat balkánské země s jejími vlastním hospodářským a právním systémem, jsou:

Kandidátské země

Pěti státy, které mají „kandidátský“ status, jsou Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko.

Další informace o kandidátských zemích

Potenciální kandidátské země

Bosna a Hercegovina a Kosovo mají status „potenciáních kandidátů“.

Další informace o potenciálních kandidátských zemích

Akce

  • Konference a summity

EU Agri-Food Days

  • úterý 5. prosince 2023, 09:30 - pátek 8. prosince 2023, 15:30 (CET)